Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Fonksiyonel Besin Mesajlarının Çoğaltılması ve Yayılması

  • 28 Eylül 2021
  • Fonksiyonel Besin Mesajlarının Çoğaltılması ve Yayılması için yorumlar kapalı
  • 210 kez görüntülendi.

İnternet mem, balakaların internet veya öbür medya aracılığıyla iletildiği olgudur. Bu olgu, balakayı taklit ederken, bilirken ve takip ederken insanların eylemlerini etkileyebilir. Dawkins, memleri evrimsel prensipleri tartışmak için kavramsal bir taşıt olarak kullanmış ve memlerin kopyalanması, yayılması ve evrimi olarak anlaşılan memetik kavramı ortaya çıkmıştır. Memlerden genişleyen internet memleri, kullanıcıların aracılı mesajları alma ve değiştirme çevrimiçi tutumu olarak belirlenir. Bu kaynak metamorfozu teorisine göre, iki ya da daha fazla, sosyal birimleri arasında kaynak veya mesaj transferin belirtir. Bununla birlikte, sosyal medya genellikle yanlış balakaların yayılması konusuda oldukça tesirlidir. Ve sağlık sorunları gibi mevzularda kamuoyunun bilgilendirilmesine müteveccih yüksek derecede belirsizliğin dominant olduğu bir mecradır. Zira bir mevzuya yüksek arz olduğunda, yanlış balaka sosyal medya aracılığıyla öbür medyalara göre daha süratli dağılır.
Sağlıkla alakalı bu cins yanlış balakalara misal olarak, sadece biftek kapsayan bir perhizin artriti yenebileceği ve havuç syatılın kanseri rehabilitasyon ettiği inancı sayılabilir. Sosyal medya dünyasında palavra haberler yaygındır ve mesajlar milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kumpaslı olarak kabul edilmekte ve aktarılmaktadır. Aslında, Tayvan’daki en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan LINE’da gezen yemek işlevleriyle alakalı muhtelif sahte haber misalleri vardır. Bu cins internet memleri süratle yayılabilir, ancak bazı yiyecekleri başka bir deyişle fonksiyonel besinler sağlık sebepleriyle harcama tutumu henüz açıklanmamıştır. Beklenti-onay süreci ECP, harcayıcı memnuniyetini, kabulünü, satın alma, kullanım ve değiştirme kararlarını açıklamak için kullanılan teorik bir çerçevedir. Misalin, harcayıcı satın alma kararlarına uygulandığında, ECP, harcayıcıların orijinal satın alma kararlarını, tüketimlerinden veya ürünü kullanmalarından elde ettikleri sonraki memnuniyete direndirdiklerini ve bu da, ürünle alakalı ilk beklentilerinin doğru olup olmadığını belirlemelerine destekçi olduğu öne sürülür.
Fonksiyonel Besin Mesajlarının Çoğaltılması ve YayılmasıHarcayıcıların sosyal etkileşim gereksinimiyle alakalı olarak, beklentilerinin doğrulanıp onaylanmadığı, tecrübelerini paylaşma hedeflerini tesirler. Ek olarak, insanlar internet memleri aracılığıyla sosyal etkileşimlerinde değerlerin yanı sıra beklenti ve seçimlerini sürekli olarak paylaşırlar. Ürün veya hizmet seçimine karar verirken, şahsiyet özelliklerinin davranışsal tepkiyi etkilediği gösterilmiştir. Başka Bir Deyişle şahsiyet tipi, sosyal medya faalliğinin bir göstergesi olabilir. Spesifik olarak yapılan çalışmada, yüksek dışadönüklük şahsiyet gruplarındaki kullanıcıların, içerik oluşturma, başkalarıyla paylaşma ve gruplara katılma dahil olmak üzere faal sosyal medya kullanımında öbür şahsiyet gruplarındakilere göre daha fazla meşgul oldukları bulunmuştur. Memler hiç bitmeyen bir süreçtir ve internet memleri sosyal medyada yaygın olmasına karşın, yiyeceklerle alakalı bu cins mesajların sağlık üzerindeki tesirleri hakkında çok az araştırma yapılmıştır.

Fonksiyonel Besin Mesajlarının Çoğaltılması ve Yayılmasına Müteveccih Araştırma

Yapılan bu çalışmada, LINE aracılığıyla fonksiyonel besin mesajlarına ait davranışsal etkileşimleri kavramak için ECP uygulanmıştır. Ek olarak, değişik gidişatlarda ve çevrimiçi mesajları algılarken ve cevaplarken şahsiyetlerin kararlı olduğu gösterilmiştir. Buna göre çalışma, ECP’ye odaklanarak, sağlık için besin mesajlarına ait yineleyici ve aktarıcı tavırlarla alakalı iki şahsiyet özelliğini başka bir deyişle, nevrotiklik ve dışa dönüklük araştırmıştır.

Araştırmanın Yöntem Prosedürü

Tayvan, LINE’ı erken benimseyen bir ülkedir ve 2019’a kadar uygulamayı kullanan hipotezi 21 milyon Tayvanlı insan vardır, bu da LINE kullanıcılarının Tayvan’ın toplam nüfusunun takribî %91’ini oluşturduğu anlamına kazanç. Kullanıcılar metin, resim, ses ve video mesajları aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurmak için LINE programını kullanabilirler. İlk çıktığından beri genç veya yaşlı bireyler tarafından benimsenmiş, Tayvan’daki birçok aile için birincil bağlantı modu haline gelmiştir. Yapılan bu çalışmada, LINE’da önerilen fonksiyonel yiyecekleri harcayan ve basitte örnekleme uygulayan bireylere odaklanmıştır. Google’daki anket işlevi kullanılarak, daha evvel analistlere fonksiyonel besinler hakkında mesajlar sevk edilmiş olan LINE gruplarının azalarına anket sevk edilmiştir. Araştırma süresi 15-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Toplam 343 anket cevaplanmış, 91 geçersiz olduğu için anket elenmiş ve 252 geçerli anket olarak kalmıştır.
Ölçüm Anketi
Önerilen araştırma modeline göre, yapılan çalışmada altı yapı bulunmaktadır. Her anket maddesine 5’li Likert ölçeği uygulanmış, anket maddeleri belirlendikten sonra, bu maddelerin doğruluğunun sağlanması için surat doğrulaması yapılmış, daha sonra yapıların güvenirliğini ve geçerliliğini sağlamak için incelemeye tabi yakalanmıştır.
Dışadönüklük ve nevrotiklik: Dışa dönüklük, sosyallik, dışavurumculuk, acarlık ve statü motivasyonunun ilişkili davranışsal istikametlerini kapsayan, şahsiyet spektrumunun birkaç temel üst düzey ekseninden bkocamandır. Duygusal tepkisellik, evham ve olumsuz duygusallık ile karakterize edilen bir şahsiyet yapısı olan nevrotiklik, daha yüksek depresyon riski ile kapsamlı bir biçimde ilişkilendirilmiştir. Her boyutun işlevsel tanımları vardır ve ölçüm öğeleri buna göre tasarlanmıştır. İşlevsel tanımlar alttaki gibidir:
• Nevrotizm: Bireylerin duyguları üzerinde sahip oldukları hakimiyet düzeyi
• Dışadönüklük: Bireylerin acarlık ve dışavurumculuk derecesidir.
Değer beklentisi ve memnuniyeti: Yapılan çalışma, Eccles ve ekibi tarafından tasarlanan beklenti değerine dayalı anketlerin içeriğini almıştır ve anket yedi sorudan oluşur. Referans olarak kullanılmış ve fonksiyonel besinlerin tüketilmesiyle alakalı olarak bireylerin beklenti değerlerini ölçmek ve kullanım tatmini olmak üzere iki unsur olarak tasarlanmıştır.
Mesajları arttırma ve yayma: Bu çalışmada memler, mesajları arttırma ve yayma olmak üzere iki boyutta araştırılmıştır. Sorulara ait olarak, tekerrürlü tüketim, dışsal balakalar sebebiyle sağlık için besin satın alma ve yeme tutumu olarak, mesaj yayma ise sağlık için yiyecekleri harcadıktan sonra balaka paylaşma tavırları olarak belirlenmektedir.
Sonuç Olarak Eminlik ve Geçerlilik İncelemeyi
Fonksiyonel Besin Mesajlarının Çoğaltılması ve YayılmasıBaşlangıçta anket altı ölçekten ve her bkocaman beş maddeden oluşturulmuştur ve bu ölçekler alttaki gibidir:
• Nevrotiklik,
• Dışa dönüklük,
• Değer beklentisi,
• Kullanım memnuniyeti,
• Yineleyici tüketim,
• Mesajları yayma hedefi,
DFA reelleştirildikten sonra, artık değeri 0,5’i aşan tüm maddeler çıkarılmış bu, nevrotiklik, dışadönüklük ve değer beklentisi ölçeklerinin her bcerahatte dört madde bırakılmıştır. Ayrıca kullanım tatmini, yineleyici tüketim ve mesajları yayma hedefi için üçer madde bırakılmıştır. Anketin eminliği ve geçerliliği daha sonra tahlil edilmiştir. Anketin tahlil açıklaması alttaki gibidir:
İlk adım, yapıların birleşik eminliğini CR inceleyerek iç meblağlılığı ölçmektir. Bu gidişatta, CR değerleri 0,71 ile 0,88 arasında değişmekte olup, bunların tümü 0,7’yi aşmaktadır, önerilen eşik değeridir. İkinci adım, Cronbach’s α değerlerini hesaplamaktır ve tüm değerler 0,6’yı aşmıştır. Üçüncü adım, çıkarılan vasati varyans AVE değerlerinin tümünün 0,5’i ve tüm maddelerin etmen yüklerinin FL 0,5’i aşması sağlayarak yakınsak geçerliliği doğrulamaktır.
Araştırma Sonuçları
Sosyal algılar ve sosyal etkileşim üzerine araştırmalar, beklenti aracılık araştırmasının, idrak edenlerin beklentilerinin adım 1 amaçlar üzerindeki tesirlerine aracılık eden sarih adım 3 ve saklı idrak edici tavırları 2. adım belgelediğini gösteren üç safhalı bir beklenti doğrulama sürecini vurgulamıştır. Bu üç süreci internet memleri bağlamında ele alan bu çalışma, ilk adım olarak değer beklentisini, ikinci adım olarak idrak edenlerin tutumu olarak kopyalamayı ve üçüncü adım olarak mesajları amaçlara yaymayı ele almıştır. Elde edilen sonuçlar bazı bireyler, sağlık verimleri için belirli besinleri harcar olarak ayrıntılandırılmıştır.
Sosyal ağlarda fonksiyonel yiyecekleri harcama algıları ve bireylerin alakalı tavırları, emeli belirli kişisel meyillerin mem tutumuyla nasıl ilişkili olduğunu açıklamak olan bu çalışmanın odak noktası olmuştur.
Varsayım 1, nevrotikliğin değer beklentisiyle ilişkili olup olmadığını test etmek için önerilmiştir. Yüksek düzeyde nevrotikliğin, fonksiyonel yiyecekleri satın almak ve harcamak için yüksek düzeyde bir değer beklentisiyle ilişkili olduğu bulunmuştur.
Varsayım 2, dışadönüklüğün değer beklentisiyle ilişkili olup olmadığını test etmek için önerilmiştir. Yüksek düzeyde dışadönüklüğün, işlevsel yiyecekleri satın almak ve harcamak için düşük düzeyde bir değer beklentisiyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Daha spesifik olarak, beklentiler gelecekteki tecrübelere atıfta bulunur ve bu sebeple özellikle düşük gelecek beklentilerinin, yüksek düzeyde Nevrotizm olan bireylerde daha az acı çekmesine yol açabileceği iddia edilebilir. Dışadönüklük, düşük düzeyde bir değer beklentisiyle tecrübeye sarihlikle alakalıdır. Yüksek düzeyde dışadönüklük olan şahısların sağlıklı yiyecekleri harcarken daha az değer beklentisine sahip oldukları gösterilmiştir. Buna göre, dışadönüklüğü olan bireylerin mülk satın alırken daha az stres yaşamaları muhtemeldir.
Varsayım 3’ü incelerken, sonuçlar değer beklentisinin yineleme tutumu ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, değer beklentisinin aslında tekerrürlü tüketimi hipotez edebileceğini belirten bilim adamlarının bakış açılarıyla meblağlıdır. Misalin, Brandt ve ekibi değerlerin harcayıcıların bir mesajı takip etme ve yineleme maksadını etkilediği düşünüldüğünde ve tesirin eminliği önemliyse, harcayıcı mesajı daha fazla güvenle tekrarlayabilir. Bu sebeple fonksiyonel besinlerden beklentileri daha yüksek olan katılımcıların bunları satın alma ve kullanma olasılıkları daha yüksektir.
Varsayım 4’ü incelerken, sonuç değer beklentisinin kullanım memnuniyeti ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Beklenti-teyit teorisine göre, beklenti yüksek olduğunda veya doğrulandığında yüksek memnuniyet gözlemlenebilir. Seçimler yoluyla fayda beklentileri bu beklentiler temelinde yapılırsa, balakanın optimal kullanımı için çıkarımlar olabilir. Bu, yüksek düzeyde bir değer beklentisinin, fonksiyonel besin tüketiminden yüksek düzeyde memnuniyetle ilişkili olduğunu gösteren bu çalışmanın bir sonucu ile desteklenmektedir.Fonksiyonel Besin Mesajlarının Çoğaltılması ve Yayılması
Varsayım 5’i incelerken, sonuçlar, yineleme tavrının kullanım memnuniyeti ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Flint, Blocker ve Boutin, mülk satarken alıcıların ne istediğini hipotez faktörün daha yüksek alıcı memnuniyeti ile sonuçlanacağını bulmuşladır. Sosyal hazırlama tesirlerinin tekrarlanması misalin güveni ve davranışsal tatmini artırabileceğinden, alıcı değer beklentisi, kullanım memnuniyetini büyük olasılıkla basitleştirecek olan hipotez değerlerini ifade eder.
Varsayım 6’yı incelerken, sonuçlar, arttırıcı tavrın mesajların yayılmasıyla pozitif bir biçimde ilişkili olduğunu ortaya koymuş ve yüksek düzeyde bir yinelemenin, yüksek düzeyde işlevsel besin mesajlarını yayma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu, bireysel tavırların tekrarlanmasının ve belirli bir etrafa yayılmasının, misalin fonksiyonel besinler satın almak ve mesajları yaymak gibi tamamen sosyal bir perspektiften tahlil edilebileceğini öne süren Shifman tarafından desteklenmektedir. İnternet mem kavramı, belirli bir sosyal ağ veya etraf içinde tesirlerin, seçimlerin ve tavırların bir bireyden veya gruptan değişiğine nasıl süratle yayılabileceği ile alakalıdır. Yüksek düzeyde replikasyona sahip harcayıcılar, sosyal ağlar aracılığıyla başkalarına tanıtarak aktifliklerini yayma konusunda genellikle yüksek düzeyde isteklidirler.
Varsayım 7 araştırıldığında, sonuçlar kullanım memnuniyetinin mesajları yaymakla pozitif güzergahta ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bireylerin fonksiyonel yiyecekleri harcamaktan elde ettikleri memnuniyet yüksekse, o sağlıklı besine ait mesaj aktarımının da yüksek olacağını ortaya koymaktadır ve bu sonuç Stukas tarafından desteklenmektedir. Harcayıcıların bağlantı kuracakları ve tutumlarını sarih hale getirecekleri için, kullanımdan memnunlarsa satın almaları için başkalarını tanıtacakları öne sürülmüştür.

Kaynakça:
annualreviews.org/doi/annurev-publhealth-040119
semanticscholar.org/ Internet-Memes-as-an-Information-Dissemination-Tool/54d6a9061ad6a5da50cd

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri