Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hayvanlarda Acayip Solunum Mekanizmaları

  • 24 Nisan 2021
  • Hayvanlarda Acayip Solunum Mekanizmaları için yorumlar kapalı
  • 1 kez görüntülendi.
Hayvanlarda Acayip Solunum Mekanizmaları

    Gaz Metamorfozu Suya ek olarak bitkiler için en ehemmiyetli besin elementi, bir gaz olan karbondioksittir. En ehemmiyetli atık ürün ise yeniden bir gaz olan oksijendir. Hayvanlar için bunun tersi doğrudur: oksijen, aktif bir solunum yapabilmek için çok ehemmiyetlidir bu gaz olmaksızın, solunum yalnızca %7 faallikte gerçekleşebilir ve metabolizma neticesinde atık ürün olarak karbondioksit ve su […]

    Hayvanlarda İlginç Solunum MekanizmalarıGaz Metamorfozu

Suya ek olarak bitkiler için en ehemmiyetli besin elementi, bir gaz olan karbondioksittir. En ehemmiyetli atık ürün ise yeniden bir gaz olan oksijendir. Hayvanlar için bunun tersi doğrudur: oksijen, aktif bir solunum yapabilmek için çok ehemmiyetlidir bu gaz olmaksızın, solunum yalnızca %7 faallikte gerçekleşebilir ve metabolizma neticesinde atık ürün olarak karbondioksit ve su alana kazanç. Böylece, organizmaların büyük çoğunluğu için temel mesele, bir gazı elde etme ve bir değişiğini bedenden uzaklaştırmaktır.
Az evvel ana hatlarını çizdiğimiz, temel olarak ikiye dallanmanın iki ehemmiyetli imtiyazı vardır. Bcerahatçisi az rakamdaki, kemosentez yapan birhücreli organizmalardır. Bu organizmalar, oksijenin tamamen yokluğunda hiçbir belirti göstermeksizin yaşamlarını sürdürebilir ve hatta oksijene maruz kalmak bazıları için öldürücüdür. Öteki organizmalar, oksijensiz şartlar altında belirli bir vakit yaşamlarını sürdürebilirler.
Fakat bu gidişatlarda, besinlerin solunumla yıkılımı, bitirilmeden durur. Son ürünler, genellikle laktik asit ya da etil içki gibi hali hazırda daha, fazla ölçüde kimyevi enerji kapsayan oranla büyük moleküllerdir. Böylece, oksijensiz solunum oksijenli solunumla karşılaştırıldığında çok müsrif olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu reel, onun ehemmiyetini eksiltmez. Bir organizma anaerobik metabolik yolu kullanarak, oksijen yokluğunda, kısa vakit yaşamını sürdürebilir. Oksijensiz olarak sınırsız bir vakit yaşamını sürdürebilen organizmalar, değişiklerinin yaşaması için uygun olmayan civarlarda dağılış gösterebilirler.
Bununla birlikte, birçok civar, mantarların, bir hücrelilerin, hayvanların ve bitkilerin solunumunun temel usulü olan oksijenli solunumla yaşam sürdürmeleri için uygundur. İkinci ayrıcalık, bitki solunumu ile alakalıdır. Oksijen elde etme, yalnızca hayvanların karşılaştığı bir mesele olarak kabullenmek çok yaygın ve yanlış bir kanıdır ve yeşil bitkilerdeki gaz metamorfozu, büyük miktarda, karbondioksit alma ve oksijen verme biçimindedir. Netlikle bu, fotosentezle hakikatleşen bir başkalaşımdır. Fakat, fotosentezin karbonhidrat ürünlerinin, şayet bu ürünler kullanılabilir metabolik enerji sağlamak üzere solunumla yakılmıyorsa, bitki için fazla ehemmiyeti yoktur. Bu sebeple bitkiler de hayvanlar gibi, hücre solunumunu asıllaştırmak için, sürekli olarak oksijen alı r karbondioksit verirler. Bir yeşil bitki, parlak ışığa maruz bırakılacak olursa hem fotosentezle alakalı hem de solunumla alakalı gaz metamorfozu reelleşir. Fotosentez sürati; solunum süratini büyük miktarda aşması sebebiyle net tesir, karbondioksit alınıp oksijenin verilmesi biçiminde ortaya çıkar. Elbette, yeşil bitki karanlıkta olduğu zaman ya da kışın yapraksız kaldığı zaman, bunun tersi doğrudur. Bitkiler, genellikle can verinceye kadar sürekli büyüdüklerinden, canlı bitkiler karbondioksit için net tespit edicilerdir ve böylece fotosentezle alakalı gaz metamorfozu, solunumla alakalı gaz başkalaşımını aşmaktadır.

Balıkların Yüzme KesesiHayvanlarda İlginç Solunum Mekanizmaları

Atasal balıkların akciğerli olduğunu zanneden bir varsayıma vardır. Birçok analist, ilkin olarak ventral tarafta yer alan akciğerlerin, günümüz balıklarında gitgide dorsal konuma kayarak yüzme kesesine dönüştüğüne inanmaktadır. Yüzme kesesinin yemek borusuyla olan bağlantısı da gitgide dorsal konuma kaymıştır. Bu bağlantı, bazı cinslerde hali hazırda daha varlığını sürdürmektedir. Fakat günümüzde yaşayan öteki cinslerde bağlayıcı kanal kaybolmuş ve yüzme kesesine doğrudan giriş-çıkış, artık mevcut değildir.
Sitoplazma, tatlı sudan ehemmiyetli miktarda ve deniz suyuna göre de kısmen yoğundur. Netice olarak sucul organizmalar, yukarıya doğru yüzmek için enerji tüketmedikçe ya da onlara su içerisinde batmama özelliği veren düşük yoğunluklu uzuvlara sahip olmadıkça, suya batma meylinde olacaklardır. Aynı zamanda suyun yoğunluğu, sıcaklık ve derinlikle farklılık gösterdiğinden, gazlar üzerine kurulmuş olan rastgele bir buoyansi suya batmadan kalma sistemi su basıncından derinlerdeki güçlüce etkilenecektir. Yüzme kesesi balığın bulunduğu rastgele bir derinlikle etrafındaki suyun yoğunluğuna göre kendi yoğunluğunu ayarlamak suretiyle, su içerisinde batmadan kalmasını muhtemel kılmaktadır. Hipotez edeceğiniz gibi, dipte yaşayan balıklar, çok ender olarak yüzme kesesine sahiptir. Şayet balık yukarıya doğru yüzecek olursa, basınç eksilmesine cevap olarak yüzme kesesi şişecektir ve yüzme kesesini tekerrür olağan büyüklüğüne getirtmek için gazlar yüzme kesesinden uzaklaştırılmalıdır. Aksi taktirde balık, su yüzeyine daha süratli çıkacaktır. Buna ters olarak, şayet balık alt doğru yüzerse, gazlar yüzme kesesine ilave edilmelidir. Gazların ilave edilmesi, yüzme kesesinin duvarında yer alan ve çok rakamda kan damarıyla yakından ilişkide bulunan özel bir bez gaz bezi ile sağlanır. Gazların boşaltılması, genellikle yüzme kesesinin her yerinde ya da oval lob ismi verilen özelleşmiş ayrı bir bölgede olur.
Yüzme kesesindeki gazların incelemeyi, çok yüksek konsantrasyonda O2 olduğunu ortaya koymuştur. Bu konsantrasyon, çoğunlukla, etraftaki sudakinden daha yüksektir. Hayvanlarda İlginç Solunum MekanizmalarıDaha acayip olanı ise, moleküler azotun hayvanların bünyesinde kimyevi olarak inaktiftir ve hatta bazen de argon gibi bağ yapmayan gazların daha yüksek konsantrasyonda olduğuydu. Olağan olarak, derişim farkına ters doğrultuda madde biriktirilmesi, faal taşımayla başarılabilir. Fakat oksijenin faal taşımayla taşınması akciğerin yapamayacağı bir iş, oldukça sıradan dışı bir vaka olacaktır. Ayrıca, faal taşıma, taşınacak maddelerin kimyevi tepkine girmesini ister. Burada, azot ve uzuv gibi kimyevi olarak inaktif gazların yer alması bu hadiseyi muhtemel kılmamaktadır. O zaman, bu gazlar, balığın yüzme kesesinde nasıl biriktirilebiliyor? Bu suale kısmen cevap, Norveç’teki Oslo Üniversitesinden Johan B. Steen ‘in araştırmalarından geldi. Steen, yılanbalığındaki gaz bezine giren ve gaz bezinden çıkan ince kılcal damarlardan az ölçüde kan almayı başardı. Onun tahlil neticeleri, görünüşte derişim değişikliğine ters doğrultuda olmak üzere, gazların kandan salındığına işaret etti. Zira kana gaz bezi tarafından salgılanan laktik asit, kanın gaz taşıma kapasitesini büyük miktarda indirgemekteydi. Kısacası, faal taşıma işin içerisine girmez. Gaz salgılanması, sarihçe, kimyevi olmaktan çok fiziksel bir hadisedir.

Hayvanlarda İlginç Solunum MekanizmalarıTrake Sistemi

Hava ile solunum yapmak için gelişmiş, içeriye doğru çöküntü yapmış solunum sistemlerinin ikinci genel tipi, trake sistemidir. Çoğu karasal eklem balıklar için tipik olan bu solunum sistemi, hayvanlar aleminde birçok defa birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Burada, biz, belirli bir alana yerleşmiş solunum uzvu bulamayız ve kan yoluyla gazların taşınması çok az ya da ehemmiyetsizdir. Buna rağmen, sistem, trake ismi verilen ve beden boyunca dallanan çok rakamda ufak borucuklardan alana gelmiştir. Trakeler ve bunları izleyen daha ufak trakeoller, her bir hücreye doğrudan hava taşıyan dallara dallanırlar. Burada hücre çeperlerinden difüzyon reelleşir.
Beden duvarında bulunan delikler olan ve genellikle kapakçıklarla açılıp kapatılan spirakulumlar taşıtıyla hava, trake içerisine girer. Daha büyük böceklerin bazıları, adalelerin kasılıp rahatlamasıyla trake sistemlerini faal olarak havalandırırlar. Fakat ufak bedenli çoğu böcek ve epeyce büyük olan bazı böcekler görünüş olarak bu işi yapmazlar. Hesaplamalar, oksijenin havadaki difüzyon süratinin, trakelerin uçlarında dış atmosferdekinden ehemmiyetsiz derecede altta da olsa, zorunlu 02, konsantrasyonunu karşılamak için yeterli olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu tipte bir solunum sistemi, şüphesiz böceğin erişebileceği beden büyüklüğünü sınırlayıcı bir etmendir.
Kız böcekleri ve birgün sinekleri gibi bazı böceklerin sucul larvaları, çok rakamda trake borucuklarıyla donatılmış yaprak biçiminde ya da telek biçiminde yapılar olan trakeli solungaçlara sahiptirler. Bizim daha evvel tartışmış olduğumuz öteki solungaç tiplerinde absorblanan oksijen kan içerisinde taşınmasına rağmen, trakeli solungaçlar tarafından absorblanan oksijen, dışarıdaki sudan kazanç ve genel trake sistemi içerisinde gaz halinde hareket eder.

Su TasarrufuHayvanlarda İlginç Solunum Mekanizmaları

Karasal civarda bulunmada, organizmaların karşılaştığı en ciddi meselelerden birisi, doku yüzeyini nemli yakalamak için aralıksız zorunlu olan suyun kaybedilmesiydi. Karasal civarlarda yaşayan bitkilerin ve hayvanların çoğu için, su tasarrufu bakımından özelleşmenin olması bir lüzumluluktur. Gaz metamorfozu büyük miktarda, geniş yüzeylere bağlı olarak hakikatleştirildiğinden, şayet bir organizma yaşamını sürdürecekse solunumla alakalı su kaybını en aza indirgeme mahareti kendisi için çoğunlukla kritik olacaktır. Daha evvel gördüğümüz gibi, bitkiler, nem eksildiği zaman stomaları kapatmak suretiyle süngerimsi mezofilin gaz-değiştirme dokusundan su kaybını büyük miktarda engelleyebilirler.
Netice olarak, CO2’te lüzumu, O2 üreten fotosentezil CO2, üretme seviyesine düşmesi ve O2 harcayan hücre solunumu hadiseyi ortaya çıkar. Fakat bitkiler korunur. Hayvanlar için mesele, daha ciddidir. Heterotroflar metabolizmada kullanmak için kendi oksijenlerini alana getiremezler; soluk almak zorundadırlar. Gaz metamorfoz yüzeylerinden su kaybedilmesi, homotermal hayvanlar için özel bir meseledir. Bu hayvanların oksijen lüzumu, özellikle düşük sıcaklıklarda daha yüksektir.
Su tasarrufunun güçlüğü, solunum sistemindeki hava hareketini izlediğimiz zaman daha belirgin olur. Hava solunduğu zaman, solunum yollarını geçerek akciğere erişir ve burada alveollerin fazla derecede büyük yüzey alanıyla karşı karşıya kalır. Bu hava, çok yoğun bir damar ağı sayesinde ıslatılan ve ısıtılan solunum dokusu ile çok sıkı temas halindedir. Netice olarak, içeriye çekilen hava, beden sıcaklığına gelinceye kadar ısıtılır ve gaz başkalaşımının aktif bir biçimde olabilmesi için nem ile tamamen doyurulur. Şayet bu nemli hava, dışarıya verilecek olsaydı hem ısı hem de su kaybedilecekti.
Solunumla kaybedilen nemi yerine koymak için, karasal hayvanlar arasında tesadüfülen en yaygın yol, öteki bir ters-akını metamorfoz sisteminin kullanılmasıdır. Kurak habitatlarda yaşayan hayvanlar için strateji oldukça sarihtir. Bu habitatlarda kaybedilen suyu tekerrür yerine koymayı öngören seleksiyon baskısı, en şiddetli bir biçimde kendisini sezdirir. Soluk alırken hava btümörün içerisine girer ve akciğere hareket ederken kıvrımlı bir seri nemli dokunun üzerinden akar. Bu geçiş sırasında hava için zorunlu ısı ve nemin çoğu havaya verilir, aksi taktirde bu işlerin tümü sadece akciğerde yapılacaktı.Hayvanlarda İlginç Solunum Mekanizmaları
Su ve sıcaklık alış-verişi, btümöründen akciğere kadar giden bir kademelenmeyi zorunlu kılar. Btümörüne en yakın olan dokular, genellikle en soğuk havayla doğrudan karşı karşıya geldiklerinden, biraz nem ve ısı kaybederler. Sistem içerisinde hava hareket ettiği zaman, alış-veriş devam eder ve alış-verişin yapıldığı istikametler arasındaki değişiklik gitgide küçülür. Akciğerlere erişen hava tamamıyla ısıtılır ve nemle doyurulur.
Akciğerlerden çıkan hava, çıkış yolu boyunca ters-akım sistemiyle karşılaşır. Solunum yüzeyleri ile sistemi terk eden hava arasındaki bu etkileşim, nemin çok büyük bir aktiflikle btümörün dokusuna geri dönmesiyle sonuçlanır. Misalin, develerde, tamamıyla kuru olan çöl havası, akciğere giden yolda tamamı ile ıslatılır. Fakat ters akını tertip edilmesi, dışarıya verilen havadan, nemin %95’nin geri alınmasını sağlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri