Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Aktinobakteriler Üzerine Yapılan Farklı Alanlardaki Uygulamalar

  • 07 Nisan 2021
  • Aktinobakteriler Üzerine Yapılan Farklı Alanlardaki Uygulamalar için yorumlar kapalı
  • 331 kez görüntülendi.

Aktinobakteriler, muhtelif alanlarda ehemmiyetli uygulamaları olan ilk ve ikincil metabolitleri üretmeleriyle tanınır. Ayrıca endüstriyel ölçekte üretilen çok muhtelif ehemmiyetli enzimler için umut verici bir kaynaktır. Piyasadaki antibiyotiklerin büyük bir kısmı bu bakterilerden elde edilmektedir. Kanser rehabilitasyonu için faydalı enzim inhibitörleri ve bağışıklık tepkisini artıran immüno-değiştiriciler üretirler. Çok muhtelif hidrokarbonları, böcek ilaçlarını, alifatik ve aromatik bileşikleri […]

Aktinobakteriler, muhtelif alanlarda ehemmiyetli uygulamaları olan ilk ve ikincil metabolitleri üretmeleriyle tanınır. Ayrıca endüstriyel ölçekte üretilen çok muhtelif ehemmiyetli enzimler için umut verici bir kaynaktır. Piyasadaki antibiyotiklerin büyük bir kısmı bu bakterilerden elde edilmektedir. Kanser rehabilitasyonu için faydalı enzim inhibitörleri ve bağışıklık tepkisini artıran immüno-değiştiriciler üretirler. Çok muhtelif hidrokarbonları, böcek ilaçlarını, alifatik ve aromatik bileşikleri bölme yeteneğine sahiptirler. Ticari kıymeti yüksek bir alan olan organik bileşiklerin mikrobiyal dönüşümlerine reelleştirirler. Pek çok aktinobakteri türünün aboneleri, potansiyel olarak noksan kullanılan zirai ve kentsel atıkların yüksek bedelli kimyevi mahsullere biyo mutasyonunda kullanılabilir. Aktinobakteriler nebat biyo teknolojisinde de ehemmiyetlidir, zira nebat patojenlerine karşı antagonistik etkinliğe sahip suşlar biyolojik hakimiyette bereketlidir. Metabolik potansiyelleri araştırma için eforlu bir alan sunar.

Antimikrobiyaller İlaç İmali

Aktinobakteriler, sıhhat ve beslenme için son derece ehemmiyetli olan muhtelif ilaçların imalinde ehemmiyetli bir role sahiptir. Son zamanlarda, çoklu ilaca mukavemetli patojenik bakterilere bağlı hastalıklar giderek çoğalmaktadır ve bu sebeple yeni antibiyotik arayışı, çoklu ilaca mukavemetli patojenlere karşı tesirlidir. Yeni yapılara sahip natürel mahsullerin faydalı biyolojik etkinliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Antibakteriyel bileşiklerin kimyevi birleşimi ve planlanmış biyosentezi alanlarında ehemmiyetli ilerleme olmasına karşın, tabiat her zaman yeni antibiyotikler için en zengin ve en çok güzergahlı uygun kaynak olmaya devam etmektedir. Bazı antibiyotiklerin toksik doğası, bugüne kadar binlerce antibiyotik keşfedilmiş olmasına karşın, hudutlu kullanımlarına yol açmıştır. Bu meseleyi aşmak için daha tesirli ve toksik yan tesiri olmayan yeni antibiyotik arayışları devam etmektedir.
Aktinobakteriler Üzerine Yapılan Farklı Alanlardaki UygulamalarDaha evvel de belirtildiği gibi, en büyük sıhhat meselelerinden biri antibiyotik mukavemetidir. Bu meseleyi çözmek için bir yaklaşım, yeni tesir mekanizmasına sahip yeni antibiyotikler aramaktır. Antibiyotiklerin çoğunun mikroorganizmalardan, özellikle de aktinobakteri cinsinden türediğini göstermektedir. Dünyadaki antibiyotiklerin neredeyse % 80’inin aktinobakteriden, çoğunlukla da streptomyces ve mikromonospora cinslerinden elde edildiği öğrenilmektedir. Özellikle streptomyces cinsler, çoğu eforlu antibiyotik olan sekonder metabolitler olan takribî 7600 bileşik üretirler ve bu da farmasötik sanayisi tarafından kullanılan ilk antibiyotik üreten organizmalar haline getirmiştir. Türün marifetinin arttaki neden streptomyces ticari olarak ehemmiyetli bileşikler üretmek, bu bakterilerin ekstra büyük Deoksirübo Nükleik Asit bitiricisi sebebiyle üstün olmaya devam etmektedir. Son elli senede 12.000’den fazla antibiyotiğin keşfedildiği hipotez edilmektedir ve bunlardan aktinobakteriler bunların takribî % 70’ini, geri kalan % 30’unu filamentli mantarlar ve aktinobakteriler olmayan mahsullerdir. Aktinobakteriden elde edilen antibiyotiklerden kimileri alttaki gibidir:
• Aminoglikozitler streptomisin ve kanamisin,
• Ansamisinler rifampin,
• Antrasiklinler doksorubisin,
• β-laktam sefalosporinler,
• makrolidler tetrasiklin
Streptomyces suşlar, öğrenilen antibiyotiklerin çoğunu imalinde kullanılmıştır ve bu organizmaların, potansiyel rakipleri öldürmek için antibiyotik ürettikleri öğrenilmektedir. Kullanılan ilk antibiyotiklerden biri, streptomyces griseus tarafından üretilen streptomisindir. Gerçekten farklı streptomyces cinsler ticari ve tıbbi olarak faydalı antibiyotiklerin takribî % 75’ini oluşturur. Yeni antibiyotiklerin taranması sırasında, muhtelif çalışma streptomisetlerin farklı habitatlardan izole edilmesine müteveccihtir. Farklı beslenme ve kültür şartları, çocuğun yeteneğini etkileyebilir. Streptomyces antibiyotik oluşturmak için kültürler ve dolayısıyla besi yeri yapısı, üreten organizmanın metabolik kapasitesi ile beraber antibiyotik biyosentezini büyük miktarda tesirler.
Antagonistik aktinobakteriler, kimyevi yapıları, antimikrobiyal tesirleri, hayvanlar üzerindeki toksisiteleri ve kemoterapötik potansiyelleri açısından değişen muhtelif antibiyotik imallerinde kullanılır. Aktinobakterilerden şimdiye kadar izole edilen antibiyotiklerin kimileri çiğ preparatlardır, ötekileri ise kristalleştirilmiştir. Bununla beraber lizozim, aktinomisin, mikromonosporin, streptotrisin, streptomisin ve misetin kapsayan kimyevi yapıları hakkında ehemmiyetli bilgiler elde edilmiştir. Bazı aktinobakteriler birden fazla antibiyotik madde üretir ve aynı antibiyotik farklı cinsleri tarafından üretilebilir. Bu sebeple, muhakkak bir antibiyotik, kimyevi bileşimi ve spektrumuyla gösterildiği gibi, farklı aktinobakteriler tarafından üretildiğinde dahi aynı olabilir.

Enzimler

Hem deniz hem de karasal aktinobakteriler tarafından çok muhtelif biyolojik olarak etkin enzimler üretilir. Hücrelerin dışına amilaz salgılarlar ve bu da hücre dışı sindirimi hakikatleştirmelerine takviyeci olur. Bu enzim, nişastayı bozma marifetleri sebebiyle yiyecek sanayisi, fermantasyon ve tekstil gibi biyo teknolojik uygulamalarda kağıt sanayilerinde büyük ehemmiyet taşımaktadır. Aktinobakterilerin bir başka ehemmiyetli güzergahı, selülozun ve alakalı sello-digosakarit türevlerinin glukozidik bağlarını hidrolize eden hidrolitik enzimlerin bir koleksiyonu olan selülazların imalidir. Lipaz, muhtelif aktinobakteriler, bakteriler ve mantarlardan üretilir, ayrıca deterjan sanayilerinde, yiyecek maddelerinde, oleo kimyevi, teşhis ayarlarında ve ayrıca farmasötik alanların sanayilerinde kullanılır.
Pek çok aktinobakteri, muhtelif natürel kaynaklardan, ayrıca nebat dokularından ve rizosferik topraktan izole edilmiştir. Biyolojik işlevleri temel olarak bakterilerin izole edildiği kaynaklara bağlıdır. Özellikle streptomisetlerin kültür etrafında çok rakamda proteaz salgıladığı öğrenilmektedir. Benzer biçimde, aktinobakterilerin L-asparaginaz için harikulade bir kaynak olduğu ortaya çıkmıştır ve bu, temel olarak topraktan izole edilenler gibi bir dizi aktinobakteri tarafından üretilir. Misalin, S. griseus, streptomyces karnatakensis, streptomyces albidoflavus ve nocardia sp’dir. Limon otu ve zencefil gibi muhtelif Tayland otlarının kökleri ve rizomları, uzun müddettir ananesel Tayland tıbbında mide sızısı ve astım için kullanılmaktadır. Bu nebatların rizosfer toprağı, yeni ikincil metabolitler üretme yeteneğine sahip çekici bir aktinobakteriyel kaynak olabilir.
Aktinobakteriler Üzerine Yapılan Farklı Alanlardaki UygulamalarAktinobakteriden katalaz, kitinaz ve üreaz gibi enzimler de üretilir. Esrarengiz bir biçimde, kümes hayvanlarının tavuk tüylerini dağılan bir enzim olan keratinaz, Nocradiopsis sp’dir. Hindistan’da Tamil Nadu’da tüy döküntülerinden izole edilen SD5’tir. Benzer biçimde, tavuk ve keçi bağırsağından izole edilen aktinobakteriler, amilaz, proteaz, fitaz ve lipaz gibi muhtelif enzimlerin varlığını göstermiştir.

Probiyotikler

Probiyotikler, yemin iyileştirilmiş kullanımını sağlayarak veya besleyici kıymetini çoğaldırarak, hastalığa karşı konağın tepkisini artırarak konakçı üzerinde muhtelif yollarla faydalı bir tesire sahip canlı mikrobiyal takviyeci maddelerdir. Değişik bazı ehemmiyetli uygulamalara karşın, deniz aktinobakterilerine probiyotik olarak kullanımlarına dikkat edilmiştir. Aktinobakterinin karides patojeniklerine karşı potansiyeli vibrio spp’dir. Deniz antimikrobiyal casusları, kültür havuzu suyundaki nişasta ve protein gibi makromolekülleri bölme becerilerinden dolayı potansiyel probiyotik suşlar olarak üretilmişlerdir. Son zamanlarda, deniz aktinobakterilerinin sucul patojenlere karşı hastalıkların önlenmesinde muhtemel kullanımı üzerine birkaç çalışma yapılmıştır.
You ve takımı ise, deniz aktinomisetinin, biyofilm tarafından üretilen biyofilmlere karşı potansiyel bir organizma olarak etkinliği olduğu, vibrio spp ve neden olduğu hastalığın önlemesi için aktinobakteri kullanımını öneri etmişlerdir. Latha ve takımı tarafından vibrio spp üzerine yapılan başka bir çalışmada, probiyotik özellikler için tavuktan izole edilen 18 aktinobakteriyi taramışlardır. Sonuç olarak, streptomyces sp JD9’u, çok farklı probiyotik özelliklere sahip eforlu bir izolat olduğunu bildirmişlerdir.

Toplayıcı Peptid Feromonları

Toplama, iyi bir probiyotik adayın tercihi için en ehemmiyetli kriterlerden biridir ve bu, bir veya daha fazla suşa sahip hücrelerin tersine çevrilebilir birikimi sürecidir. Bu birleştirme sürecinin asıllaşması için feromon imali, avcılara karşı korunma, eş tercihi ve toplu hücum ile konakçı mukavemetinin üstesinden gelmeyi kapsayan ana kriterlerden biridir. Özellikle, kültür süpernatantlarındaki cinsiyet feromonu peptidlerinin yalnızca aynı cinslerle değil, aynı zamanda alakalı cinslerle de agregasyonu teşvik ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple, bir probiyotiğin kendiliğindene bir araya gelme hüneri, gastrointestinal sistemin kolonizasyonu için bir ön şarttır, buna rağmen pıhtılaşma patojenik bakteriler ile yakın bir etkileşim sağlar.
Peptit feromon aracılı sinyalizasyona uygun bir dizi çalışma olmasına karşın, aktinobakteriler vaziyetinde noksandır. Bu sebeple, eforlu aktinobakteriyel probiyondan feromonlar olan parçalayabilir topaklaşmayı teşvik eden etkenin yalıtımı ve saflaştırılması hakkında yeni bir rapor vardır. Muthu Selvam takımı tarafından, keçinin bağırsak bölgesinden izole edilen streptomyces werraensis LD22 tanımlanmıştır. S. werraensis LD22, değişik aktinobakteriyel izolatlarının agregasyon meylini destekleyen ve biyofilm oluşturma hünerini artıran, ısıya dayanıklı, asidik, ph’a mukavemetli, düşük moleküler ağırlıklı bir peptid feromonu salgılar.

Vitaminler

Tabiatda bulunan B 12 vitamini, bakteri veya aktinobakteriler tarafından üretilebilir. Aktinobakteri fermentasyonlarından B 12 vitamini yalıtımı mikrobiyal fermentasyonlarla muhtemel vitamin yapımına büyük alaka uyandırmıştır. Etrafa kobalt tuzlarının ilave edilmesi, görünüşe göre tüm aktinobakterilerin vitamin üretmesi için bir lider vazifeyi görür. Kobalt oldukça tesirli bir bakteri yok edici madde olduğundan dikkatlice ilave edilmelidir. Streptomisin, aureomisin, grisein ve neomisin antibiyotiklerini üreten fermantasyonlar, besiyeri antibiyotik maddelerin faydasını görünüşte etkilemeden kobalt ile yardım edilirse bir ölçü B12 vitamini de üretilebilir. Yapılan birkaç çalışma, antibiyotik üretmeyen kültürler olan bazı aktinobakterilerin antibiyotik üretenlerden daha fazla bu vitamini ürettiğini ileri sürülmüştür. Leuconostoc citrovorum ve koenzim A. aktinobakterilerin suda çözünen başka vitaminler ürettiği gösterilmiştir.

Koku ve Tat Bileşikleri İmali

Aktinobakteriler Üzerine Yapılan Farklı Alanlardaki UygulamalarAktinomisetler uzun zamandır sudaki küf kokuları ile ilişkilendirilmiştir, ancak tatlı sudaki kokuya asıl katkıları öğrenilmemektedir. Ancak 1960’ların sonlarında, ikincil metabolitler, geosmin ve 2-metilizoborneol MIB aktinomiset kültürlerine belirlenmiştir. Ardından aktinomisetler su sanayisinde içme suyu tadı ve kokusunun ana kaynakları olarak ehemmiyetli bir ehemmiyet kazanmıştır. Gaines ve Collins, streptomyces koku giderici ve toprak kokusunun asetik asit, asetaldehit, etil içki, izobutil içki, izobutil asetat ve amonyak gibi ehemmiyetsiz bileşiklerin bir kombinasyonunun imalinden kaynaklanabileceği neticesine varılmıştır.
Kokuya katkıda bulunan değişik bileşenlerin de üretilebileceği vurgulanmıştır. Aktinobakteriden bir dizi koku üreten bileşik tanımlanmıştır. Yeterince arıtılmış su kaynaklarındaki fani kokular, bu kokulara sahip suyun içilmesinin tehlikesiz olmadığını düşünen harcayıcılar arasında kaygı yaratır. Bu kokular, klorun ardından su hizmetleri tarafından kaydolunan koku meselelerinin en yaygın ikinci sebebidir.

Kaynakça:
mmbr.asm.org/content/80/1/1
sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/actinobacteria
researchgate.net/publication/294705164_An_Introduction_to_Actinobacteria
courses.lumenlearning.com/boundless-microbiology/chapter/gram-positive-bacteria-and-actinobacteria/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri