Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Fetal Büyüme Geriliği Teşhisi

  • 28 Mart 2021
  • Fetal Büyüme Geriliği Teşhisi için yorumlar kapalı
  • 343 kez görüntülendi.

Uterin yüksekliği gebeliğin 26. Haftasından itibaren her ziyarette ölçülürken elde edilen kıymet hamilelik yaşına göre 10. persentilden azsa ve evvelki 2 hafta içinde EFW yoksa, bir ultrason EFW lüzumludur. Fetal ağırlık varsayımının yapılması için üç adımla ölçülür Bu adımlar şu biçimdedir; • 1. adım: Baş-popo uzunluğuna göre hamilelik tarihlemesi yapılır, • 2. adım: EFW’nin fetal […]

Uterin yüksekliği gebeliğin 26. Haftasından itibaren her ziyarette ölçülürken elde edilen kıymet hamilelik yaşına göre 10. persentilden azsa ve evvelki 2 hafta içinde EFW yoksa, bir ultrason EFW lüzumludur. Fetal ağırlık varsayımının yapılması için üç adımla ölçülür Bu adımlar şu biçimdedir;
• 1. adım: Baş-popo uzunluğuna göre hamilelik tarihlemesi yapılır,
• 2. adım: EFW’nin fetal biyometriye göre hesaplanması, Hadlock’un bipariyetal çap BPD, baş etrafı HC, karın etrafı AC ve femur uzunluğunu FL kapsayan algoritmadır. Sefalik ölçümler kıymetli değilse, FL ve AC ile seçenek bir algoritma kullanılır,
• 3. adım: Referans tablolara göre sihrime yüzdesi hesaplanır,
Bununla beraber detaylı anamnez için bazı unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır ve bunlar alttaki gibidir:
• Toksik alışkanlıklar: tütün, içki, ilaçlar, ilaçlar ve iş
• Gebeliğin başlangıcında anne ve baba ağırlığı, ebadı, doğumda hastanın kilosu ve kan tazyikinin BP ölçümü
• Çiftin cinsel geçmişi, ilişki süresi, doğum hakimiyeti cinsi ve suni döllenme teknikleri,
• Evvelki obstetrik muayenehane hikayesi, evvelki çocukların neonatal ağırlığı evvelki gestasyonel yaşa göre ufak SGA hikayesi, ardışık hamileliklerdeki tehlikeyi ikiye katlar, fetal vefat hikayesi, preeklampsi, sihrime kısıtlaması, yineleyen düşükler, plasental abruption ve erken doğumlar,
• Tıbbi hikayesi, vasküler hastalığı olan diyabet, orta ve şiddetli nefropati, siyanotik konjenital kalp hastalığı, arteriyel hipertansiyon, antifosfolipid belirtiyi ve sistemik lupus eritematozus,
• Maternal fizik tetkik, ağırlık, boy, uterus yüksekliği, kronik damar hastalığı arayışında uzuv tetkiki, kan tazyiki.

Fetal Büyüme Geriliği Teşhisi İçin Bitirici Testler

Fetal Büyüme Geriliği TeşhisiFetal sihrime geriliğinin tanı ve teşhis edilmesi için anne veya babanın tıbbi hikayeleri dışından bazı bitirici testlerde uygulanır. Bu testler alttaki gibidir:
Ultrason
Ultrason ile detaylı anatomik değerlendirme yapılır. Konjenital malformasyonların % 20-60’ına sihrime bozukluğu eşlik eder ve sihrime kısıtlı fetüslerin takribî % 10’unda bununla ilişkili bir konjenital anomali vardır. Doppler çalışmasını UA, orta serebral atardamar MCA MCA, UtA ve CPR, plasentayı, amniyotik akışkanı ve kromozomopati göstergeçlerini değerlendirmek de ehemmiyetlidir.
Nörosonografi ve ekokardiyografi
Proteinüri çalışması ve hemogram, pıhtılaşma ve bazal biyokimya ile bütün kan testi karaciğer ve böbrek profili ile, 3. persentilin altında bir sihrime için yapılır.
Amniyosentez
Erken hamilelik yaşlarında İUGG tanısı konulduğunda kromozomal anormallikleri dışlamak için bir amniyosentez yapılması önerilir. Büyüme geriliği olan fetüslerde kromozomal anormallik oranı, 23 haftadan evvel teşhis edilirse takribî % 20’dir. Belirlenen bazı kriterlerden rastgele biriyle karşılaşıldığında, amniyotik akışkanda genetik çalışmalar nasihat edilir. Bu kriterler alttaki gibidir:
• Kantitatif floresans-polimeraz zincir tepkini QF-PCR ve moleküler karyotip dizi CGH,
• 24 haftadan evvel İUGG teşhisi ve şiddetli olduğunda
• Ultrason göstergeçleri oligoamniyos hariç, minör yapısal anomali veya biyometri femur uzunluğunu FL veya HC ile beraber 28 haftadan evvel ve şiddetli olduğundan,
• Rastgele bir majör yapısal anomalinin eşlik ettiği 10. persentilden daha düşük EFW olduğunda,
• Kemik farklılıklarının araştırılması için,
• Kemik biyometrisi 3 SD veya femur / ayak oranı <0.85 ise akondroplazi ve hipokondroplazi olduğundai,
• Displazi, kemik morfolojik farklılıklar veya 1. persentilin altındaki uzun kemik uzunluğu ile ilişkili malformasyonlar varsa,
• Spesifik genetik oturumlar veya ekzom dizileme çalışması için
• Yüksek belirti tehlikesine sahip iki sistemin hipospadias hariç birden fazla yapısal anomalisi olan gelişim geriliği olduğunda,
Enfeksiyon testi
Enfeksiyon gestasyonel yaşa göre ufak SGA fetüslerinin takribî % 5’inin bulaşıcı bir sebebi olduğu hipotez edilmektedir. En sık görülen patojen CMV’dir, bunu toksoplazma ve sifiliz izlemektedir. İUGGteşhisi ile karşılaşıldığında bazı testler istenir ve bunlar alttaki gibidir:
• Kızamıkçık testi,
• Frengi, anne kanında treponemal ve reajinik test,
• Sıtma testi, tehlike altındaki popülasyonlar için endemik bölgelerden,
• CMV testi, invazif tekniğin endikasyonu vaziyetinde, amniyotik akışkanda CMV PCR yapılması gerekir. İnvaziv tekniğin belirtilmemesi vaziyetinde, maternal serolojiler IgG ve IgM gestasyonel yaşa göre ufak SGA hariç yalnızca İUGG’de istenir. IgG ve IgM olumsuzsa enfeksiyon atılırken, pozitifse, amniyotik akışkanda CMV PCR için amniyosentez yapılması önerilir. IgG pozitif, ancak IgM olumsuzsa, amniyosentezin sadece CMV enfeksiyonu ile geçimli bir ultrason göstergeci varsa izole bir oligoamniyos hariç yapılması önerilir.

Fetal Büyüme Geriliği Takip Edilmesi

Fetal Büyüme Geriliği TeşhisiDoppler çalışması için takip ziyaretleri, fetal tutulum derecesine göre uyarlanır ve bunlar alttaki gibidir:
• Gestasyonel yaşa göre ufak SGA: 2-3 haftada bir hakimiyet edilir,
• İUGG düzey I: 1-2 haftada bir hakimiyet edilir,
• İUGG düzey II: Her 2-4 günde bir hakimiyet edilir,
• İUGG düzey III: Her 24-48 saatte bir hakimiyet edilir,
• İUGG düzey IV: Her 12-48 saatte bir hakimiyet edilir
Ziyaretler sırasında doppler hakimiyeti ve CTG yapılırken EFW değerlendirmesi 15 güne denk veya daha uzun aralıklarla yapılır. İUGG’ye şiddetli preeklampsi eşlik ettiğinde, takip, hemen üst büyüme geriliği aşamasının takibine karşılık gelmelidir.

Fetal Büyüme Geriliği İçin Hamilelik Yaşı ve Doğum

Optimal sonlandırma anı, prematüre tehlikeleri ile intrauterin kalıcılık noksan doku perfüzyonuna bağlı vefat ve çoklu uzuv zararı arasında bir denge gerektirir. İUGG kurnazlığının emeli, müdahale zamanlarını optimize etmek için fetal ve neonatal tehlikeleri değerlendirmek ve en iyi doğum yolunu seçmektir.
Terminasyona geçilen hamilelik yaşına bağlı olarak, muhtelif derecelerde prematüre olma ihtimalleri vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Fazla prematüre 24–28 hafta yarıyılında, hamileliğin her ek günü, yaşamda kalma bahtında % 1-2’lik bir çoğalışı temsil eder. Yaşama kısmeti % 50’nin altında ciddi sekel olmaksızın hayata kısmeti olan etrafı bebekte 26 haftadan daha az olması düşünülür,
• Orta derecede prematüre 28-34 hafta yarıyılında, umbilikal atardamarda ters akışın varlığı, perinatal morbi-mortalite gelişimi için 10.6’lık bir RR ile ilişkilidir,
• Geç prematüre 34-36 hafta yarıyılında, ne yüksek bir vefat oranı ne de şiddetli morbidite yoktur, ancak daha makûs bir perinatal ve öğrenişsel netice vardır. Umbilikal atardamarın diyastolik süratlerindeki eksilme, fetal beslenme bozukluğu ve nörogelişimiyle ilişkilidir. Umbilikal atardamarın telediastolik akışının olmadığı fetüs, ciddi morbidite ve perinatal mortalite açısından dört kat daha fazla tehlike altındadır,
• Bütün hamilelik > 37 hafta yarıyılında, serebral hemodinamik yine dağılım daha makûs perinatal ve öğrenişsel neticelerle ilişkilidir,
Fetal Büyüme Geriliği TeşhisiBüyüme kısıtlaması olan fetüslerde doğum, acil sezaryen doğum oranındaki çoğalışla ilişkilidir. Bu sebeple, umbilikal diyastolik akımın olmaması veya tersine dönmesi gibi ciddi fetal bozulma belirtilerinin varlığında elektif sezaryen yapılması önerilir. Bununla beraber servikal olgunlaşma, servikal şartlara ve uterus devingenlerine bağlı olarak PGE2 yavaş salimli bir makine, mekanik usuller veya oksitosik indüksiyon ile başlar. İntrapartum obstetrik tavırlar mevzubahisi olduğundan devamlı izleme lüzumludur, bebeğin kilosuna göre uygun ve her gidişatta plasental anatomo-patolojik bir çalışma yapmak da ehemmiyetlidir.
Son olarak fetal gelişim kısıtlılığını fetüslerin teşhisini iyileştirmek çok ehemmiyetlidir. Bu sebeple, hamileliğin doğru tarihlendirilmesi için ilk trimester ultrasonu lüzumludur. Fetal anomalileri tespit etmek, en şiddetli ve erken fetal gelişim kısıtlılığı FGK olaylarını tespit etmek için ikinci bir trimester ultrasonu ve geç fFGK tanısını artırmak için üçüncü trimester ultrasonu yapılmalıdır. Ayrıca sihrime yanılgıları için tehlike etmenleri olan olaylarda, üçüncü trimesterde ek ultrasonlar önerilir. Malformasyonları, enfeksiyonları veya genetik farklılıkları dışlamak için dikkatli bir etiyolojik tanı yapılmalıdır. Bu hamileliklerin yönetimi ve takibi, muayenehane uygulamanın birleştirilmesini basitleştiren muayenehane ispatlara dayalı sistematik protokollere katlanmalıdır.

Bibliyografi:
https://www.aafp.org/afp/1998/0801/p453.html#:~:text=Accurate%20dating%20early%20in%20pregnancy,cm%20or%20more%20suggests%20IUGR.
https://www.uptodate.com/contents/fetal-growth-restriction-screening-and-diagnosis

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri