Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Aktinobakterilerin Hayat Alanı

  • 07 Nisan 2021
  • Aktinobakterilerin Hayat Alanı için yorumlar kapalı
  • 314 kez görüntülendi.

Hem bakteri hem de mantarların özelliklerini paylaşan aktinobakteriler, hem karasal hem de su ekosistemlerinde, özellikle toprakta yaygın olarak dağıtılır. Ve burada, refrakter biyomalzemelerin, ölü nebatlarda, hayvanlarda ve mantar malzemelerindeki karışık polimer karışımlarını ayrıştırarak geri dönüştürülmesinde ehemmiyetli bir rol oynarlar. Ayrıca bu bakteriler, ikincil metabolit yapımı için kullanılan biyo teknolojik olarak kıymetli bakteriler olarak kabul edilirler. […]

Hem bakteri hem de mantarların özelliklerini paylaşan aktinobakteriler, hem karasal hem de su ekosistemlerinde, özellikle toprakta yaygın olarak dağıtılır. Ve burada, refrakter biyomalzemelerin, ölü nebatlarda, hayvanlarda ve mantar malzemelerindeki karışık polimer karışımlarını ayrıştırarak geri dönüştürülmesinde ehemmiyetli bir rol oynarlar. Ayrıca bu bakteriler, ikincil metabolit yapımı için kullanılan biyo teknolojik olarak kıymetli bakteriler olarak kabul edilirler.
Keşfedilen tüm biyoaktif mikrobiyal metabolitlerin % 45’i olan aktinobakteri tarafından takribî 10.000 biyoaktif metabolit üretilir. Özellikle streptomyces bakteri cinsleri, potansiyel uygulamaları olan muhtelif bereketli biyoaktif natürel mahsullerin zengin bir kaynağı oldukları için endüstriyel açıdan ehemmiyetli mikroorganizmalar üretirler. Muhtelif uygulamaları olmasına karşın, bazı aktinobakterilerin nebatlara, hayvanlara ve insanlara karşı kendi negatif tesirleri vardır.

Karasal Civar

Aktinobakterilerin Yaşam AlanıToprak, popülâsyonunun ana bileşeni olarak streptomisetlerin bulunduğu aktinobakteri için en ehemmiyetli habitat olmaya devam etmektedir. Çok rakamda rapora göre, streptomyces her çalışmada izole edilen en bol tür olduğu görülmüştür. Karasal bakterilerin muhtelif eksantrik antimikrobiyal potansiyelleri vardır. Oskay ve takımı tarafında, yüksek antibakteriyel etkinliğe sahip yeni antibiyotikler üretme hünerine sahip olan aktinobakterileri izole edilmiştir. Anoksik mangrov rizosferinde, cinsleri, misalin streptomyces, micromonospora ve nokardiyoform gelgit tesiri sebebiyle ekilebilir alanlardan 1.000 ila 10.000 kat daha ufak olan bol ölçüde bulunmuştur. Benzer biçimde, Nocardia Mangrov toprağından izole edilmiş, mide adenokarsinomu gibi insan hücre dizilerini eforlu bir biçimde inhibe eden yeni sitotoksik metabolitler üretirler.
Tatlı toprağı aynı zamanda yalnızca belli cinslerin, özellikle de aktinobakterinin sıklıkla kullandığı fazla bir karasal civar olarak ve mikrokoleus bir yiyecek kaynağı olarak kabul edilir. Aktinobakterilerin kumlu, siyah alkali, kumlu tınlı, alkali tatlı ve subtropikal tatlı toprak gibi muhtelif yerlerde dağılımını gösteren birkaç rapor vardır. Nithya ve takımının çalışmasında, morfolojik olarak ayırt edilebilen 134 aktinobakteri10 değişik çöl toprağı misalinden izole edilmiş ve izolatların bakteriyel patojenlere karşı değişen seviyelerde antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu bulunmuştur. Aynı biçimde, inatçı nebat organik maddesinin mutasyonunda rizosfer mikrobiyal topluluğunda ehemmiyetli bir rol oynar. Bu sebeple rizosfer bölgesi, bu mikroorganizmaların yalıtımı için en iyi habitatlardan biri olarak kabul edilir. Priyadharsini ve takımının yaptığı çalışmada, morfolojik olarak değişik 45 koloniyi 12 değişik çeltik tarlası toprağından izole etmiş ve bunların gelişmesini yasaklama marifetlerini gözlemlemiştir.

Su Civarı

Aktinobakteriler, bazen çevredeki karasal habitatlardan yıkanabilen su habitatlarında yaygın olarak bulunur. Rakamlarının ve cinslerinin organizmalar hakkındaki bilgiler ışığında açıklanması hayati derecede ehemmiyetlidir. Thermoactinomyces ve rhodococcus coprophilus aktinobakteriyel propagüllerin su ve tortulardaki karasal bileşeninin iyi göstergeleri olduğu öğrenilmektedir. Mukavemetli endosporlar thermoactinomyces kendiliğinden ısınan kompostlarda, fazla ısınmış yemlerde ve yüzey toprağında üretilir. Ancak balçıklarda ve tortularda biriktirildikleri su habitatlarında olabilirler. Sucul habitatların çoğunda bu termofillerin civar sıcaklıklarında gelişemediği zannedilmiştir. Benzer biçimde, istirahat kokal düzeyi R. coprophilus tatlı su ve deniz hayat alanlarına geçer, burada yaşayabilir, ancak muhtemelen gelişmemektedirler.

Pak Su

Cross’un yaptığı çalışmada, aktinobakterinin tatlı su alanlarından basitlikle izole edilebileceği ispatlanmıştır. Tatlı suda yaşayan başlıca aktinobakteri cinslerinden kimileri alttaki gibidir:
• Aktinoplanlar,
• Micromonospora,
• Rhodococcus,
• Streptomyces
• Endospor oluşturan thermoactinomyces,
Aktinoplanlar genel.likle topraklarda, ırmaklarda veya göllerde bulunur ve bu organizmaların spor vezikülleri uzun süreli kurumaya direnme hünerine sahiptir, ancak rehidre edildiğinde ufalamak üzere hareketli sporlarını salgılarlar. Zoosporlar, kemotaksi sergileyen bir flagella tutamıyla hareketlidir ve bir eksojen enerji kaynağı gerektirir. Mikromonospora aynı zamanda yaygın bir tatlı su aktinobakteri olarak kabul edilir, selüloz, kitin ve lignini dönüştürdükleri bu cins habitatlara has oldukları bulunmuştur. Çok rakamda rapor, mikromonospora nehirlerde, ırmaklarda, akarsu çökeltilerinde ve bunların sucul mikrofloranın parçalamaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Johnston ve Cross, streptomisetlerin muhtelif göllerde, özellikle mikromonosporanın baskın olduğu daha derin balçık tabakalarında gelişmede galibiyetsiz olduğunu bulmuşlardır.
Aktinobakterilerin Yaşam AlanıAI-Diwany ve takımının başka bir çalışması mikromonospora ve Batı Yorkshire’daki Wharfe akarsusundan izole edilen ve bitişik toprakta mikromonospora rakamının çoğaldığı termoaktinomisetler bulmuşlardır. Yapılan bir çalışmada mikromonospora sporlar, birkaç sene uykuda kalabilecekleri tatlı su habitatlarında kaldıkları tanımlanmıştır. Streptomycetes sporları da aralıksız olarak tatlı su ve deniz hayat alanlarına olmalarına karşın, bu cins etraflarda etkin olabileceklerine dair çok az ispat vardır. Sucul streptomisetlerin varlığı iddia edilmiştir, ancak AI-Diwany ve takımı streptomycetes, fekal rakamları arasında yüksek derecede bir korelasyon bulmuşlardır. Bununla beraber öteki tatlı su bakteri cinsleri alttaki gibidir:
• Actinomadura madurae,
• Mycobacterium kansasii,
• Arthrobacter,
• Corynebacterium,
• Nokardia cinsleri,
Su ve hava ara suratındaki hidrofobik sporlar ve hiflerin konsantrasyonu, streptomisetlerin, mikromonospora ve mikromonospora rakamını artırabilir. İspatlar sarihçe göstermektedir ki, aktinobakteri tatlı su ekosisteminde, kendilerini bu cins bir civarda yaşamaya özel olarak adapte etmek yerine, uygun substratlar ve sihrime şartları varlığında etkin hale gelebilir.

Deniz

Karasal etraftaki aktinobakteriyel spektrumu karşılaştırırken, en büyük biyolojik spektrum ummanlardadır. Deniz civarı, yeni spektrumunun ve dolayısıyla yeni metabolitlerin keşfedilmemiş bir kaynağıdır. Son derece değişik bir civarda yaşayan deniz aktinobakterileri, karasal olanlara mukayeseyle değişik tipte biyoaktif bileşikler üretir. Derin deniz tabanında 0-8 ° C’nin hemen altındaki sıcaklıklarda fazla yüksek tazyik ve anaerobik şartlardan, umman ortasındaki sırtlardaki hidrotermal menfezlerin yakınında, 8-100 ° C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, yüksek asidik şartlara geçim sağlamak zorunda kalırlar. Rhodococcus marinonascene, karakterize edilecek ilk denizel cinsi, deniz aktinobakterilerin varlığını dayanaklar. Bu türün aboneleri deniz aktinobakterileri olarak tanımlanmıştır ve bunlar alttaki gibidir:
• Dietzia,
• Rhodococcus,
• Streptomyces,
• Salinispora,
• Marinophilus,
• Solwaraspora,
• Salinibacterium,
• Aeromicrobium marinum,
• Williamsia maris,
• Yerli verrucosispora,
Grossart ve takımı, aktinobakterinin deniz organik agregalarını kolonize eden bakterilerin takribî % 10’unu oluşturduğu, antagonistik etkinliklerinin, organik maddenin bozunmasını ve mineralizasyonunu etkileyen varlıklarını sürdürmede oldukça ehemmiyetli olabileceğini bildirmişlerdir. Ummanlarda yerli aktinobakterilerin varlığı, değişik deniz etraflarında ve habitatlarda dağılımı, muhtelif yeni araştırmalarla doğrulanmıştır. Innagi ve takımı, Hokkaido sarihlerinde 1225 metre derinlikte bir araya gelen deniz altı çökelti çekirdeğinden dietzia maris, rhodococcus erythropolis, ve kocuria eritromiksi gibi muhtelif deniz aktinobakterileri yalıtmışlardır. Jensen ve takımı, Guam adası etrafında bir araya gelen deniz tortularından beş yeni fillotip aktinomiset yalıtmışlardır. Benzer biçimde, aktinobakteriler, en derin uçurum olan Challenger Deep off Marianas’ta 10.923 metre derinlikte bir araya gelen süngerlerden izole edilmiştir ve bunlar alttaki gibidir:
• Micrococceae,
• Dermatophilaceae,
• Gordoniaceae,
Aktinobakterilerin Yaşam AlanıDhanasekaran ve takımı, Cuddalore, Parangipettai’nin tuzluk bölgelerine ait toprak misallerinden tespit ettikleri 17 aktinobakteri cinsinin arasında ilk antibakteriyel etkinlik için incelemişlerdir. Bu araştırma neticesinde streptomyces spp ve saccharomonospora sp olanların, değişik bakterilere karşı umut verici antimikrobiyal etkinlik olduğunu bulmuşlardır. Dhanasekaran ve takımı tarafından, Porto Novo tuzlu toprağında bir antibakteriyel metil olan β-laktam bileşiği izole ve karakterize edilmiştir. Başka bir çalışmada, Muthupet Mangrov bölgesindeki değişik yerlerden toprak ve tortu misallerinden aktinobakteriler izole edilmiştir. Bunlar; Streptomyces sp CC17 – SM13, Streptosporangium sp SH15 ve Mikropolisporası sp S22’dir, ayrıca anofel sivrisinek larvaları azami larvisidal etkinlik göstermiştir.
Belirtilen tüm aktinobakteriler, derin deniz tabanından, omurgasızlardan, deniz kıyısı toprağından ve derin deniz tortularından gibi deniz civarlarından izole edilmiştir. Ayrıca bulunan bu bakteriler, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayan eşsiz ekosistemleri temsil eder. Aynı biçimde bu izolatlar, muhtelif yeni metabolitler üretir. Bugüne kadar denizlerde hudutlu tarama gayretlerine karşın, son zamanlarda karadaki eşlerinden fazladır.

Bibliyografi:
mmbr.asm.org/content/80/1/1
sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/actinobacteria
researchgate.net/publication/294705164_An_Introduction_to_Actinobacteria
courses.lumenlearning.com/boundless-microbiology/chapter/gram-positive-bacteria-and-actinobacteria/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri