Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Beyin Vefatı Hakikatleşen Uzuv Donörlerinde Enflamasyonu Eksilten Taktikler

  • 15 Nisan 2021
  • Beyin Vefatı Hakikatleşen Uzuv Donörlerinde Enflamasyonu Eksilten Taktikler için yorumlar kapalı
  • 485 kez görüntülendi.

Transplantasyon, solid uzuv son yarıyıl hastalığı için kesin rehabilitasyon usulüdür. Uzuv nakli için bekleme listesi süratle gelişmekte olmasının yanında uygun uzuvların mevcut öneriyi, lüzumları karşılayacak kadar yeterli değildir. Eurotransplant bölgesi içinde ve dünya çapında, nakledilen uzuvların çoğu can veren beyin vefatı yapan donörlerden elde edilmektedir. Canlı vericilerden alınan böbrek greftlerinden elde edilen neticelerin hem müşterilerle ilişkili […]

Transplantasyon, solid uzuv son yarıyıl hastalığı için kesin rehabilitasyon usulüdür. Uzuv nakli için bekleme listesi süratle gelişmekte olmasının yanında uygun uzuvların mevcut öneriyi, lüzumları karşılayacak kadar yeterli değildir. Eurotransplant bölgesi içinde ve dünya çapında, nakledilen uzuvların çoğu can veren beyin vefatı yapan donörlerden elde edilmektedir. Canlı vericilerden alınan böbrek greftlerinden elde edilen neticelerin hem müşterilerle ilişkili hem de müşterilerle kayıtsız, gecikmiş greft işlevi, akut ret ve greft sağkalımı açısından can veren uzuv donörlerinden çok daha üstün olduğu iyi öğrenilmektedir. Böbreklerin canlı ve can veren donörlerden kısa ve uzun vadeli yaşamda kalması arasında ehemmiyetli bir fark olduğu için, odak son zamanlarda müşteriden donöre, beyin vefatı sırasında ve sonrasında alana gelen vakalara kaymıştır. Beyin vefatı, hemodinamik balanssızlık, inflamatuar, hormonal, metabolik ve hematolojik bozukluklar dâhil olmak üzere ciddi sistemik rahatsızlıklarla sonuçlanan devirici bir hadisedir.
Beyin Ölümü Gerçekleşen Organ Donörlerinde Enflamasyonu Azaltan StratejilerPotansiyel bir uzuv donöründe daha iyi bir nakil neticeyi için sınırlayıcı bir etken, netlikle beyin vefatı sırasında, erken yarıyılda ve hemen sonrasında başlayan bağışıklık sisteminin aktivasyonudur. Bu sebeple beyin vefatı, nakil işlevini ve yaşamda kalmayı ehemmiyetli miktarda etkilediğine inanılan anahtar etmenlerden biri haline gelmiştir. Başarılı bir bağış ve nakil için mevcut uzuvların niceliğini ve niteliğini sağlamak emeliyle zamanında ve kızgın bir donör yönetimi oluşturmak için potansiyel donörlerin erken tespiti çok ehemmiyetlidir. Ne yazık ki, şu ana kadar beyin vefatı hakikatleşen donörlerin yönetimi için standartlaştırılmış rehberler uygulanmamıştır. Bununla beraber, galibiyetli bir uzuv bağışı için ana gaye, hemodinamik stabilite, yeterli oksijenasyon ve optimal akışkan ve elektrolit balansı dahil olmak üzere fizyolojik şartları basmakalıplaştırmak ve sürdürmektir. Bu sebeple, afaki uzuv kaybını önlemek için kızgın solunum ve hemodinamik izleme lüzumludur.

Uzuv Donörlerinde Enflamasyonu Hudutlandırma Taktikleri

Metilprednizolonun tek başına veya hormon replasmanının bir parçası olarak kullanılması, sitokin yapımını eksiltme ve proinflamatuar aracıların neden olduğu farklılıkları tedbire açısından beyin vefatından sonra kollanan immünolojik aktivasyonu eksiltir. Prospektif randomize bir çalışmada, metilprednizolon uygulamasından sonra insan karaciğer transplantasyonunda eksilmiş serum, greft sitokin ekspresyonu ve gelişmiş greft işlevi bulunmuş ve rapor edilmiştir. Ayrıca kalp ve böbreklerdeki iltihaplanma da eksilir. Sitokin aktivasyonundaki eksilme, canlı donör transplantasyonunda görülen seviyelerle hemen hemen karşılaştırılabilir seviyededir. Metilprednizolon kullanımı, uzuv alımının çoğalması ve çoğu transplante uzuv için kısa ve uzun vadeli neticelerin iyileşmesi ile ilişkilidir. Uzuv koruma ve koruma taktiklerinin bir parçası olarak çok rakamda başka casus ve yaklaşım incelenmektedir. Bu cins taktikler arasında, sitokinlerin hemoadsorpsiyonla faal olarak uzaklaştırılmasının muhtemel olduğu gösterilmiştir.
Bu da dolaşımdaki sitokin konsantrasyonunda en azından orta derecede bir düşüşe yol açarak beyin vefatı ile ilişkili inflamatuvar cevabı zayıflatmıştır. Günümüzde insanlarda RKÇ bulunmamasına karşın, hayvan modelleri noradrenalin kullanıldığında eksilmiş bir inflamatuar cevap ve gelişmiş oksijenasyon göstermişlerdir. Glukagon eşi peptid-1

Beyin Ölümü Gerçekleşen Organ Donörlerinde Enflamasyonu Azaltan Stratejiler

GLP1 analoglarının değişik karaciğer ve pankreas hastalığı modellerinde acayip sitoprotektif tesirlere sahip olduğu gösterildiğinden, bu moleküller deneysel transplantasyon modellerinde de test edilmiştir. GLP1 analogu akstın-4 Ex-4 ile rehabilitasyon, inflamasyon ve oksidatif stresi rahatlatarak beyin vefatının neden olduğu karaciğer, renal ve pankreas adacığı hasarına gevşetmiştir. Beyin can vermiş farelere tek bir antitimosit globülin ATG uygulamasından sonra, miyokardiyumdaki enflamatuar tepkin, hakimiyetlere mukayeseyle ATG ile rehabilitasyon edilen misallerde, IL-2 ekspresyonunda ve civar hücrelerinde IL-6 birikiminin eksilmesinde ehemmiyetli bir eksilme bulunmuştur.
Jager ve takımı tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada,beyin vefatının indüksiyonundan sonra bitirici aktivasyonunun kastedilmesi, hayvan modellerinde transplantasyondan evvel böbrek irinini eksiltmiş ve böbrek işlevini iyileştirmiştir. Deneysel donör sıçan ön-rehabilitasyonunun, böbrek işlevini gözeten böbrek işlevini, transplantasyondan evvel böbrek zararını ve iltihaplanmayı eksilttiğini göstermiştir. Görünüşe göre, beyin vefatı sıçan donörlerinin yüksek doz C1-INH rehabilitasyonu, ehemmiyetli miktarda daha düşük renal gen ekspresyonu ve IL-6’nın serum seviyeleri ile sonuçlanmıştır. Bu da gelişmiş böbrek işlevi ve eksilmiş böbrek zararı ile sonuçlanır. Travmatik beyin zararı ve öteki enflamatuar gidişatlar günümüzde muayenehane evveli ve muayenehane çalışmalarda, mezenkimal kök hücreler MSC yaygın kullanımları, yalıtım ve kültür basitliği sebebiyle en çok alaka sürükleyen bir dizi hücresel rehabilitasyon ile rehabilitasyon edilmektedir. Bu sebeple, beyin vefatı reelleşmiş insan donörlerinde sitokin ve kompleman aktivasyonunu amaçlayan taktikler, galibiyetli bir uzuv bağışı ve nakli neticeyi için uzuv ölçüsünü ve niteliğini iyileştirmek için yeni ve ümit verici bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.

Alınan Uzuvları Gözetmek İçin İrin Sınırlama Taktikleri

Tedarikten sonra uzuvlar, fizyolojik şartlarından uzaklaştırılmaları sebebiyle daha fazla yaralanmaya maruz kalmaktadır. Hipoksik zarar, uzuv yapısı ve işlevi üzerinde hasarlı bir tesire sahiptir ve çoğalan immünojenisiteye katkıda bulunur. Uzamış iskemi, soğuk veya sıcak, erken greft disfonksiyonu ve daha makûs uzun vadeli neticeler için bir tehlike etkenidir. İskemi müddetinin süresi, sıcak veya soğuk ve tipi de sitokin yapımını doğrudan etkileyebilir. Aksi takdirde, ehemmiyetli sitokin gen ekspresyonu, beyin vefatından hemen sonra zati alana gelmiştir. Başka Bir Deyişle, transplantasyondan evvel sitokin gen ekspresyonunun, akut rejeksiyon yarıyılındakinden dahi daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda soğuk iskemi zamanı ile insan karaciğer nakillerinde IL-1 ve IL-8 seviyeleri arasında eforlu bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı çalışmada sıcak iskemi zamanı da IL-6 ve IL-10 ile korelasyon göstermiştir. Başarılı koruma taktikleri, iskemik zararı ve reperfüzyonun, uzuv implantasyonundan sonra çoğalan immünojenisite ile tesirini en aza indirgemek için anahtardır.
Beyin Ölümü Gerçekleşen Organ Donörlerinde Enflamasyonu Azaltan StratejilerÇoğu katı uzuv için geçerli olarak kabul edilen standart, katı uzvun donörden çıkarıldıktan sonra buz üzerinde saklandığı ve daha sonra implantasyon sırasında buz kolisinden çıkarıldığı sabit soğuk depolamadır SCS. Bununla beraber, yeni teknolojiler, nakil düzeyinde veya akdikeni merkezinde affedilen uzvun muhtelif sıcaklıklar ve değişik perfüzatlar kullanma alternatifi ile perfüzyonunu muhtemel kılar. Makine perfüzyon sistemleri hipotermik, normotermik, oksijen persuflasyonu gibi dinç koruma usullerini temsil eder. Hipotermik koruma taktikleri artık inflamasyonu eksiltmek, hücrelerin metabolik süratini düşürmek ve iskeminin tesirlerini eksiltmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Şimdiye kadar yapılan en büyük meta-tahlilde, hipotermik makine perfüzyonu HMP can veren donör böbrek transplantasyonunda SCS’den üstündür ve bu hem DBD hem de DCD böbrekler için geçerlidir. Can Veren beyin donörlerinden alınan böbreklerde gecikmiş greft işlevi insidansı hipotermik perfüzyonlu grupta çok daha düşüktür. Ek olarak, ekonomik inceleme raporları, HMP’nin hem Kuzey Amerika hem de Avrupa civarlarında maliyet tasarrufu sağlayabileceği öne sürülmüştür.
Çok düşük sıcaklıklar, sitokin ve reaktif oksijen imali açısından uzuvlar üzerinde de hasarlı tesirlere sahip olabileceğinden, son yirmi senede birkaç araştırma grubu, makine perfüzyon sıcaklığını neredeyse normotermik sıcaklıklara yükseltmenin tesirlerini araştırmışlardır. Neredeyse normotermik koruma, özellikle kardiyak vefattan sonra aykırı donörlerin veya donörlerin uzuvları için geçerlidir. Bu gidişatlarda, uzun süreli sıcak iskemi vakitleri sebebiyle, uzuv canlılığı, sonraki soğuk gözetmeden negatif etkilenir. Bu sebeple normotermik perfüzyon, koruma ve transplantasyon neticelerini artırabilir ve fonksiyonel olmayan uzuv tehlikesini eksiltebilir.
Netice olarak beyin vefatı reelleşmiş uzuv bağışçıları, uzuv nakli için ana uzuv kaynağını temsil eder. Beyin vefatı potansiyel bir donörden uygun bir greft ve akdikeni neticesine giden yol uzundur ve nakledilen uzuvların niteliği üzerinde ehemmiyetli bir tesire sahip olabilir. Beyin vefatına bağlı sistemik farklılıklar uzuvlara bağış yapılamayacak kadar hasar verebilir. Şiddetli sistemik enflamatuar cevap, greft immünojenitesini çoğaldırır, greft sağkalımını ve transplant neticesini tesirler. Bu sebeple, immünomodülatör casuslar, gelecekte donör tedarikinde ve korunmasında çok ehemmiyetli olabilir.

Bibliyografi:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29579767/
who.int/servicedeliverysafety/ddcr84.pdf?ua=1
sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217321748
research.rug.nl/en/publications/a-multicenter-study-on-long-term-outcomes-after-lung-transplantat

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri