Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Akciğer Kanserinde LC Küçük RNA ve Kemoterapi Kombinasyonu

  • 16 Nisan 2021
  • Akciğer Kanserinde LC Küçük RNA ve Kemoterapi Kombinasyonu için yorumlar kapalı
  • 323 kez görüntülendi.

Küçük RNA terapileri, LC’nin gelişmesini büyük miktarda tesirler ve bu sebeple amaçlanan RNA kombinasyon terapileri, terapötik tepkiyi iyileştirmek için kullanılabilir. Nanopartiküllerin bir mesajım taşıtı olarak kullanılması gibi RNA bazlı kanser terapötiklerinin kullanımını ve formülasyonlarını geliştirmek için muhtelif gayretler gösterilmiştir. Garip bir biçimde, nanopartikül bazlı uygulama sistemleri yalnızca minik moleküllü RNA’ları bozulmadan gözetmekle kalmaz, aynı zamanda […]

Küçük RNA terapileri, LC’nin gelişmesini büyük miktarda tesirler ve bu sebeple amaçlanan RNA kombinasyon terapileri, terapötik tepkiyi iyileştirmek için kullanılabilir. Nanopartiküllerin bir mesajım taşıtı olarak kullanılması gibi RNA bazlı kanser terapötiklerinin kullanımını ve formülasyonlarını geliştirmek için muhtelif gayretler gösterilmiştir. Garip bir biçimde, nanopartikül bazlı uygulama sistemleri yalnızca minik moleküllü RNA’ları bozulmadan gözetmekle kalmaz, aynı zamanda tesirli LC rehabilitasyonları geliştirmek için değişik kombinasyonel yaklaşımların değerlendirilmesini de basitleştirir. Kemoterapinin anti-anjiyogenez rehabilitasyonlarıyla kombinasyonu, NSCLC’ye karşı tesirli bir yaklaşımdır. Bu iki değişik kastetme taktiğinin anti-anjiyogenez ve kemoterapi entegrasyonu, ur vaskülatürünü ve ur hücrelerini aynı anda kastetmek için umut verici bir yaklaşımdır. İki bağımsız çalışma, VEGF siRNA’yı iki değişik kemoterapötik ilaçla birleştirmenin yararını bildirmiştir.
Akciğer Kanserinde LC Küçük RNA ve Kemoterapi KombinasyonuZhang ve takımı, hücreye has kastetmeye sahip lipit-kalsiyum-fosfat nanopartikülleri kullanarak VEGF siRNA’yı gemsitabin ile birleştirmenin faalliğini bildirmişlerdir. Tek başına gemsitabin veya VEGF siRNA ile karşılaştırıldığında, ortak amaçlayan nanopartiküllerin sistemik uygulaması, NSCLC’nin ortotopik fare modellerinin yanı gizeme subkutanöz cevapta iyileşme ile sonuçlanmıştır. VEGF siRNA ve gemsitabin ile oluşan kombinasyon, ur gelişmesinde ve ur mikrodamar yoğunluğunda minimal in-vivo toksisite ile anlamlı eksilmeye neden olmuştur. Benzer biçimde, paklitaksel ve VEGF siRNA’yı kapsüllemek için tripeptid lipidler, sukroz laurat, folat-PEG 2000 -DSPE kapsayan yeni nanopartiküller kullanılmıştır. Bu nanopartiküller, hücre hatlarında, LC’nin fare modellerinde ehemmiyetli spesifiklik ve anti-ur etkinlikleri göstermiştir. Ek olarak, bu formülasyonlar gelişmiş biyoyararlanım gösterirler ve tesirli rehabilitasyon dozunda bir eksilmeye neden olarak toksisiteyi eksiltir.
KRAS, NSCLC’li hastalarda en yaygın onkojenik değişinimdir, rekürrens ve makûs sağkalım ile ilişkilidir. KRAS değişinimleri, KRAS’ın konstitütif aktivasyonuna yol açar ve bu, mutant K- ras inhibisyonu potansiyelinin NSCLC rehabilitasyonu için olabileceğini düşündürmektedir. SiRNA ve miRNA’yı birleştiren yaklaşım, LC’deki onkojenik KRAS ve öbür onkojenik değişinimlerle aynı anda gayret etmek için yenilikçi terapötik fırsatlar sağlar. Onkojenik KRAS’ı düşürmek ve fazla miR-34a p53 ile tertip edilen ur baskılayıcı miRNA ifade etmek için siRNA’yı kapsayan lipit bazlı polimerik nanopartikül, akciğer kanserinde umut verici terapötik tesirler göstermiştir. Ek olarak, sisplatin ile kombinasyon halindeki bu ikili NP miR-34a / siKras, tek başına sisplatin ile karşılaştırıldığında daha büyük faallik göstermiş, bu da miR-34a / siKras minik RNA rehabilitasyonunun LC rehabilitasyonunu iyileştirmek için ananesel kemoterapötik yaklaşımlarla birleştirilebileceğini düşündürmüştür. Ayrıca, anti-mutant KRAS siRNA yüklü hibrid nanopartiküllerin AKSLHN’ler KRAS’ı kastettiği ve bir fare akciğer kanseri modelinde metastazı yasakladığı gösterilmiştir.
Benzer biçimde, anti-EGFR rehabilitasyonlarının çoğu EGFR değişinimlerini kastetmeyi emeller ve EGFR değişiniminin gidişatı bu cins rehabilitasyonların mukadderatını tanımlar. TK inhibitörleri ile kombinasyon halinde, siEGFR apoptozu indükler ve NSCLC hücre gelişmesini eksiltir. Son zamanlarda, EGFR-TK’lerin bir siRNA havuzu tarafından susturulması ve ur niyetli nano yapılı lipid taşıyıcılar kullanılarak aynı anda paklitaksel verilmesi, monoterapi veya gayesiz rehabilitasyona mukayeseyle çoğalmış doku dağılımı ve antikanser tesirleri ile sonuçlanmıştır. Çalışmalar, miRNA’ların EGFR değişinime uğramış NSCLC urlarında TK inhibitörünün mukavemetine katkıda bulunduğu bulunmuştur. MiR-146b-5p ekspresyonu, EGFR TK inhibitörüne mukavemetli hastalara mukayeseyle, rehabilitasyon almamış hastaların plevral akıntısında daha yüksek çıkmıştır. Mukavemetli hücrelerde miR-146-5p’nin fazla ekspresyonu, EGFR TK inhibitörlerine duyarlılıklarını çoğaldırmıştır. Hem EGFR’ye bağımlı hem de bağımsız biçimde osimertinib mukavemetli primer kanser hücrelerinde eş gözlemler fark edilmiştir.
Mekanik olarak miR-146b-5p, NF-B’yi ve alakalı sitokin yapımını IL-6 ve IL-8 alt regüle ederek interlökin 1 reseptörü ile ilişkili kinaz 1’i IRAK1 gayeler. Bu sebeple miR-146b-5p, EGFR TK inhibitör mukavemetini tertip eden IRAK1 / NF-B sinyalini kastetme potansiyeline sahiptir ve TK inhibitörleri ile ilişkili mukavemetle gayrete takviyeci olabilir. MicroRNA-506 miR-506, LC dahil olmak üzere bir hayli kanserde bir ur baskılayıcı olarak işlev görür. Haque ve takımı, erlotinibe mukavemetli NSCLC hücre hatlarında miR-506-3p ve Sonic Hedgehog SHH sinyal yolunun alt regülasyonunu bildirmişlerdir. MiR-506-3p’nin fazla ekspresyonu, SHH sinyal yolunu inhibe etmiş ve epitelden mezenkimal geçişe modüle edilmiştir. Bu çalışma, SHH yolunu EGFR TK inhibitörüne mukavemetli EGFR değişinime uğramış LC hücre çizgilerinde miR-506-3p’nin yeni bir terapötik amacı olarak belirlenmiştir.
NSCLC hücre dizilerinde ve ur dokularında eksilmiş bir miR-3180-3p ekspresyonu fark edilmiştir. MiR-3180-3p’nin ekzozom aracılı mesajımı, çatal kafa kolisi P4 FOXP4 aracılığıyla NSCLC hücrelerinin proliferasyonunu ve metastazını eksiltmiştir. FOXP4, EGFR değişinime uğramış LC için ehemmiyetli bir maksattır ve pulmoner gen ekspresyonunun tertip edilmesinde rol oynar. Bu, LC’de potansiyel bir rehabilitasyon alternatifi olarak FOXP4 ile ilişkili yolaklar için miRNA aracılı bir kastetme yaklaşımı ihtimalini ortaya koymaktadır. miR-139-5p’nin NSCLC hücrelerinde sisplatin duyarlılığını uyardığı gösterilmiştir. MiR-139-5p ekspresyonu, komşu bayağı dokuya mukayeseyle NSCLC’de alt regüle edilmiş ve eksilmiş ekspresyon, sisplatin mukavemeti ile ilişkilendirilmiştir. MiR-139-5p’nin fazla ekspresyonu sisplatine karşı çoğalmış duyarlılıkla sonuçlanmış, hücre proliferasyonunu inhibe etmiş ve Homeobox proteini Hox B2 HOXB2 ve PI3K-AKT-kaspaz-3 aksını modüle ederek apoptozu indüklemiştir.Akciğer Kanserinde LC Küçük RNA ve Kemoterapi Kombinasyonu
Ankara Sanayi Odası’lar, VEGF çoğu insan urunda anjiyogenezin anahtar taşıtıdır, ur nüksü, metastaz ve NSCLC’nin makûs prognozu ile ilişkilidir. NSCLC’de antikorlar ve minik moleküllü inhibitörler dahil VEGF ve VEGF reseptörü VEGFR için muhtelif niyetli rehabilitasyonlar değerlendirilmiştir. Bevacizumab, rezekte edilemeyen, yineleyen, yerel olarak ilerlemiş veya metastatik NSCLC için birinci basamak rehabilitasyon olarak onaylanmış VEGF-A’ya karşı rekombinant insanlaştırılmış bir monoklonal antikordur. Kemoterapi ile bevacizumabın birleştirilmesi NSCLC’de genel sağkalımı iyileştirmesine karşın, VEGF inhibitörleri kısa bir yarı ömre ve çok rakamda yan tesire sahiptir. Son zamanlarda siVEGF yoluyla ur anjiyogenezinin kastedilmesinin metastatik NSCLC’de tesirli bir strateji olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, katyonik lipozomlar kullanılarak siVEGF ve etoposidin beraber uygulanması, ur gelişmesini ve metastazı monoterapiden daha tesirli bir biçimde inhibe etmiştir. Ayrıca, LINC00173.v1’e karşı Ankara Sanayi Odası, akciğer skuamöz hücre karsinomunun gelişmesini eksiltmiş ve VEGFA ekspresyonunu modüle ederek in vivo cisplatine duyarlılığı arttırmıştır.
Ribonükleotid redüktaz büyük alt üniteyi RRM1, deoksiribonükleotid birleşimi için zorunlu olduğundan Deoksirübo Nükleik Asit birleşiminde rol oynayan anahtar bir enzimdir ve RRM1’in fazla ekspresyonu LC ile ilişkilidir. RRM1 genini Ad-shRRM1 amaçlayan adenoviral vektör esaslı kısa saç tokası siRNA, gemsitabine duyarlılığı artırmıi, Ad-shRRM1 ve GEM ile kombinasyon rehabilitasyonu, LC’de monoterapiye mukayeseyle anlamlı miktarda daha iyi inhibitör tesirler göstermiştir. Bcl-2 iyi öğrenilen bir onkojendir, SCLC’nin çoğunda yüksek oranda eksprese edilir ve kemoterapötik mukavemete katkıda bulunur. Paklitaksel ile beraber bir Bcl-2 Ankara Sanayi Odası olan G3139, kemo-refrakter KHAK hastalarında iyi tolere edilmiştir. Ayrıca, karboplatin ve etoposid ile kombinasyon halinde G3139, SCLC hastalarında umut verici neticeler göstermiştir. Bununla beraber, karboplatin ve etoposid ile kombinasyon halinde Bcl-2 Ankara Sanayi Odası’lar Oblimersen için randomize bir Faz II Çalışması, ileri aşama KHAK hastalarında muayenehane neticeyi iyileştirmediği bulunmuştur. Telomeraza karşı başka bir oligonükleotid Imetelstat, ilerlemiş NSCLC hastalarında progresyonsuz sağkalımı iyileştirmede galibiyetsiz olunmuştur. Clusterin Apolipoprotein J, NSCLC hastalarında oldukça fazla eksprese edilen bir şaperon proteinini kodlar. Sisplatin ve gemsitabin ile kombine klusterine ikinci jenerasyon bir Ankara Sanayi Odası olan custirsen OGX-011 ile alakalı bir Faz I çalışması, aşama IIB / IV KHDAK olan hastalarda umut verici bir cevap göstermiştir.
AXL, NSCLC hastalarının ur dokusunda fazla eksprese edilir ve makûs sağkalım ile ilişkilidir. Büyüme tutukluğuna has protein 6 GAS6, AXL’nin yüksek afiniteli bir ligandıdır. Gas6 / AXL sinyal yolu, ur gelişmesi, metastaz, invazyon, anjiyogenez, ilaç mukavemeti ve immün regülasyon ile ilişkilidir, bu da AXL’yi NSCLC dahil muhtelif kanser rehabilitasyonları için potansiyel bir maksat haline getirir. Son zamanlarda, bir EGFR amaçlayan antikor -fonksiyonelleştirilmiş jelatin nanopartikül GAb ve kovalent olarak konjuge AXL siRNA kapsayan nanoyapı GAbsiAXL kombinasyonuyla ilaç üretilmiştir. Bu ilaçta çoğalan mukavemetli NSCLC hücreleri hücre içi manevileştirme, gelişmiş siRNA stabilitesi ve ur baskılayıcı P53 ekspresyonu için daha yüksek potansiyel göstermiştir. Ayrıca, EGFR inhibitörü erlotinib ve GAbsiAXL kombinasyonu sinerjistik olarak apoptozu çoğaldırmış ve kanser hücresi göçünü inhibe ederek, kemoterapilerin kombinasyonunda AXL’nin RNA bazlı inhibisyonunun NSCLC’de verimli olabileceği bulunmuştur.
Survivin bir hayli kanserde fazla eksprese edilir, kanser kök hücreleri ve ur bakımı için zorunlu olan muhtelif yolları kumpaslar. Bu sebeple, kanser terapötikleri için son derece çekici bir maksattır. Survivin siRNA için cisplatin ile kombinasyon halinde lipit ile modifiye edilmiş platin türevi bazlı nanopartikül mesajım sistemi, kemo-mukavemetli LC modelinde iyileştirilmiş terapötik faallik sergilemiştir, bu da survivine karşı RNA terapötiklerinin umut verici bir yaklaşım olduğunu düşündürmektedir. Cisplatin ile kombine edilmiş si-RNA PPGS / si-survivin poliplex kullanılarak survivinin poliglutamattan türetilmiş fırça polimer bazlı susturulması, ilaca mukavemetli LC hücreleri üzerinde sinerjistik sitotoksik tesirler kollanmıştır. Akciğer Kanserinde LC Küçük RNA ve Kemoterapi Kombinasyonu
Ayrıca, MDR1’e siMDR1 ve survivin’e si-Survivin karşı ikili siRNA’lar kapsayan pH bazlı bir poliglutamat fırça polimeri DMA-mPEG-b-PG-g-spermin, DPPGS, cisplatine duyarlılığı artırmıştır. Bu kombinasyon, çoklu ilaca mukavemetli MDR NSCLC’nin üstesinden gelmek için umut verici bir yaklaşım gibi görünmektedir. Garip bir biçimde, survivin ayrıca immünoterapi ve aşı geliştirme için potansiyel bir aday olarak incelenmektedir. Bcerahatçi jenerasyon bir Ankara Sanayi Odası olan Aprinocarsen, insan PKC mRNA’yı amaçlayan ve PKC ekspresyonunu inhibe eden bir fosforotioat oligonükleotiddir. NSCLC’de aprinocarsen, tek bir antikanser casus olarak veya muhtelif kemoterapötik casuslarla kombinasyon halinde kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Kemoterapi ile kombinasyon halinde aprinokarsen, erken faz çalışmalarında ümit verici etkinlik gösterirken, faz III çalışmalarda daha yüksek toksisite bildirilmiştir. Benzer biçimde, SCLC’de oblimersen, tek başına veya kemoterapi ile kombinasyon halinde fayda göstermede galibiyetsiz olmuştur.
Karboplatin ve pemetrekset artı apatorsen, Ankara Sanayi Odası’yu amaçlayan bir Hsp27 mRNA veya plasebonun faalliğini değerlendiren bir faz II muayenehane araştırmanın neticeyi hiçbir ek toksisite göstermemiştir. Ancak, daha evvel rehabilitasyon görmemiş metastatik nonskamöz KHDAK hastalarında rastgele bir iyileşme kollanmamıştır. Rehabilitasyon ve tanının yanı gizeme miRNA’mukavemetinde de rol oynar. Anti-PD1 immünoterapi, birinci basamak kemoterapi ile kombinasyon halinde, LC’nin genel neticelerini iyileştirir. Bununla beraber, bu rejimin uzun vadeli verimleri, anti-PD1’e mukavemet sebebiyle sıklıkla riske atılmaktadır. Guyon ve takımı, son zamanlarda glioblastoma, akciğer adenokarsinomu, meme kanseri ve yumurtalık karsinomu gibi değişik kanserlerin T hücresi ve hücre dizilerinden oluşan bir hücresel model geliştirmişlerdir.
Anti-PD1 ile rehabilitasyon edilen hastalardan ve LC fare modelinden alınan uzunlamasına kan misalleri kullanılmış ve T-hücrelerine anti-PD1 maruziyetini takiben ekzozomal miRNA-4315’in zenginleştiği bulunmuştur. Kanser hücre hatlarının ekzozomal miRNA-4315’e maruz vazgeçilmesi, Bim bir pro-apoptotik protein ekspresyonunun inhibisyonu yoluyla kemoterapiye apoptoz mukavemetini indüklemiştir ve ABT263’şan bir BH3 taklidi tanıtımı bu mukavemeti aşmıştır. Hasta kan misallerinin tahlili, miRNA-4315 ve sitokrom-c seviyelerinin, hücre vefatını artırmak ve anti-PD1 mukavemetinin üstesinden gelmek için ABT263 ilave etmek için zaman çizelgesini belirlemeye takviyeci olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, anti-PD1 mukavemeti geliştiren LC hastalarının tabakalaşmasında ekzozomal miRNA-4315’in rolünü ortaya koymuş ve immünoterapiyi modüle etmek için LC için miRNA’ları kullanmak için seçenek bir terapötik alternatif sağlamıştır.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376066/
researchgate.net/publication/333089303_Site-specific_replacement_of_phosphorothioate_with_alkyl_phosphonate_linkages_enhances_the_therapeutic_profile_of_gapmer_ASOs
sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253117302408
springer.com/article/10.1186/s12943-021-01338-2

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri