Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kalp Kanseri Bulguları

  • 23 Nisan 2021
  • Kalp Kanseri Bulguları için yorumlar kapalı
  • 610 kez görüntülendi.

Kanser hastalığının esası, hücrelerin hakimiyetsiz biçimde ufalanmasıdır. Hakimiyetsiz parçalanan hücreler iyi mizaçlı urlar benign ve makûs mizaçlı urlar malign olarak iki kategoride sınıflandırılır. Makûs mizaçlı urlar yakındaki yapılara doğru gelişir veya bedenin öbür kısımlarına dağılır, ancak iyi mizaçlı urlar dağılmaz. Çoğu primer kalp uru iyi mizaçlıdır. Sadece ESC raporları yüzde 25’i maligndir. Bazı malign urlar […]

Kanser hastalığının esası, hücrelerin hakimiyetsiz biçimde ufalanmasıdır. Hakimiyetsiz parçalanan hücreler iyi mizaçlı urlar benign ve makûs mizaçlı urlar malign olarak iki kategoride sınıflandırılır. Makûs mizaçlı urlar yakındaki yapılara doğru gelişir veya bedenin öbür kısımlarına dağılır, ancak iyi mizaçlı urlar dağılmaz. Çoğu primer kalp uru iyi mizaçlıdır. Sadece ESC raporları yüzde 25’i maligndir. Bazı malign urlar sarkomlar, anjiosarkom ve rabdomiyosarkom, primer kardiyak lenfoma, perikardiyal mezotelyoma olarak sıralayabiliriz. Bazı iyi mizaçlı urlar ise miksoma, fibrom, rabdomiyomlardır.
Sekonder kalp kanseri, yakınındaki uzuvlardan kalbe metastaz yapmış veya dağılmıştır. ESC’ye göre, primer kardiyak urlarından 40 kat daha sık görülür, ancak hala ender görülen bir hastalıktır. En sık kalbe dağılan veya metastaz yapan kanserleri şu biçimde sıralayabiliriz:
• Akciğer kanseri
• Melanom cilt kanseri
• Meme kanseri
• Böbrek kanseri
• Lösemi
• Lenfoma kalp yerine lenf düğümlerinde, dalakta veya kemik iliğinde başlaması sebebiyle primer kardiyak lenfomadan değişiktir

Kalp Kanseri Bulguları

Makûs mizaçlı kalp urları süratle gelişir, ayrıca duvarları ve kalbin öbür ehemmiyetli kısımlarını da istila eder. Bu da kalbin yapısını ve işlevini bozar ve kanser bulgularına neden olur. İyi mizaçlı bir kalp uru dahi ehemmiyetli yapılara baskı uygularsa veya konumu kalbin işlevine müdahale ederse ciddi mesele ve bulgulara neden olabilir. Kalp urları tarafından üretilen semptomlar; spesifik ur tiplerini değil, yerlerini, ebatlarını ve yapılarını yansıtır. Bu sebeple, kalp uru semptomları tipik olarak kalp yetmezliği veya aritmi gibi öbür, daha sık görülen kalp vaziyetlerini taklit eder. Ekokardiyogram denilen bir test, kanseri hemen her zaman öbür kalp rahatsızlıklarından ayırabilir. İlk kalp kanseri bulguları beş kategoride sınıflandırılabilir. Bunlara kısaca bir göz atalım:

1.Kan Akışı Tıkanması

Ur kalp odalarından birine veya bir kalp kapakçığına doğru geliştiği zaman kalbin içindeki kan akışını yasaklayabilir. Bulgular urun konumuna bağlı olarak değişir:
Atrium: Üst kalp odasındaki bir ur, triküspit veya mitral kapak darlığı taklit eden alt odalara ventriküller kan akışını yasaklayabilir. Bu, özellikle efor sırasında soluk darlığı ve bitkinlik sezilmesine neden olabilir.
•Ventrikül: Bir ventrikül içindeki bir ur, aort veya pulmoner kapak darlığı taklit eden, kalpten kan akışını yasaklayabilir. Bu göğüs sızısı, baş dönmesi, bayılma, bitkinlik ve soluk darlığına neden olabilir.

2.Kalp Adaleyi Disfonksiyonu

Ur, kalbin adale duvarlarına doğru gelişince sertleşebilir ve kanı pompalayamaz, kardiyomiyopati veya kalp yetmezliğini taklit edebilir. Bulguları soluk darlığı, şişmiş bacaklar, göğüs sızısı, cılızlık ve bitkinliktir.

3.Mesajım Meseleleri

Kalbin mesajım sisteminin çevresindeki kalp adaleyi içinde gelişen urlar, kalbin ne kadar süratli ve kumpaslı bir biçimde attığını ve aritmileri taklit ettiğini etkileyebilir. Çoğu zaman, atriyum ve ventriküller arasındaki banal mesajım yolunu tıkarlar ve buna kalp bloğu denir. Bu, her birinin beraber çalışmak yerine atriyum ve ventriküllerin kendi süratini tanımladığı anlamına kazanç. Ne kadar makûs olduğuna bağlı olarak, farkına varamayabilirsiniz veya kalbin süratli atımı veya çok yavaş attığı gibi sezilebilir. Çok yavaşlarsa bayılabilir veya bitkin sezilebilir. Ventriküller kendi başlarına süratle atmaya başlarlarsa ventriküler fibrilasyona ve ani kalp durmasına yol açabilir.

4.Embolus

Kırılan minik bir ur parçası veya oluşan bir kan pıhtısı kalpten bedenin başka bir yerine geçebilir ve minik bir arterde kalabilir. Bulgular, embolinin nerede bittiğine bağlı olarak değişecektir:
•Akciğer de bir pulmoner emboli neden olabilir, buda soluk darlığına, belirgin göğüs sızısına ve kumpassız kalp atışına neden olur.
•Beyin de bir embolik stroke, genellikle gövdenin tek tarafında cılızlık veya paralize neden olan surat meyli, yazılı, laflı sözcüklerin karışmasına ya da kavrama meselelerine neden olur.
•Kol veya bacakta bir atardamarların bir L embolisi bacağın soğumasına, ağrımasına ve nabzının atmamasına neden olabilir.

5.Sistemik Semptomlar

Kalp Kanseri BelirtileriBirkaç primer kardiyak ur, spesifik olmayan semptomlara neden olabilir ve bu da bir enfeksiyonu taklit eder. Bu semptomlar ateş, titreme, bitkinlik, gece terlemeleri, kilo kaybı ve eklem sızılarıdır. Sekonder kalp kanserinin metastatik lezyonları, kalbin dış tarafındaki perikard’ın çevresini kaplama meylindedir. Bu, genellikle kalbin etrafında akışkan birikmesine neden olur ve malign perikardiyal efüzyon oluşturur. Akışkan ölçüyü çoğaldıkça kalbe iter ve pompalayabileceği kan ölçüsünü eksiltir. Bulgular arasında, özellikle uzanırken, soluk alırken soluk darlığı yaşamak ve soluk darlığı gibi belirgin göğüs sızısı hissi vardır. Kalp üzerindeki baskı o kadar yüksek olabilir ki, çok az kan pompalar veya hiç kan pompalanmaz. Yaşamı tehdit eden bu vaziyete kardiyak tamponad denir. Bu aritmi, şok ve kalp durmasına yol açabilir.

Kalp Kanseri Sebepleri

Hekimlerin kalp kanserinin sebebi hakkında net bir düşüncesi yoktur. Bazı kalp ur tipleri için öğrenilen birkaç tehlike etkeni vardır, bunlar:
•Bazı urlar yaşa bağlıdır, yetişkinlerde daha sık görülür, fakat bazı bebeklerde ve çocuklarda da görülür.
•İrsiyet ve ailesinde birkaç bireyde ur hikâyesi olanlar
•Genetik kanser belirtileri, rabdomiyomlu çocukların çoğunda, Deoksirübo Nükleik Asit’da bir farklılık değişinim sebebiyle oluşan bir belirti olan tübüler skleroz vardır.
•Zararlı bağışıklık sistemi, primer kardiyak lenfoma sık olarak makûs işleyen bir bağışıklık sistemine sahip şahıslarda görülür.
Akciğerin çeperinde mezotelyumda oluşan plevral mezotelyomaların aksine asbest maruziyeti ile perikardiyal mezotelyoma arasında bir iletişim kurulamamıştır.

Kalp Kanseri Teşhisi

Çok ender oldukları ve semptomların genellikle daha sık görülen kalp rahatsızlıklarıyla aynı olduğu için kalp urlarını teşhis etmek güç olabilir. Kalp kanserini teşhis etmek için yaygın olarak kullanılan testler şunları kapsar:
•Ekokardiyogram, kalbin yapısını ve işlevini gösteren hareketli bir görüntü oluşturmak için sesi kullanır. Teşhisi, rehabilitasyon tasarılaması ve senelik takip için en sık kullanılan testtir.
•CT taraması, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urları ayırt etmeye dayanakçı olabilir.
•MR tarama, hekim urun cinsini tanımlamasına dayanakçı olabilecek ve daha detaylı görüntüleri sunar.
•Genellikle bir doku numunesi biyopsi elde edilemez, zira görüntüleme sıklıkla ur tipini tanımlayabilir. Ayrıca biyopsi prosedürü kanser hücrelerini yayabilir.

Kalp Kanseri İçin Rehabilitasyon Alternatifleri

Muhtemel olduğunda cerrahi olarak çıkarılması tüm ilk kalp urlarında seçim edilen rehabilitasyon usulüdür.
Benign Urlar: Ur tamamen çıkarılabilirse çoğu rehabilitasyon edilebilir. Bir ur çok büyük veya çok rakamda ur olduğunda kalp duvarlarının içinde olmayan kısmının çıkarılması semptomları iyileştirebilir veya ortadan kaldırabilir. Semptomlara neden olmazlarsa bazı tipler operasyon yerine senelik ekokardiyogramlarla izlenebilir.
Malign Urlar: Süratle geliştikleri ve ehemmiyetli kalp yapılarını istila ettikleri için rehabilitasyonu çok güç olabilir. Ne yazık ki çoğu cerrahi olarak çıkarılması muhtemel olmayana kadar bulunamamıştır. Kemoterapi ve ışınım rehabilitasyonu bazen ur gelişmesini yavaşlatmak ve semptomları iyileştirmek için kullanılır, ancak sıklıkla primer kalp kanseri için tesirsizdir.

Sekonder Kalp Kanseri

Kalp Kanseri BelirtileriKalp metastazı bulunduğunda kanser, genellikle öbür uzuvlara da dağılır ve rehabilitasyon edilemez. Kalpteki metastatik hastalık cerrahi olarak alınamaz. Kemoterapi ve ışınım rehabilitasyonu ile palyatif bakım sıklıkla tek alternatiftir. Perikardiyal efüzyon büyürse akışkan koleksiyonuna bir iğne veya minik bir boşaltma yerleştirilerek çıkarılabilir.

Kalp Urları İçin Outlook

İlk malign kalp urları için görünüm makûstur. Bir çalışma da yaşamda kalma oranlarını göstermiştir. Muhakkak bir zaman diliminden sonra yaşayan insanların yüzdesi şu biçimde sıralayabiliriz:
•Bir sene: yüzde 46
•Üç sene: yüzde 22
•Beş sene: yüzde 17
Görünüm, iyi mizaçlı urlar için çok daha iyidir. Başka bir çalışmada, vasati yaşamda kalma oranının şöyle olduğunu bildirilmiştir:
•İyi mizaçlı urlar için 187,2 ay
•Malign urlar için 26,2 ay
İlk kalp kanseri, iyi mizaçlı veya makûs mizaçlı bir ilk ur veya ikincil bir metastatik ur olabilir. Bulgular, urun büyüklüğüne, konumuna ve yaygın kalp şartlarını taklit ettiğine bağlıdır. Malign primer kalp kanseri makûs bir görünüme sahiptir, ancak oldukça ender bir hastalıktır. İyi mizaçlı urlar daha sık görülür ve cerrahi ile rehabilitasyon edilebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri