Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ekinokokkozun Medikal Rehabilitasyon Alternatifleri

  • 25 Mart 2021
  • Ekinokokkozun Medikal Rehabilitasyon Alternatifleri için yorumlar kapalı
  • 350 kez görüntülendi.

Karmaşık olmayan kistik ekinokokkozun KE rehabilitasyonu karışıktır ve kistin özelliklerine bağlı olarak tıbbi rehabilitasyon, cerrahi ve delme, aspirasyon, enjeksiyon ve reaspirasyondan PAIR oluşur. Bazı olgularda CE4 ve CE5, konservatif bir izle ve bekle yaklaşımı seçim edilir, zira kemoterapötik müdahale olmaksızın kalsifikasyonla kendiliğinden gerileyebilir. Medikal rehabilitasyon, kistlerin ebadının küçültülmesinde, gelişiminin durdurulmasında ve enfeksiyonun eksiltilmesinde rol oynar […]

Karmaşık olmayan kistik ekinokokkozun KE rehabilitasyonu karışıktır ve kistin özelliklerine bağlı olarak tıbbi rehabilitasyon, cerrahi ve delme, aspirasyon, enjeksiyon ve reaspirasyondan PAIR oluşur. Bazı olgularda CE4 ve CE5, konservatif bir izle ve bekle yaklaşımı seçim edilir, zira kemoterapötik müdahale olmaksızın kalsifikasyonla kendiliğinden gerileyebilir. Medikal rehabilitasyon, kistlerin ebadının küçültülmesinde, gelişiminin durdurulmasında ve enfeksiyonun eksiltilmesinde rol oynar ve operasyon edilemeyen hadiselerde tek rehabilitasyon alternatifidir. Medikal rehabilitasyonun cerrahi preoperatif ve postoperatif uygulama veya PAIR ile kombinasyonu rekürrensleri önleyebilir.

Ekinokokkozun Medikal Tedavi SeçenekleriKistik Ekinokokkozun Rehabilitasyonu

İzleme başka bir deyişle izle ve bekle taktiği, kemoterapi, teşebbüssel radyoloji ve cerrahi dahil olmak üzere ekinokokkoz için muhtelif rehabilitasyon yaklaşımları vardır. Bir veya daha fazla rehabilitasyon alternatifi için endikasyonlar karışıktır ve kist özelliklerine, tıbbi ve cerrahi teçhizatın mevcudiyetine ve hastanın işbirliğine bağlıdır. Bu sebeple, uygun rehabilitasyonu elde etmek için hastaları ekinokokkoz için referans rehabilitasyon merkezlerine yönlendirmek seçim edilir. Bununla beraber ekinokokkozun rehabilitasyon usulleri alttaki gibidir:
Tıbbi rehabilitasyon
Terapötik modalitenin tercihi kist safhası, ebadı, yeri ve komorbiditelerine bağlıdır. Benzimidazoller mebendazol ve albendazol gibi parazitostatik ilaçların kullanıldığı tıbbi rehabilitasyon, temel olarak operasyon edilemeyen ve yaygın hastalığı olan hastalar için önerilmektedir. İlaç rehabilitasyonu en az 3 ay kesintisiz uygulanmalıdır. Bununla beraber, uzun süreli rehabilitasyonun maliyeti çok rakamda teratojenik yan tesirle beraber yüksektir. Ayrıca kemoterapi, cerrahiye bitirici bir terapi olarak veya metastazı ve sekonder kistik bölgeleri önlemek için kullanılabilir. Ancak inaktif veya kalsifiye kistlerin rehabilitasyonunda önerilmemektedir. İzleme ve bekleme taktiği, birden fazla tutulumu olan karmaşık olmayan kistler için rehabilitasyon edici bir alternatiftir. Karaciğer işlev testlerinin ve akyuvar sayımlarının kumpaslı uzun yarıyıllı izlenmesini gerektirir.
Perkütan rehabilitasyon
Perkütan rehabilitasyon usulü, karaciğerdeki ve öteki abdominal bölgelerdeki kistlerin yönetimi için bir alternatif olarak belirlenmektedir. Bu prosedür iki tekniğe ayrılınmıştır ve bunlar alttaki gibidir:
• PAIR tekniği, bir skolikidal casus kullanımının ardından germinal membranın imha edilmesinden,
• Tüm endokist tahliyesini hedefleyen modifiye kateterizasyon tekniklerinden oluşan en iyi öğrenilendir. Bu yaklaşım, cerrahiye mukayeseyle mini invaziv bir işlemdir, ancak yavru vezikülleri kapsayan kistler, periton boşluğuna ve safra yoluna dağılma tehlikesinin yüksek olması sebebiyle perkütan rehabilitasyon için en iyi endikasyon değildir.
Cerrahi rehabilitasyon
Cerrahi dikkatle değerlendirilmelidir. Karar verme, kist tipi, rakamı, ebadı, yeri ve ilişkili karmaşıklıkların varlığı veya yokluğu gibi hidatik kistin özelliklerini direnir ve bu özellikler alttaki gibidir:
• Birden fazla yavru vezikülü kapsayan büyük kistler,
• Semptomatik ve karmaşık kistler,
• Kendiliğinden veya iyi mizaçlı bir travma sonrasında rüptüre olabilen yüzeysel meskenli kistler,
• Damarlarla veya bitişik hayati uzuvlarla yakın temasta olan enfekte kistler,
Ayrıca perkütan rehabilitasyona uygun olmayan hastalar için bir alternatif olabilir. Cerrahi yaklaşım asalak inaktivasyonunu, kontaminasyonun önlenmesiyle endokistin boşaltılmasını, germinal katmanın çıkarılmasını ve artık kavite idaresini kastetmektedir. Karın bölgeleri tipik olarak hepatik tutulum ile alakalı olarak, konservatif cerrahi ve sarih veya laparoskopik cerrahiyi kullanan radikal prosedürden oluşan iki cerrahi yaklaşım vardır. Konservatif prosedürler, perikist yakalanırken, yavru veziküller ve germinatif membran gibi parazitik kist içeriklerinin çıkarılmasını kapsar. Kalan boşluk, kistik safra yolu irtibatının rastgele bir ispatını incelemek için dikkatlice incelenir. Ardından kapitonaj, omentoplasti veya eksternal drenaj olarak değişik tekniklere göre idarenir.
Ekinokokkozun Medikal Tedavi SeçenekleriCerrahlar, asalakların dökülmesini ve periton boşluğunun kontaminasyonunu önlemek için operasyon alanını bir skoisidal casusla kapatmalıdır. Konservatif cerrahi, oranla daha kısa harekât süresi ile kolay ve tehlikesizdir, ancak yüksek morbidite ve nüks oranlarına sahiptir. Radikal cerrahi, tüm parazitik lezyonun tamamen çıkarılması için uygun ilk rehabilitasyon alternatifidir. Muhtemel olduğunda bütün rezeksiyon lüzumludur zira radikal cerrahi prosedürler konservatif cerrahi usullerden üstündür ve hastayı kesin olarak iyileştirebilir. Bu cerrahi niyette, kistin asalak içeriği ve perikistik doku ile beraber tümünün çıkarılmasıdır. Bununla beraber radikal prosedürleri alttaki gibidir:
• Kısmi sistektomi,
• Sarih veya kapalı perikistektomi yoluyla bütün kistik çıkarma
• Hepatik rezeksiyon,
Perikistektomi sırasında, iç katman ile dış kistik katman arasında uygun bir dağılınma düzlemi, karaciğer parankimi zararını sınırlayabilir. Karaciğer rezeksiyonu daha güçtür, daha uzun harekât süresi alır ve daha yüksek kan kaybı tehlikeyi, ancak daha düşük kistik nüks oranları vardır. Konservatif rehabilitasyona mukayeseyle, daha düşük morbidite, mortalite ve yineleme oranları sebebiyle radikal cerrahi seçim edilir. Abdominal hepatik veya karaciğer dışı bölgeler hidatik kistlerin laparoskopik rehabilitasyonu, idare yaklaşımları arasında yerini almaktadır. Özel gidişatlarda hasta tercihinden sonra güvenle reelleştirilebilen mini invaziv bir operasyondur. Laparoskopinin muhtelif avantajları vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Periton boşluğunun ve iç uzuvların daha iyi görüntülenmesi,
• Süratli postoperatif deşarj,
• Hudutlu postoperatif morbidite,
• İyi estetik neticeler,
Karaciğer dışı bölgelerde daha düşük hidatik hastalığı sıklığı vardır. İdare ve uygun terapötik yaklaşım, temel olarak kistik bölgeye ve alakalı uzva bağlıdır. Genel olarak, kistlerin çıkarılması bitirildiğinde prognoz, düşük nüks oranıyla iyidir.

Hidatik Hastalığının Takibi

Hidatik hastalığı sebebiyle rehabilitasyon edilen hastalar için uzun vadeli bir takip tasarlanmalıdır zira bazı gidişatlarda nüksler alana gelebilir. Hasta izleme, esas olarak kısa aralıklarla görüntüleme tekniklerine ABD, CT ve MRI dayanır. Serolojik taşıtlar ve spesifik serum antikorları dozajı, görüntüleme tekniklerini yardımlar ve metastod canlılığını yansıtabilir. Ayrıca, terapötik aralığı ayarlamak ve rehabilitasyonun uzun vadeli yan tesirlerini önlemek için parazitostatik plazma seviyesinin izlenmesi lüzumludur.
Günümüzde, ekinokokkoz hakimiyeti için tasarılama, parazitik hayat döngüsünün kesintiye uğramasına katlanmaktadır. Hastalık, çiftlik hayvanlarının kesiminde hijyenin iyileştirilmesi, millet eğitim kampanyaları, köpeklerin periyodik olarak haşaratla temizletilmesi ve enfekte sakatatın yeterli biçimde tahrip edilmesiyle önlenebilir. Köpeklerin rekombinant proteinlerle aşılanması, temkine ve hakimiyet için cesaret verici umutlar sağlar.

Gelecekteki Aşılama

Gelecekte aşılama, endemik bölgelerde ekinokokkozun dağılmasını önleyebilir. Zhao vd. EgA31 protein yapısında altı baskın T-hücresi epitopu ve beş baskın B-hücresi epitopu ve EgG1Y162’de Echinococcus granulosus’a karşı çoklu epitop aşılarının başlangıcını temsil edebilecek altı baskın T-hücresi epitopu ve üç baskın B-hücresi epitopu tanımlamıştır. Miles vd. potansiyel kistik ekinokokkoz aşı adayları olarak ayrıca test edilecek 9 yeni protein ve 14 peptit olduğunu bildirmiştir. Larrieu ve takımı tarafından yürütülen koyun kistik ekinokokkozuna karşı EG95 aşısının kaptan saha sınaması yapılmıştır. Bu sınamada Arjantin‘de EC insidansında bir eksilme ve asalağın epidemiyolojik zincirinde iyi bir himaye ve hakimiyet kollanmıştır.
Ekinokokkozun Medikal Tedavi SeçenekleriEG95 Echinococcus granulosus antijenini ifade eden rekombinant çift aşıların geliştirilmesi, gelecekte yeni bir yönelimdir. Keçi çiçeği GPV hastalığı ve kistik hidatidoz, canlı zayıflatılmış GPV AV41 aşısı ile önlenebilir; GPV, EG95 antijenini ifade etmek için ideal bir vektördür. Aynı tahlilci grubu, hem morbillivirüs enfeksiyonunu hem de Echinococcus granulosus enfeksiyonunu önleyen, EG95 antijenini eksprese eden morbillivirus SRMV kullanarak başka bir rekombinant, iki kıymetlikli aşı geliştirmişlerdir. CE’de rehabilitasyonun hudutlu olduğu göz önüne alındığında, potansiyel ilaçları bulmak için yeni muayenehane araştırmalara ve enfeksiyonun bulaşmasını hudutlandırmak için yeni taktiklere lüzum vardır.

Bibliyografi:
uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-echinococcosis
stanford.edu/group/parasites/ParaSites2003/Echinococcus/Diagnostics%20&%20Treatment2.htm
hindawi.com/journals/bmri/2015/428205/
sciencedirect.com/science/article/pii/S0065308X16300860

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri