Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hurdle Mani Teknolojisi: Tanımı, Tarihi, Ehemmiyeti ve Avantajları

  • 28 Eylül 2021
  • Hurdle Mani Teknolojisi: Tanımı, Tarihi, Ehemmiyeti ve Avantajları için yorumlar kapalı
  • 253 kez görüntülendi.

Deniz ürünleri; biyokimyasal bileşimleri, balığın ten ve solungaçları üzerindeki yüksek mikrobiyal yük sebebiyle çabuk bozulan bir üründür. Düşük sıcaklıklara daha fazla adapte olan natürel mikroflora, depolama sıcaklığında daha düşük termal bakteri şoku ile sonuçlanmaktadır. Yeni balık harekâta tekniklerinin geliştirilmesi, balık veya deniz ürünlerine olan arz, duyusal Biyokimyasal ve beslenme niteliğinde asgari farklılıklarla birlikte lüzumludur. Bu gidişat ise özellikle deniz ürünleri teknolojisi alanında mani teknolojisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Mani teknolojisi, bir ürünü rafa dayanıklı hale getirmek, niteliği artırmak ve ek güvenlik sağlamak için muhtelif koruma usullerinin bir arada kullanılmasıdır. Bu teknoloji Hindistan dahil dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. Besinlerin korunması için mikroorganizma üremesine neden olan etkenler için yasaklanma operasyonudur.
Hurdle Engel Teknolojisi: Tanımı, Tarihi, Önemi ve AvantajlarıMikroorganizma büyümesini ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklık, soğutma, ışınlama, kurutma ve sigara içme vb. gibi manilerin bir kombinasyonu uygulanır. Birkaç maninin uygulanması, bozulma mikrobunun neden olduğu balık bozulma oranını azaltabilir. Bu yazıda mani teknolojisinin nitelik ve raf ömrü balık ve balıkçılık ürünleri üzerindeki gözetici tesirine, en son, birleşik aktüellenmiş balakalarla odaklanmaktır.

Hurdle Mani Teknolojisine Genel Bir Bakış

Çok daha önceki zamanlardan beri, insan cemiyeti varlıkları için besinlere bağımlı olmuştur. Deniz ürünleri, yumurta, balık vb. gibi bitki ve hayvanlardan muhtelif besinler elde edilir. Bütün bunlar insan tarafından beslenme gereksinimlerini karşılamak, uygun beden büyüme ve büyüme, sağlık ve iştah bedelini artırmak için harcanır. Ancak hayvansal kaynaklı yiyecek maddeleri tabiatları gereği çabuk bozulurlar ve mikrobiyal etkinlik neticeyi bozulurlar. Bu sebeple, yiyeceğin bu toksisitesini eksiltmek için, tehlikesiz, tutarlı, besleyici, lezzetli ve ekonomik yiyeceklerin imali için birkaç sene evvel ‘mani teknolojisi’ geliştirilmiştir.
Ayrıca kombine metotlar ya da kombine harekâtlar ismi maniler teknolojisi, yiyecek daha tehlikesiz, kararlı ve besleyici yapmak için temel yiyecek koruma usullerinin entegre bir yaklaşımdır. Tehlikesiz ve rafa dayanıklı yiyecek oluşturmak için yiyeceklerde bulunan patojenlerin hakimiyetini veya ortadan kaldırılmasını sağlama usulü olarak da tanımlanabilir. Mani teknolojisi kavramı oldukça daha öncekidir, ancak yiyeceklerin tesirli bir biçimde korunması için Hindistan dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Yiyeceklerde çok niyetli, hafif fakat emin koruma tesirleri elde etmek için değişik koruma etmenlerinin veya maniler olarak adlandırılan tekniklerin bir kombinasyonunun usluca kullanılmasını korunur.
Harcayıcı talebine daha natürel ve taze yiyecek sunma konsepti ile geliştirilen Hurdle teknolojisi. Leistner’e göre mani teknolojisi, mikrobiyal güvenliği ve depolama stabilitesini gözeten ve yiyecek malzemelerinin duyusal, besinsel niteliğini ve ekonomik uygulanabilirliğini gözeten manilerin uslu bir kombinasyonunun sürecidir. Birkaç alıcı talebine ve büyümeye yanıt olarak üretilmiştir. Bunlar;
• Harcayıcıların benzersiz besin özelliklerini tazelikle gözeten gelişmiş besinlere müteveccih arzlarını karşılamak.
• Bu teknoloji, yiyecek ürünlerini yemeye hazır hale getirmekte ve harcayıcılar tarafından daha az harekâta lüzumu olan hazır yiyecekler haline getirmektedir.
• Temel olarak harcayıcılar, asgari kimyevi gözetici kullanımı ile daha az harekâta çabası gerektiren ‘natürel yiyecek ürünlerini’ seçim etmektedirler.
Daha uzun stabilite ile gelişmiş bir ürün güvenliği seviyesi elde etmek için bir dizi daha hafif koruma tekniğini birleştirmek için bir çerçeve sunar.
Mani teknolojisi, tuzlu balık, tütsülenmiş, marine edilmiş ürünler, turşu, konserve balık ürünleri yüksek veya düşük sıcaklık, ananesel Asya sosları fermantatif mikroorganizmalar gibi muhtelif balık ve balıkçılık ürünlerinde ve daha yakın zamanda vakumlu ambalajlarda uygulanabilir. Bu gözetici etkenler birkaç sene evvel araştırılmıştır. Mani teknolojisi, yoğunluklarına bağlı olarak beslenme özellikleri veya duyusal nitelik gibi öbür parametrelerde bazı dezavantajların yanı gizeme mikroorganizmaları yasaklayarak bazı düzyazılara sahiptir. Misalin, yiyeceklerdeki tuz içeriği, patojenleri ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaları yasaklayacak bir hudutta olmalı, ancak tadı bozacak ve pro-oksidanlar gibi davranacak kadar yüksek olmamalıdır.

Hurdle Mani Teknolojisinin Ehemmiyeti

Geçmişte ve günümüzde Hurdle teknolojisinin ehemmiyeti tartışılmazdır. Ehemmiyetinin anlaşılabilmesi için verimlerinden bazılarını bilmek bile yeterlidir. Bu bereketler şu biçimdedir;
• Yiyecek maddelerinin niteliğini iyileştirir ve mikrobiyal etkinlik sağlar.
• Gıdalar daha uzun vakit tehlikesiz ve stabil kalır.
• Mani tesirlerinden dolayı duyusal ve besleyici bedeli yüksektir.
• Hem ufak hem de büyük ölçekli sanayilerde uygulanabilir.
• Yiyecek maddelerinin bileşimini veya bütünlüğünü değiştirmez.
• Harcayıcıların taze, natürel ve minimal seviyede işlenmiş yiyecek maddelerine müteveccih mevcut arzlarını karşılamaktadır.
• Para, zaman, enerji ve öbür kaynaklardan tasarruf sağladığı için ekonomik olarak ülke için uygundur.

HurdleMani Teknolojisinin Tarihi

Yiyecek muhafaza teknikleri, patojen etkinliklerinin üstesinden gelmek veya bunlara karşı koymak için yiyecek maddelerinin imalinin parçalamaz bir parçasıdır. Bu sebeple, yiyecek bilimcisi, çok daha önceki bir uygulama olan fiziksel veya kimyevi dahil olmak üzere muhtelif koruma usullerinin kombine kullanımını uyguladı. Bu genellikle yiyecek sanayisi tarafından yiyecek güvenliği ve kararını sağlamak için kullanılır. Taze balık açısından deniz ürünleri, kimyevi bileşimi ve beden yüzeyinde yüksek oranda mikroorganizma birikimi sebebiyle çabuk bozulabilen bir üründür. 1976’da Leistner “Mani tesiri” terimini tanıttı. Leistner ve çalışma dostları, mani kavramının, sıcaklık, su etkinliği, pH, redoks potansiyeli vb. karışık etkileşimlerinin yiyeceklerin mikrobiyal stabilitesi için ehemmiyetli olduğu iyi bilinen reeli gösterdiğini kabul ettiler.

Hurdle Mani Teknolojisinin Ulus Sıhhati Açısından Ehemmiyeti

Balık ve balıkçılık ürünlerinin niteliği, deniz ürünleri işleyenler, harcayıcılar ve ulus sıhhati yetkilileri için büyük bir kaygı kaynağıdır. Balıkların niteliği, başta fiziksel, kimyevi ve mikrobiyolojik bozulma biçimleri olmak üzere karışık bir süreç sebebiyle bozulmaktadır. Bununla birlikte, bazı deniz ürünleri, öbür deniz ürünleri sanayisi ile aynı yönde ve aynı ürünlerin patojenik mikroorganizmalarla kontamine olma tehlikeyi ile teknolojik olarak gelişmiş ve karışık bir sanayi olan çağdaş bir balık sanayisinde işlenir. Ancak insan sıhhati için en büyük tehlike, bozulmuş balık, yanlış işlenmiş, uygunsuz korunmuş balık ve balık ürünlerinin harcanmasından kaynaklanmaktadır.
Deniz ürünleri işlemede uygulanan ve deniz ürünleri güvenliğini sağlayan en zorlu teknolojilerden bkocaman olan muhtelif balık muhafaza ve harekâta usulleri vardır. Bu teknoloji nihayetinde yiyecek kaynaklı, deniz ürünleri kaynaklı patojen, yiyecek kaynaklı hastalıklardan ulus sıhhatini iyileştirir.

Hurdle Mani Teknolojisinin Öbür Koruma Usullerine Göre AvantajlarıHurdle Engel Teknolojisi: Tanımı, Tarihi, Önemi ve Avantajları

• Bu tekniğin temel avantajı, mikroorganizmaların ananesel muhafaza usullerine karşı direnç geliştirme kabiliyetinin üstesinden gelme afinitesidir, zira bu teknik, bozulma mikroorganizmasının hücresi içinde değişik niyetlere çarparak sinerjik olarak hareket eden değişik koruma tekniklerinin kombinasyonunu kullanır.
• Temel olarak bu teknikte maniler daha düşük konsantrasyonlarda kullanılarak istenmeyen duyusal metamorfozların önüne geçilir ve aynı zamanda daha düşük imal maliyeti ve enerji tasarrufu sağlanır.
• Bu tekniğin bir öbür avantajı, sentetik gözeticilerle birlikte natürel gözeticilerin kullanılmasıdır, bu aynı zamanda sentetik gözeticilerin yüksek konsantrasyonda kullanılmasıyla ilişkili tehlikeyi de eksiltir.
• Rafa dayanıklı yiyecekleri artırma ihtimali; zira kombine usullerle maniler korunan gıdalar, soğutulmadan bile stabil ve tehlikesiz kalır ve uygulanan duyarlı operasyon sebebiyle duyusal ve besleyici bedeli yüksektir.

Hurdle Mani Teknolojisinin Sınırlamaları

Deniz ürünleri muhafazasında kullanılan maniler, muhtelif derecelerde mikrobiyal stres tepkinleri sağlayabilir, bu stres tepkinleri veya çapraz hoşgörü, birden fazla mani kullanıldığında çalışmayabilir. Deniz ürünlerinin korunması için maniler teknolojisini uygularken başlıca üç cins mümkün neticedir,bunlar;
• Ekleme veya ekleme tesiri,
• Sinerjizm veya sinerjistik tesir,
• Antagonizma veya antagonistik tesir.
Burada aditif tesir terimi, tek tek maddelerin tesirlerinin basitçe birbirine ilave edilmesi anlamına kazanç. Genel olarak, manilerin kombinasyonu, rastgele biltihaptan daha yüksek bir yasaklayıcı tesire sahiptir. Sinerjistik tesir, manileri oluşturan manilerin ayrı ayrı yoğunluğundan daha düşük yoğunlukta mani kombinasyonunun yasaklayıcı tesirinin anlamına kazanç. Antagonist bir tesirde, lüzum dinlenen mani seviyesi, tek bileşenlerinkinden daha eforludur. Bazen kombinasyon rehabilitasyonları, mikroorganizmaları düşürmede tekli rehabilitasyonlardan çok daha tesirli değildir. Birleşik manilerin bu tesirleri antagonistiktir.
Bazı vaziyetlerde, deniz ürünlerinin korunması için mani teknolojisinin uygulanması, mikroorganizmanın fazla büyümesini engelleyebilir, ancak mikroorganizmanın hoşgörü kabiliyetini indükleyebilir ve dolayısıyla yaşamda kalmalarını uzatabilir.
Bu mani teknolojisi, yiyecek muhafaza alanlarında tesirli ve basit bir usuldür ancak stratejik süreçler gerektirir. Yiyeceklerin işlenmesi ve depolanması sırasında nitelik parametrelerinin iyileştirilmesi için kullanılabilecek ehemmiyetli bir yaklaşımdır. Mani teknolojisi Manilerin usluca uygulanması, yiyeceklerin duyusal özelliklerini, kimyevi ve mikrobiyolojik özelliklerini iyileştirir. Yiyecek gözeticilerindeki maniler, mikrobiyal stres temelinde değişen neticeler gerektirir. Şüphesiz taze ve natürel yiyecek ürünlerine olan talebin karşılanmasına destekçi olacaktır. Hakikatinde yiyecek maddelerinde yeni mikroorganizma yollarının ortaya çıkmasını yavaşlatacak ve böylece yiyecekleri tehlikesiz ve sağlıklı bir biçimde yemesini sağlayacaktır.

Bibliyografi:
https://www.researchgate.net/publication/
https://www.researchgate.net/publication/301930970_Hurdle_Technology_in_Food_Preservation

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri