Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hipotalamik Hipofiz Testiküler HPT Dingili ve Erkek Faize Fizyolojisi

  • 05 Nisan 2021
  • Hipotalamik Hipofiz Testiküler HPT Dingili ve Erkek Faize Fizyolojisi için yorumlar kapalı
  • 476 kez görüntülendi.

Gonadotropin salgılayan hormon GNRH, erkek faize sisteminin ilk tertip edicisi olarak kabul edilir. Özellikle gonadotropinlerin pulsatil sekresyonunu hakimiyet eder, başka bir deyişle uygun gonadal etkinlik için lüzumlu etmenler olan lüteinizan hormon LH ve folikül uyarıcı hormondur FSH. GNRH’nin biyosentezi ve salınımı, bir dizi nörotransmiter ve nörotrofik etken tarafından karışık uyarıcı ve inhibe edici hakimiyet altındadır. Ek olarak, Growth […]

Gonadotropin salgılayan hormon GNRH, erkek faize sisteminin ilk tertip edicisi olarak kabul edilir. Özellikle gonadotropinlerin pulsatil sekresyonunu hakimiyet eder, başka bir deyişle uygun gonadal etkinlik için lüzumlu etmenler olan lüteinizan hormon LH ve folikül uyarıcı hormondur FSH. GNRH’nin biyosentezi ve salınımı, bir dizi nörotransmiter ve nörotrofik etken tarafından karışık uyarıcı ve inhibe edici hakimiyet altındadır. Ek olarak, Growth hormon GH veya Somatotropin olarak da öğrenilen sihrime hormonu ve insülin eşi sihrime etkeni-1 IGF-1 de dâhil olmak üzere, hipofiz gonadotrofları üzerindeki GNRH birleşimini ve tesirini değiştirebilen ve böylece gonadal etkinliği etkileyen bir dizi otokrin ve parakrin etmenler vardır. Büyüme ve büyümede GH’nin merkezi rolü muhtelif dokularda çok iyi yerleşmiş olsa da, GH’nin erkek faize işlevleri üzerindeki tesiri bütün olarak öğrenilmemektedir ve bu sebeple kapsamlı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Büyüme Hormonunun Testis Büyümesi, Gelişimi ve Pobertal Olgunlaşma Üzerindeki Tesiri

Ergenlik, çocukların olgunlaştığı, ikincil cinsel özellikler geliştirdiği ve faize yeterliliği kazandığı çok doğrultulu bir süreçtir. Bayağıda pobertal geçiş, çoğalan GNRH ve gonadotropin sekresyonu tarafından yönlendirilen gonadal işlev ile merkezi mekanizmalar yoluyla başlatılır. Ek olarak, yeterli enerji talebi ve beslenme balansı, pobertal geçişin merkezi olarak başlatılması için lüzumlu görünür. Testis seviyesinde GH, çocukluk ve ergenlik çağında gonadın gelişmesini, büyümesini, pobertal ve faize olgunluk yarıyılında gametogenezin uyarılmasını ve steroid hormonlarının imalini teşvik eder. GH birleşimi sürati, pobertal olgunlaşma sırasında iki katına çıkarak maksimum doruğa erişir ve ilerleyen yaşla beraber imal sürati eksilir. Bu mekanizma, dolaşımdaki GH seviyelerine cevap olarak üretilen IGF-1 tarafından da desteklenir. Bu, çocukluk çağında başlayan sihrime hormonu yetersizliği CO-GHD olan hastalarda testis hacminde eksilme ve bunun neticesinde GH replasman dozları ile rehabilitasyon edilen aynı hastalarda çoğalış gösteren çalışmalarla desteklenir. GH ayrıca seminifer tübüller ST gibi iç testis morfolojisinin gelişimini ve değişikleşmesini de takviyeler.
Hipotalamik Hipofiz Testiküler HPT Ekseni ve Erkek Üreme FizyolojisiMemelilerde GH, klasik cinsel olgunlaşmayı sürdürmek için gerekli bir rol oynar, zira ergenlik GH yetersizliği olan veya GH’ye mukavemetli insanlarda ertelenir. Benzer biçimde, kemirgenlerde GH yetersizliği, gecikmiş cinsel olgunlaşma ile ilişkilidir. GNRH immünonötralizasyonu, sıçanlarda cinsel olgunlaşmayı geciktirir, testiküler kitleyi, spermatogenezi ve folikül uyarıcı hormona duyarlılığı eksiltir. GH’nin, GH yetersizliği olan çocuklarda ve GH-dolu klasik erkek sıçanlarda pubertal olgunlaşmayı ilerletme beceriyi, pobertal gelişimde GH’nin ehemmiyetini daha da göstermektedir. Bazı cinslerde GH, doğrudan androjen tesirine tesir eder ve böylece pobertal geçişi süratlendirir, zira GH, genç fertlerde ikincil cinsel özellikleri koltuk altı kılları indüklemek için gereken testosteron ölçüsünü eksiltir.

Büyüme Hormonunun Germ Hücre Proliferasyonu, Yaşamda Kalma, Spermatogenez ve Sperm Parametreleri Üzerindeki Tesirleri

GH’nin testis gelişmesi üzerindeki tesiri netice olarak germ hücrelerinin artmasını tesirler. Bir denge mekanizması olduğu için özellikle karışık bir noktadır, bu sebeple GH seviyelerindeki düşüş, sırasıyla sperm rakamında, semen hacminde ve sperm hareketliliğinde eşzamanlı bir eksilmeye yol açar. Fazla GH’nin de aynı neticeleri verdiği gösterilmiştir, bu sebeple uygulanabilir rehabilitasyonların doğru dozaj da yapılması ehemmiyetlidir. Yerel IGF-1, sperm hareketliliği ve morfolojisinin IGF-1 yapımına bağlı olarak iyileştirildiği kaydolunduğundan, germ hücreleri üzerindeki GH tesirlerini taklit edebilir.
IGF-1 için reseptörler, spermatogenezin daha olgun haploid hücrelerinde, başka bir deyişle ikincil spermatositler, spermatitler ve spermatozoa’da ortaya çıkar. Bununla beraber, bazı çalışmalarda, bu iki varlığın testis seviyesi işlevleri, kesin olarak antagonistik tesirler sergilemiştir. Yeniden de GH, IGF-1’den bağımsız hareket edebilir. Bu neticeler, tavuk testisinde GH ve GH-RH’nin beraber lokalizasyonunu ve testis GH sekresyonunda GH-RH’nin uyarıcı işlevini ve testis hücrelerinin artmasını gösterir. Ergenliğin başlamasıyla başlayan spermatogenez erkeklerde faize açısından etkin yarıyıllar süresince devam eder. Esasta Leydig ve Sertoli hücrelerinin ürettiği HPG dingili ve testis içi etkenlerin hakimiyeti altında, oldukça karışık ve korunmuş bir süreçtir.
Hipotalamik dekapeptid Gnrh, ön hipofizi uyararak gonadotropinlerin, LH ve FSH’nin birleşimine ve dolaşımda salınmasına katılır. Daha sonra bu gonadotropinler, Leydig ve Sertoli hücreleri üzerinde bulunan ve konumlandırılan spesifik reseptörlerine bağlanarak, spermatogenez için lüzumlu steroidlerin ve öbür testis içi etkenlerin süratli yapımına yol açar. Hücreden hücreye sinyallemenin dayanağıyla, bu testis içi etmenler, germ hücresi proliferasyonunu, yaşamda kalmayı ve yüksek nitelikli spermlerin apoptozu indükleyen imalini kumpaslar. Tavuk üzerinde yapılan bir çalışma, testislerde GH ve GH-RH’nin beraber lokalizasyonunu, GH-RH’nin testis GH sekresyonunda ve testis hücrelerinin proliferasyonunda uyarıcı rollerini aydınlatır.
Primal bir belirti olarak, testiküler GH’nin kendisi, GH sekresyonunun otokrin / parakrin indüksiyonu aracılığıyla asıllaşması mümkün olan GH-RH’nin proliferatif tesirinin kesin bir sebebini ortaya çıkaran testis proliferasyonunu teşvik eder. GH’den yoksun dw / dw sıçanlarda sperm morfolojisi ve hareketliliğinin iyileştirilmesi ve in vitro olarak uzatılmış genel at spermatozoa motilitesi de muhtemelen sperm ömrünün uzatılmasıyla elde edilen GH’ye bağlıdır. Dahası, boğalarda sperm ölçüyü ve niteliğinin çok rakamda göstergesi GH gen polimorfizmleri ile ilişkilidir. Gametogenez, eş biçimde, yılan balığı testis hücrelerinin in vitro GH kültürleri tarafından desteklenir. GH’nin spermatojenik tesirlerine mahallî IGF-I imali aracılık edebilir, zira aynı zamanda sperm hareketliliğini ve morfolojisini de yenileyebilir.
Hipotalamik Hipofiz Testiküler HPT Ekseni ve Erkek Üreme FizyolojisiGH, seminal vezikül ve sperm hareketliliğinde IGF-I imalini koordineli olarak çoğaldırır. Bununla beraber, birkaç rapor hem GH hem de IGF-I’in geçimsiz tesirlerini sergiler, bu da GH’nin sadece IGF-I ile hareket edebileceğini öne sürer. Benzer biçimde, GH’nin yılan balığı spermatogenezi üzerindeki uyarıcı tesiri IGF-I ve steroide bağlı değildir. GH’ye mukavemetli erkeklerde ve GH yetersizliği olan kemirgenlerde eksilmiş ancak ortadan kaldırılmamış doğurganlık, düşük derecede doğurganlığın yeterli GH’den bağımsız yerel testis IGF-I imali ile karşılandığını gösterir. Tavuklarda bu fenomen, doğurganlık parametrelerini tamamen daha önceki haline getirmek için kabul edilebilir bir seviyede görünmektedir. Zira seminal IGF-I konsantrasyonları, sperm hareketliliği, morfolojisi, canlılığı ve doğurganlık GH’ye mukavemetli ve GH-dolu tavuklar arasında dalgalanma göstermez.

Büyüme Hormonunun Testiküler Steroidogenezin Modülasyonundaki Tesirleri

Steroidogenez, enzim aracılı ve kolesterolü biyolojik olarak etkin bir steroid hormonuna dönüştürmekten mesul olan çok düzeyli süreçleri gerektirir. Testis işlevinin hormonal özelliği ile alakalı olarak GH, özellikle in vitro olarak eforlu bir steroidojenik etmendir. GH, kemirgenlerden, geviş getiren hayvanlardan, insanlardan ve balıklardan izole edilen Leydig hücreleri tarafından androjen veya östradiol imalini uyarır ve in vivo çalışmaların neticeleri daha tartışmalıdır. Doğurgan GH yetersizliği olan erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada, kronik GH rehabilitasyonu koryonik gonadotropin ile indüklenen testosteron imalini iyileştirdiği görülmüştür.
GH ile rehabilitasyon edilen sıhhatli genç erkeklerde gözlemlenen neticede testosteronun östradiole dönüşmesine bağlı olarak, toplam serum testosteron konsantrasyonları düşürdüğü neticesine varılmıştır. Ayrıca, hipopitüiter veya orta derecede obez erkeklerde GH rehabilitasyonu, potansiyel olarak aromataz etkinliği üzerindeki uyarıcı tesire sahiptir. İn vitro çalışmadan elde edilen raporlar, steroidojenik yolda yer alan enzimlerin etkinliğindeki farklılık gibi GH’nin çok muhtelif tesirlerini gösterir. Benzer biçimde GH, balıkların testis hücrelerinde  dihidroprogesteron gibi erken steroidojenik ara mahsullerin yaradılışını yukarıya kumpaslar.
GH’nin gonadotrofik tesirleri, testiküler LH duyarlılığını teşvik ederek ve Leydig hücre proliferasyonunu ve gelişimini artırarak testiküler steroidogenezi güçlendirebilir. Zira GH-R nakavt fareler Leydig hücrelerinde ve LH reseptörlerinde kıt olabilir. Benzer biçimde GH, hem GH-dolu hamsterlerde olduğu gibi hem de GH-yetersizliği olan cüce farelerde hayvanlarda LH reseptörlerinin yukarıya tertip edilmesinden mesuldür. Hür testosteronun biyoyararlanımı, seks hormonu bağlayıcı globulin SHBG sebebiyle eksilmiştir. Bazı çalışmalar, GH’nin SHBG imalini eksilterek testosteron etkinliğini kuvvetlendirebileceğini doğrular. Misalin, GH rehabilitasyonu, bazı çalışmalarda ve hipopitüiter ergenlerde GH yetersizliği olan erişkinlerde SHBG seviyelerini en aza indirir. SHBG konsantrasyonunda yaşa bağlı eksilme GHD adölesanlarda kollanmadığından, bu sebeple GH imalindeki pubertal çoğalış erkek pubertal gelişimini kuvvetlendirebilir.
Hipotalamik Hipofiz Testiküler HPT Ekseni ve Erkek Üreme FizyolojisiBununla beraber, sıhhatli erkeklerde yapılan ek çalışmalar, GH rehabilitasyonunu takiben cinsiyet hormonu bağlayıcı globülin ve toplam serum testosteron imalinde koordineli bir eksilme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eksilmiş SHBG ancak değişmemiş toplam serum testosteronu veya çoğalmış LH ile indüklenen testosteron ancak değiştirilmemiş SHBG bulguları görülmüştür. Bu geçimsizlikler, kobayın yaşı ve GH uygulama protokolündeki değişiklikleri yansıtabilir. Bazı analistler, GH’nin steroidojenik tesirlerinde IGF-I’in ehemmiyetini tanımlamışlardır. IGF-I, GH’nin sıçan testisinde tesirlerini taklit edebilir ve GH’ye mukavemetli erkeklerde testosteron birleşimini kısmen daha önceki haline getirebilir. Ayrıca, kemirgenler üzerinde yapılan başka bir çalışmada, GH ile indüklenen steroidogenez, IGF-I beraber uygulanmasını gerektirmiştir. Bununla beraber, de novo protein birleşimi, GH ile indüklenen StAR birleşimi için afakidir ve en azından birkaç testis eyleminin IGF-I’den bağımsız olduğunu düşündürmektedir.
Eskiki çalışma, sıçanlarda nanopartikül açısından zengin dizel egzozuna NR-DE maruz kalmanın ardından testiküler GH-R ekspresyonu ile StAR ve p450 ekspresyonu arasında spontan bir korelasyon gözlemlenmiştir. Bununla beraber, GH ile lekeleyici kaynaklı androjenez arasındaki sebepsel bir ilişkiyi tanımlamak için daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.

Bibliyografi:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23014134/
jsm.jsexmed.org/article/S1743-60951532054-3/abstrac
ec.bioscientifica.com/view/journals/ec/7/11/EC-18-0200.xml
nature.com/articles/3901190

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri