Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İnme ile Siroz İlişkisi

  • 22 Mart 2021
  • İnme ile Siroz İlişkisi için yorumlar kapalı
  • 267 kez görüntülendi.

İnme ve siroz dünya çapında önde gelen iki vefat sebebidir. Karaciğer sirozu olan hastalarda inme gelişimi ile ilişkili olan pıhtılaşma, hipoperfüzyon, kalp hastalıkları, diyabet ve dislipidemi sıklıkla görülür. Son deliller ayrıca karaciğer sirozunda inme tehlikesinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yazıda, karaciğer sirozunda inme epidemiyolojisi, inmenin karaciğer sirozu ile ilişkisi ve bunların potansiyel mekanizmaları ile […]

İnme ve siroz dünya çapında önde gelen iki vefat sebebidir. Karaciğer sirozu olan hastalarda inme gelişimi ile ilişkili olan pıhtılaşma, hipoperfüzyon, kalp hastalıkları, diyabet ve dislipidemi sıklıkla görülür. Son deliller ayrıca karaciğer sirozunda inme tehlikesinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yazıda, karaciğer sirozunda inme epidemiyolojisi, inmenin karaciğer sirozu ile ilişkisi ve bunların potansiyel mekanizmaları ile alakalı aktüel deliller gözden geçirilmektedir.

İnme

İnme ile Siroz İlişkisiİnme, beyin, ağ tabaka veya omuriliğin akut fokal disfonksiyonu olarak belirlenen dünya çapında ikinci önde gelen vefat ve sakatlık sebebidir. Genellikle hemorajik ve iskemik inme olarak ikiye dağılır. Hemorajik ve iskemik inme 2015 senesine kadar sırasıyla 2978 ve 3348 bin bireyin can vermesine yol açmaktadır. İnmeye bağlı vefatların üçte ikisinden aşırısı dünyadaki büyümekte olan ülkelerde, özellikle de düşük ve orta kazançlı ülkelerde alana gelmektedir.
Asya’daki inme yükü Avrupa veya Kuzey Amerika’dan daha ağırdır. İnmeli hastalar, kardiyak, pulmoner, gastrointestinal, genitoüriner, adale-iskelet sistemi ve nöropsikiyatrik sistemler, venöz tromboembolizm ve eşi gibi sistemik karmaşıklıklara karşı daha duyarlıdır.. İnmenin prognozu makûs. Hastaların takribî % 20-30’u inmeden 6 ay sonra can verdi, % 20-30’u orta ila şiddetli sakatlığa sahipti ve % 20-25’i hafif ila orta derecede sakatlığa sahiptir.
Ananesel inme tehlike etmenleri hipertansiyon, eksilmiş fiziksel etkinlik, çoğalan lipoprotein Apo B / ApoA1 oranı ve bel-kalça oranı, sıhhatsiz beslenme, bunalım vaziyeti, sigara, kalp hastalığı, içki alımı ve diabetes mellitustur’tur. Ek olarak, muayenehane uygulamamız akut üst gastrointestinal kanamanın felce yol kalemtıraşını öne sürülmektedir.. Birkaç muhtemel açıklama alttaki gibidir. Bcerahatçisi, büyük kan kaybı, beyin damarlarının vazokonstriksiyonuna ikincil olarak beyne giden kan akışının eksilmesine yol açar. İkincisi, büyük kan kaybı bazen reaktif trombositoza yol açarak potansiyel hiper pıhtılaşma ile sonuçlanır.
Üçüncüsü, fibrinojen konsantrasyonunu eksiltebilen gastrointestinal kanamanın rehabilitasyonu için ara gizeme hemokoagülaz kullanılmaktadır. Dördüncüsü, kan transfüzyonu üst gastrointestinal kanamanın ehemmiyetli bir rehabilitasyonudur, ancak beyindeki iskemi reperfüzyon zararı göz arkasını edilemez.

Karaciğer Sirozu

Karaciğer sirozu, karaciğer hastalığının son safhasıdır. Histolojik olarak, karaciğer dokusu içinde yaygın fibroz, palavracı lobüler yaradılış ve rejeneratif nodüller ile karakterizedir. Küresel olarak 17. vefat sebebidir ve vefat oranı özellikle Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da son 30 senede tutarlı bir biçimde çoğalmıştır. Karaciğer sirozunun başlıca sebepleri kronik hepatit B virüsü HBV ve hepatit C virüsü HCV enfeksiyonu, alkolizm, içkisiz steatohepatit NASH, uyuşturucu kullanımı ve kolestazdır.
Başlıca karmaşıklıklar varis kanamasıdır. Asit, sirotik kardiyomiyopati, hepatik ensefalopati, hepatoselüler karsinom, portal ven trombozu ve değişik yaygın venöz tromboembolizm’dir. Aktüel kavram, sirotik hastalarda hem prokoagülan hem de antikoagülan etmenlerin eksilmesine bağlı olarak hem kanama hem de trombotik vakalara meyil olduğunu düşündürmektedir.

İnme Ve Karaciğer Sirozu Arasındaki İlişki

İnme ile Siroz İlişkisiGenel olarak, karaciğer sirozunun iskemik inme tehlikesini artırıp artırmadığı belirsizliğine gözetiyor. Çalışmaların çoğu, sirotik hastalarda ortak değişkenleri sirotik olmayan hastalara göre ayarladıktan sonra genel, iskemik veya hemorajik inme tehlikesinin sarih bir biçimde daha yüksek olduğunu gösterdi. Aksine, Chen ve Solaymani-Dodaran iskemik inme gelişiminde karaciğer sirozunun gözetici rolünü öne sürmüşlerdir.
Çalışmalar arasında bu ilişkiye ait heterojen neticeler hasta tercihine bağlanabilir. Çalışma popülasyonunun özellikleri değişikti. Chen ve Solaymani-Dodaran ve ark. sırasıyla içkisiz siroz ve ilk biliyer sirozu olan hastalara odaklanmıştır. Karşılaştırıldığında, çalışma popülasyonunda değişik çalışmalarda belirtilmemiş karaciğer sirozu vardı. Karaciğer sirozu ve inme arasındaki ilişki, yukarıyada bahsedilen çalışmalardan elde edilen ispatlara göre özetlenmiştir.

Karaciğer Sirozunda İnme İnsidansı/Prevalansı

İnme tipine bakılmaksızın, inme prevalansı % 2,06 ile % 53,81 arasındadır. Birkaç alt grup popülasyonu ayrıca rapor edilmelidir.Bcerahatçisi, karaciğer sirozunda hemorajik inme prevalansı iskemik inmeden daha yüksek görünmektedir. Hemorajik inme prevalansı % 0.80 ile % 34.33 arasındadır. Karaciğer sirozunda hemorajik inme prevalansı iskemik inme prevalansı % 0,85 ile 6,55 arasındadır.
İkincisi, atriyal fibrilasyonu olan sirotik hastalarda senelik iskemik inme insidansı % 1.2 idi. Atriyal fibrilasyonu olan sirotik hastalarda inme prevalansı Kuo ve Lee tarafından yapılan çalışmalarda sırasıyla % 53.81 ve % 34.58 idi. Bu sayı, atriyal fibrilasyonu olmayan sınıflandırılmamış sirotik hastaları kapsayan çalışmalarda bildirilenden ehemmiyetli miktarda daha yüksektir. Üçüncüsü, sirotik hastalarda anevrizmal subaraknoid kanamanın SAH senelik insidansı % 0.11 idi.

İnme ve Siroz Arasındaki İlişki İçin Potansiyel Mekanizmalar

İnme ve karaciğer sirozu arasındaki ilişkiyi açıklamak için birkaç potansiyel mekanizma vardır.Bu mekanizmalar şu biçimdedir;
Koagülopati
Sıhhatli popülasyonda pıhtılaşma ve antikoagülasyon etmenleri, tromboz ve kanamanın büyümesini önlemek için zinde bir denge sağlar. Karşılaştırma ile pıhtılaşma genellikle siroz hastalarını kollanır bağlı pıhtılaşma ve antikoagülan etmen tesirleri arasındaki balanssızlık. Bcerahatçisi, sirotik hastalarda ve karaciğer hastalığının ilerlemesine paralel olarak pıhtılaşma etmenleri sıklıkla eksilir. İnme ile Siroz İlişkisi
İkincisi, trombositin vasati ömrü kısalır ve trombopoietin imali eksilir. Trombositopeni ayrıca hipersplenizm, antiplatelet otoantikorlar, fazla içki alımının toksik tesirleri ve interferon rehabilitasyonundan kaynaklanır. Üçüncüsü, çoğalmış etmen VIII seviyeleri ve düşük protein C seviyeleri sebebiyle ilerlemiş sirozda hiper pıhtılaşma vaziyeti tanınmıştır. Bu sebeple sirozlu hastalarda hem kanama hem de tromboz büyüyebilir.
Hipoperfüzyon
Karaciğer sirozunda sıklıkla hipoperfüzyon görülür. Bcerahatçisi, karın boşluğuna çok rakamda kapiller akışkanın sızdığı karaciğer disfonksiyonu ve portal hipertansiyona bağlı sirotik hastalarda asit ortak bir muayenehane bulgudur . İkincisi, karaciğer sirozunda serum albümin seviyesi sıklıkla düşer ve bu da intravasküler ozmotik tazyiki eksiltebilir. Üçüncüsü, gastroözofageal varis rüptürüne sekonder masif gastrointestinal kanama, muhtelif uzuvların hipoperfüzyonuna yol açan, karaciğer sirozunun yaygın bir karmaşıklığıdır. Dördüncüsü, sirotik hastalarda arteriyel hipotansiyon, yüksek kalp debisi ve düşük periferik vasküler mukavemet ile karakterize hiperdinamik bir dolaşım vaziyeti vardır.
Kalp hastalıkları
Sirotik hastalar, daha evvel kalp hastalığı hikayesi olmaksızın sıklıkla kardiyak sistolik veya diyastolik disfonksiyon olarak belirlenen sirotik kardiyomiyopati ile müracaat etir. Ek olarak, kardiyak aritmiler, özellikle atriyal fibrilasyon, kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda giderek çoğalan bir biçimde tanınmaktadır. Ülke çapında cemiyet esaslı bir çalışma, sirozda atriyal fibrilasyon büyüme tehlikesinin çoğaldığını düşündürmektedir.
Diyabet
Sirotik hastaların % 70 kadarı diyabet veya bozulmuş glukoz hoşgörüyü geliştirir. Deliller ayrıca, hepatojen diyabet ile daha yüksek portal tazyik ve çoğalmış hepatosellüler karsinom, hepatik ensefalopati ve sirozda mortalite tehlikeyi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Hepatojen diyabetin muhtelif potansiyel mekanizmaları arasında eksilmiş insülin klirensi ve hiperinsülinemi beta hücre yetmezliği ve eksilmiş insülin sekresyonu ve alfa hücrelerinden ve hiperglukagonemiden çoğalan sekresyon yer alır.
Dislipidemi
Karaciğer, lipidlerin birleşiminde, ayrışmasında ve hazmedilmesinde anahtar rol oynar ve karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda dislipidemi bulunur. Trigliseridler, trigliseritlerin yüksek yoğunluklu lipoproteine oranı ve apolipoprotein B’nin apolipoprotein A1’e oranı sirotik hastalarda çoğalmaktadır.
Karaciğer sirozu olan hastalar, muhtemelen koagülopati, hipoperfüzyon, kalp hastalıkları, diyabet ve dislipidemi gibi eşlik eden yüksek tehlike etkenlerine bağlı olarak çoğalmış inme tehlikesine sahip olabilir. Bir hastaya karaciğer sirozu teşhisi konduğunda, inme rehabilitasyonu başlatılmalıdır.

Bibliyografi:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5710331/#:~:text=Patients%20with%20cirrhosis%20face%20an,mixed%20coagulopathy%20observed%20in%20cirrhosis.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29189394/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri