Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Akciğer Kanseri LC Rehabilitasyonunda RNAİ

  • 14 Nisan 2021
  • Akciğer Kanseri LC Rehabilitasyonunda RNAİ için yorumlar kapalı
  • 369 kez görüntülendi.

Akciğer kanseri LC, minik hücreli olmayan akciğer kanseri NSCLC ve minik hücreli akciğer kanseri SCLC esas olarak iki alt tipi kapsayan heterojen bir hastalıktır ve dünya çapında önde gelen vefat sebebi olmaya devam etmektedir. Rehabilitasyonlardaki son büyümelere karşın, LC’nin 5 senelik genel sağkalım oranı % 20’nin altında kalmaktadır. Mevcut terapötik yaklaşımların faalliği, natürel veya edinilmiş […]

Akciğer kanseri LC, minik hücreli olmayan akciğer kanseri NSCLC ve minik hücreli akciğer kanseri SCLC esas olarak iki alt tipi kapsayan heterojen bir hastalıktır ve dünya çapında önde gelen vefat sebebi olmaya devam etmektedir. Rehabilitasyonlardaki son büyümelere karşın, LC’nin 5 senelik genel sağkalım oranı % 20’nin altında kalmaktadır. Mevcut terapötik yaklaşımların faalliği, natürel veya edinilmiş ilaç mukavemeti ve ciddi niyet dışı tesirler sebebiyle riske atılır. Bu sebeple, yenilikçi ve tesirli terapötik yaklaşımların tanımlanması ve geliştirilmesi, LC için kritik bir biçimde umut taahhüt etmektedir. Ribo Nükleik Asit biyolojisi alanında bir dönüm noktasıda Ribo Nükleik Asit aracılı gen inhibisyon teknolojilerinin geliştirilmesidir.
Değişik Ribo Nükleik Asit’ların çoklu kanser yolaklarındaki kritik tertip edici rolü, onları antikanser rehabilitasyonları geliştirmek için zengin bir niyet kaynağı ve yenilikçi taşıtlar haline getirir. Antisens dizilerinin, kısa müdahaleci Ribo Nükleik Asit’ların siRNA’lar, mikroRNA’ların miRNA’lar veya miR’ler, anti-miR’lerin ve mRNA tabanlı platformların belirlenmesi, LC’ye karşı muayenehane evveli ve erken muayenehane değerlendirmede büyük umut taahhüt etmektedir. Ribo Nükleik Asit esaslı rehabilitasyonlar, son senelerde LC de dâhil olmak üzere çoklu maligniteler için muayenehane çalışmalarda ehemmiyetli miktarda genişledi ve test edilmiştir.
Ribo Nükleik Asit terapisi ile alakalı çalışmalar, bu moleküllerin muhtelif genleri inhibe ederek çoklu hücresel yolları tertip etme mevzusunda muazzam bir potansiyele sahip olduğu ileri sürülmüştür. Birden fazla yolun aynı anda amaçlanmasının basitliği, ur gelişmesi, metastaz ve ilaç mukavemeti gibi kanserin değişik güzergahlarını kastetmek için Ribo Nükleik Asit tabanlı terapötik platformda bir avantaj sağlar. Urların çoğu mutasyonel spektrum sergilediğinden, cerrahi ve kemoterapi de dahil olmak üzere mevcut kanser rehabilitasyon usulleri, özellikle ileri aşama urlar için ideal yaklaşımlardan uzaktır. Bu mutasyonel heterojenlikler kanser progresyonunda, kemo mukavemette ve immün kaçışta ehemmiyetli bir rol oynar. Bu sebeple, ananesel maksatlı rehabilitasyonlar ilaç maksadı olarak protein kapsayan yerine, Ribo Nükleik Asit tabanlı rehabilitasyon taktikleri potansiyel olarak üstündür, zira kanser rehabilitasyonları için geliştirilmiş ilaç eşi özelliklere sahip muhtelif bir niyet aralığa sahiptirler.Akciğer Kanseri LC Tedavisinde RNAİ
Baz tertip etme, Ribo Nükleik Asit’yı kasteden minik moleküller, sentetik antisens oligonükleotidlerin Ankara Sanayi Odası’lar kullanımı ve eksojen olarak eksprese edilen mRNA’lar dahil olmak üzere kanser hücrelerinde Ribo Nükleik Asit seviyesinde gen işlevini modüle etmek için muhtelif yaklaşımlar kullanılmıştır. Ribo Nükleik Asit tabanlı terapötik modalitelerin taahhüdü, SALLA-CoV-2 virüsünün COVID-19 neden olduğu hastalığın rehabilitasyonunda mRNA aşısı yaklaşımının zaferli neticeleri, Patisiran’ın ABD Besin ve İlaç Dairesi FDA onayı kalıtsal transtiretin amiloidoz için ilk RNAi bazlı rehabilitasyon, Givosiran akut aralıklı porfiri için RNAi ilacı ve kanser için yeni bir terapötik strateji olarak Ribo Nükleik Asit parçalarını keşfetmek için eforlu bir mazeret sağlar. Zaman, güvenlik, farmakokinetik ve tesir açısından son büyümeler, potansiyel antikanser rehabilitasyonları geliştirmek için Ribo Nükleik Asit vasıta paketinin incelenmesi için daha fazla yardım sağlamaktadır.

LC’de RNAİ Rehabilitasyonları

RNAi grupları, mRNA bozunmasını indükleyerek veya tercüme mekanizmasının bağlanma bölgelerini inhibe ederek niyet genleri tesirli bir biçimde bastırı. Siklooksijenaz-2 COX-2, LC’de kanser progresyonunu, metastazı, metabolizmayı ve ur bağışıklığını tertip eden ehemmiyetli bir ilaç gayeyidir. Bununla beraber, mevcut COX-2 inhibitörleri, muayenehane faallik göstermede galibiyetsiz olmuştur. Doğrudan COX-2 inhibisyonu yerine, delta-5-desatürazın D5D ortadan kaldırılması, araşidonik asit COX-2 için bir substrat yaradılışını sınırlayan ve dihomo-linolenik asidin peroksidasyonunu teşvik eden eşsiz bir yaklaşım sunar. Pang vd D5D siRNA’sını epitelyal hücre adhezyon molekülü EpCAM aptamerleriyle beraber, akciğer kanseri hücre dizilerinde ve fare modellerinde amaca has birikim, D5D knockdown ve 8-HOA yaradılışını sergileyen üç yollu irtibat Ribo Nükleik Asit nanopartiküllerine dahil etmiştir. Bu D5D siRNA yüklü nanopartiküller, akciğer kanseri hücrelerinin proliferasyonunu inhibe etmiş ve YAP1 / TAZ dingilini baskılayarak apoptozu indüklemiştir.
Tek nükleotid polimorfizmi SNP’ler ve lncRNA’lar, LC’de ehemmiyetli bir rol oynar. LC tehlikesiyle ilişkili SNP’lerin ve lncRNA’ların tahlili, oksidatif strese duyarlı, serinden zengin 1 antisens RNA1’i OSER-AS1 prognostik biyobelirteç ve terapötik niyet olarak tanımlamıştır. Ur dokularında OSER1-AS1’in alt regülasyonu, NSCLC hastalarında makûs OS ile ilişkilidir. Myc, Ribo Nükleik Asit bağlayıcı protein ELAVL,like 1 ELAVL1 ve 3′-ucunda hsa-miR-17-5p tarafından da amaçlanan OSER-AS1 promoterini baskılar. OSER1-AS1, ELAVL1 için bir tuzak misyonu görmüş ve niyet mRNA ile etkileşimini yasaklamıştır. OSER1-AS1 ile rehabilitasyon, ksenogreft LC urlarının gelişmesinin ve metastazının inhibisyonu ile sonuçlanmıştır.
Akciğer Kanseri LC Tedavisinde RNAİLncRNA nikotinamid nükleotid transhidrojenaz-antisens RNA1 NNT-AS1 üzerinde asıllaştırılan iki bağımsız çalışma, NNT-AS1’in fazla ekspresyonunun NSCLC’nin cılız prognozu ile ilişkili olduğunu göstermiştir. NNT-AS1 yukarıya regülasyonu, süngerleme yoluyla miR-22’yi eksiltir, FOXM1 ve YAP-1’in çoğalan ifadesi ile ilişkilidir. NNT-AS1’in devreden çıkarılması hücre proliferasyonunu, istilasını, göçünü eksiltir, apoptozu indükler ve in vivo ur gelişmesini baskılar. Ayrıca, NNT-AS1, MAPK-slug sinyali yoluyla NSCLC’de ilaç mukavemetine katkıda bulunur. Bu sebeple, NNT-AS1, NSCLC için potansiyel bir Ribo Nükleik Asit bazlı terapötik niyet ve prognostik göstergeçtir. Wanjun ve takımı, insanın periferik kan mononükleer hücrelerini kullanarak kanonik olmayan minik kodlamayan Ribo Nükleik Asit’ların sncRNA’lar incelemesini bildirmişlerdir. Ve değişik tRNA’dan türetilmiş minik Ribo Nükleik Asit’lardan oluşan tsRNA’lar, rRNA’dan türetilmiş minik Ribo Nükleik Asit’lar rsRNA’lar ve YRNA’dan türetilmiş minik Ribo Nükleik Asit’lar ysRNA’lar çözümleymişlerdir. Bu TRY-Ribo Nükleik Asit imzası, LC ve akciğer veremi arasında ayrım yapmaya dayanakçı olur ve dolayısıyla LC taraması için tanısal tesirlere sahiptir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, LC’nin görüntülenmesi ve rehabilitasyonu için PD-L1 siRNA kapsüllenmiş altın nanopartiküllerin potansiyelini göstermiştir. Bu nanopartiküller, NSCLC hücre dizilerinde ve ksenogreft çalışmalarında PD-L1 ekspresyonunu düşürmüş ve LC fototermal rehabilitasyonu için fototermal casuslar olarak işlev görmüştür. Bu sebeple, uygun fototermal casus ile kombine edildiğinde LC’deki siRNA’ların terapötik uygulamasını gösterir. KDM3A, H3K9me2’nin metilasyonunu eksilterek DCLK1 ekspresyonunu artıran lizine has demetilazdır. Son zamanlarda kemik iliği mezenkimal kök hücre kaynaklı hücre dışı veziküllerin BMSC-KONUT kapsüllenmiş let-7i miRNA’nın KDM3A-DCLK1-FXYD3 dingilini baskılayarak LC gelişmesini eksilttiği gösterilmiştir. Bu çalışma, KDM3A’nın let-7i’nin doğrudan bir maksadı olduğu, KDM3A ve DCLK1’in yüksek ekspresyonunun let-7i’nin eksiltilmiş ekspresyonu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca in vivo BMSC-KONUT’den türetilen let-7i, KDM3A’yı alt regüle etti ve ur gelişmesini eksiltmiştir.
Ek olarak, hücre dışı miRNA’lar ayrıca LC için tanısal biyobelirteçler olarak vazife yapar. KHDAK hastalarını, iyi mizaçlı nodülleri olan hastaları ve sıhhatli hakimiyetleri kapsayan bir çalışma, KHDAK tehlike etmenlerinin tanımlanmasında miR-520c-3p ve miR-1274b’nin verimli olduğunu göstermiştir. Bu iki-miRNA oturumu, NSCLC ve benign nodüller arasında ayrım yapma potansiyeline sahiptir. Ayrıca NSCLC’de tanısal kullanım için hücre dışı miRNA’ların ehemmiyetini öne sürmüştür. Benzer biçimde yeni bir başka çalışma, dolaşımdaki veya serum ekzozomal miR-let-7e’nin KHDAK metastazı için bir biyobelirteç olarak muayenehane ehemmiyeti tanımlanmıştır. NSCLC hastalarından alınan serum eksozomlarının ve ur dokularının tahlili, miR-let-7e’nin düşük, varyasyon 3-9 homolog 2’nin SUV39H2 baskılayıcısının NSCLC dokularında yüksek ve düşük OS ile ilişkili olduğu bulunmuştur. MiR-let-7e’nin ektopik fazla ekspresyonu veya serumdan türetilen eksozomlarla rehabilitasyon miR-let-7e, serumdan türetilmiş eksozomlarda yüksektir , SUV39H2-LSD1’i kastederek hücre canlılığını, göçünü, istilasını eksiltmiş ve in vivo ur gelişmesini geciktirmiştir. Akciğer Kanseri LC Tedavisinde RNAİMiRNA’ların terapötik bereketi de SCLC için incelenmektedir. Misalin, miRNA-195’in düşük ekspresyonu SCLC’de kollanmıştır. Düşük miRNA-195 ve yüksek Rap2C, SCLC hastalarında düşük OS ile ilişkilendirilmiştir. MiRNA-195’in fazla ekspresyonu, Bax yukarıya regülasyonu ve Bcl2 alt regülasyonu yoluyla SCLC hücrelerinin proliferasyonunu eksiltmiş ve ayrıca bu çalışma, Rap2C mRNA’da miRNA-195 için bağlanma bölgesine belirlemiştir. MiRNA-195’in SCLC hücre çizgilerinde fazla ekspresyonu, Rap2C ekspresyonunu eksilterek ve apoptozu indükleyerek MAPK yolağının aktivasyonunu inhibe etmiştir.

Bibliyografi:
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376066/
researchgate.net/publication/333089303_Site-specific_replacement_of_phosphorothioate_with_alkyl_phosphonate_linkages_enhances_the_therapeutic_profile_of_gapmer_ASOs
sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253117302408
springer.com/article/10.1186/s12943-021-01338-2

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri