Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Malign Mezotelyoma MM İlaç Rehabilitasyonu

  • 31 Mart 2021
  • Malign Mezotelyoma MM İlaç Rehabilitasyonu için yorumlar kapalı
  • 270 kez görüntülendi.

Mezotelyomalar, plevral, perikardiyal, peritoneal ve testiküler vajinal tunik serozayı kaplayan hücrelerden kaynaklanır. Mezotelyal urlar, lokalize malign mezotelyomadan semtin anatomik yapılarını istila eden ve uzak metastaz yapabilen dargın yaygın malignitelere kadar spektrum gösterir. Tanı konulan tüm mezotelyal urların % 1’inden azını temsil eden ender mezotelyal urlar, paratestiküler mezotelyoma ve perikardiyal mezotelyomadır. Mezotelyomanın peritoneal lokalizasyonu, plevral lokalizasyondan […]

Mezotelyomalar, plevral, perikardiyal, peritoneal ve testiküler vajinal tunik serozayı kaplayan hücrelerden kaynaklanır. Mezotelyal urlar, lokalize malign mezotelyomadan semtin anatomik yapılarını istila eden ve uzak metastaz yapabilen dargın yaygın malignitelere kadar spektrum gösterir. Tanı konulan tüm mezotelyal urların % 1’inden azını temsil eden ender mezotelyal urlar, paratestiküler mezotelyoma ve perikardiyal mezotelyomadır. Mezotelyomanın peritoneal lokalizasyonu, plevral lokalizasyondan sonra ikinci sıradadır. Peritoneal mezotelyoma PM erkeklerde milyonda 0,6-3 ve bayanlarda milyonda 0,2-2 insidansla ender görülen bir hastalıktır. Tüm malign mezotelyomaların % 30’unu oluşturan yaygın malign peritoneal mezotelyoma DMPM, semptomatik polimorfizm ve pozitif tanı koymada güçlük ile karakterizedir. Bu anlamda immünohistokimyasal tahlil, bu hastalığı peritoneal karsinomatozdan ayırt etmede çok ehemmiyetli bir role sahiptir.

Mezotelyoma İçin Biltihapçı Basamak Rehabilitasyon

Malign Mezotelyoma MM İlaç TedavisiCerrahiye uygun olmayan ECOG 0-2’li hastalar için tek rehabilitasyon olarak kemoterapi önerilmektedir. ECOG 3–4 hastaları için en iyi destekleyici bakım öneri edilir. Kemoterapi, ilerlemiş mezotelyomanın palyatif rehabilitasyonunda rol oynar, semptomlarda iyileşme ve sağkalımda fayda sağlar. Standart birinci basamak rehabilitasyon, pemetreksed veya raltitreksli platin çiftlere dayanır ve tek FDA onaylı rejim cisplatin / pemetrekseddir. Bu kombinasyon, sisplatin / pemetreksed ile sisplatin monoterapisini karşılaştıran bir faz III çalışmada incelenmiş ve sağkalımda 2,8 ayda bir fayda sağladığı bulunmuştur. Karboplatin, sağkalımda anlamlı değişiklik ve daha iyi bir güvenlik profili olmaksızın, özellikle kırılgan hastalarda sisplatine seçenek olarak kullanılabilir.
Muayenehane araştırmalar, muhtelif casusların ilave edilmesi ile bir iyileşme aramaya çalışmaktadır. Ve bununla beraber, birkaç faz II çalışması, bevacizumab veya sunitinib gibi antioanjiyojeniklerin ilave edilmesiyle standart rehabilitasyona göre iyileşme gösterememiştir. Bununla beraber bir faz III çalışması, bevacizumab almaya uygun hastalarda bevacizumab ile veya bevacizumab olmadan sisplatin / pemetreksed’i karşılaştırılmıştır. Deney kolu, 2,7 aylık bir fayda ile sağkalım açısından daha iyi olmuştur. Bevacizumab kolunda daha fazla hipertansiyon, derece 3 proteinüri ve aşama 3-4 tromboembolik vaka olaylarıyla beraber, deneysel kolda % 71’e karşı % 62’lik derece 3–4 yan tesirler daha yaygındır. NCCN rehberleri daha sonra kontrendikasyonu olmayan hastalarda sisplatin / pemetreksed artı bevacizumab ve ardından idame bevacizumab’ı önerilmektedir.

Mezotelyoma İçin İkinci Basamak Rehabilitasyon

İkinci basamakta ve civarın ötesinde rehabilitasyon alternatifleri yetersizliği vardır, bu henüz standart bakım gerektirmeyen ehemmiyetli bir tıbbi lüzumdur. Tek casus olarak pemetreksed, en iyi destekleyici bakımla karşılaştırıldığında sağkalımda bir iyileşme sağlayamamıştır. Ayrıca vinorelbin, birkaç ufak faz II çalışmasında cevaplar açısından bir fayda göstermiştir. Hem immünoterapiler hem de maksada müteveccih rehabilitasyonlar da değerlendirme safhasındadır, ancak onaylanmamıştır.
Standart ikinci basamak veya ileri basamak rehabilitasyonun yokluğunda, hastaların muayenehane araştırmalara kaydolunması önerilir. Son bilgiler, hakimiyet noktası inhibitörlerinin daha evvel öteki casuslar tarafından elde edilenden azıcık daha yüksek bir cevap oranıyla bu etrafta bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Hakimiyet noktası inhibitörleri, ur bağışıklığını geliştiren programlanmış vefat-1 PD-1 reseptörünü niyetler. Hem nivolumab hem de pembrolizumab, PD-1 reseptörlerini niyetler, ancak bu reseptörün test edilmesi lüzumlu değildir.

İmmünoterapi ve Maksada Müteveccih Rehabilitasyonlar

T hücre işlevinin olumsuz tertip edicileri olarak işlev gören bağışıklık hakimiyet noktalarını bloke eden antikorlar, sitotoksik T lenfosit ile ilişkili antijen 4 CTLA4, programlanmış vefat 1 PD-1 dahil olmak üzere bazı immünoterapiler Millî Prodüktivite Merkezi için test edilmiş veya muayenehane geliştirme safhasındadır. Ve programlanmış vefat ligandı 1 PD-L1. Bununla beraber, kullanımları için hala eforlu bir takviye yetersizliği vardır. İki randomize olmayan çalışmada, anti-CTLA4 antikor tremelimumab evvelden rehabilitasyon edilmiş mezotelyoma hastalarında ön etkinlik ispatı gösterilmiştir. Daha sonra, randomize, plasebo hakimiyetli bir çalışma, mezotelyomalı hastalarda tremelimumab’ı incelenmiştir.
KEYNOTE-028 çalışmasında, evvelden rehabilitasyon edilen PD-L1-pozitif Millî Prodüktivite Merkezi’li hastalar, 2 seneye kadar veya doğrulanmış ilerleme veya kabul edilemez toksisite oluncaya kadar 2 haftada bir 10 mg / kilogram pembrolizumab almıştır. 25 hastanın beşinde % 20 kısmi cevap % 20’lik nesnel cevap oranı ve 13 % 52 hastada istikrarlı hastalık vardır. Ek olarak, medyan cevap süresi 12,0 ay olan % 95 GA: 3,7’ye erişilememiştir. Daha evvel rehabilitasyon edilmiş mezotelyomalı seçilmemiş hastalarda nivolumab’ı değerlendiren NivoMes çalışması, % 28’lik cevap oranları bildirilmiştir. Daha evvel rehabilitasyon edilmiş mezotelyomalı seçilmemiş hastalarda anti-PDL-1 antikoru avelumab’ın JAVELIN çalışması, 17,1 haftalık bir vasati PFS ile % 9,4’lük bir cevap oranı bildirilmiştir.
PD-L1 pozitif popülasyondaki alt grup tahlili kesme>% 5 % 14 cevap oranı göstermiştir. Gen sıralamasıyla belirlenen Millî Prodüktivite Merkezi neoantijenlerini kullanan yeni aşı yaklaşımları da erken hayvan çalışmaları esasında muayenehane araştırmalar vardır. Özet olarak, Millî Prodüktivite Merkezi’de PD-1- ve PD-L1’i amaçlayan monoklonal antikorlarla alakalı ön bilgiler, tek casuslarla immünoterapinin, muhtemelen karışık biyolojisi sebebiyle bir ölçü fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Radyoterapi

Radyosensitif bölgelere hasar vermeden tüm plevral yüzeye RT uygulamak ve iyi bir güvenlik profili sağlamak çok güçtür. Radyoterapi RT, MM için rehabilitasyon olarak palyatif, adjuvan ve multimodalite rehabilitasyonunun bir parçası olarak değişik etraflarda kullanılır. Sızı kesici bronşiyal obstrüksiyon veya öteki hastalıkla alakalı semptomlar için palyatif rehabilitasyon olarak, kullanımını destekleyecek eforlu bir delil yoktur. Ancak 1 × 10 veya 3 × 8 Gy gibi kısa kurslarda uygulanan göğüs duvarı infiltrasyonu olgularında ışınım dozunun emeline bağlı olması gerektiğini her zaman kavramak için önerilebilir.

Operasyon Evveli ve Sonrası Radyoterapi RT

Sadece geriye dönük çalışmalardan elde edilen hudutlu delil mevcuttur. Genel olarak neticeler, hastalığın karışık sihrime modelleri sebebiyle hastalık hakimiyet oranı açısından cılızdır. Ayrıca, geniş alan ebadı ve komşu hayati uzuvlar sebebiyle güvenlik profili cılızdır. Yoğunluk modülasyonlu RT IMRT uygulamasının bu meselelerin çoğunun üstesinden geldiği ve kalan ur dokusunun uygun biçimde ışınlanmasına izin verdiği görülmektedir. İlk neticeler adjuvan IMRT özellikle umut verici görünse de RT’nin rolünü daha iyi tanımlamak için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. Son çalışmalar RT tekniğinin hem yerel hakimiyet hem de toksisite açısından ehemmiyetinin altını çizmiştir. Bu sebeple RT’nin özel merkezlerde uzman önerisiyle verilmesi önerilir.

İmmünohistokimya ve Elektron Mikroskobu

Tespit Etilebilir invazyon yokluğunda malign mezotelyoma teşhisi, invaziv hastalığın yokluğunda meselelidir. Floresan in situ hibridizasyon FISH testi kullanılarak tespit edilen p16 INK4a’nın CDKN2A homozigot silinmesi ve immünohistokimya ile BAP1 ekspresyonunun kaybı, desmoplastik mezotelyoma dâhil olmak üzere makûs mizaçlı mezotelyal proliferasyonlardan ayırmada takviyeci olabilir. Epitelyal membran antijeni EMA, p53, GLUT1 ve IMP3 gibi öteki immün boyalar, iyi mizaçlı mezotelyal proliferasyonlardan ayırmak için önerilir. Malign epiteloid mezotelyomaların metastatik karsinomdan, özellikle psödo-mezotelyomatöz sihrime paternli adenokarsinomlardan ayırt edilmesi gerekir.
Malign Mezotelyoma MM İlaç Tedavisiİmmünohistokimyanın rolü, sarkomatoid mezotelyomları sarkomatoid karsinomlardan ve yumuşak doku sarkomlarından ayırır. Mezotelyomalar genellikle büyük ölçülerde hyaluronik asit üretirler, bu da alsiyan mavisi veya kolloidal demir kirleriyle gösterilebilir. Ur hücresinin sitoplazmasında müsikarmin pozitif veya periyodik asit-Schiff PAS pozitif materyalin besbelli damlacıklarının varlığı, mezotelyoma teşhisini pek mümkün değildir. Ancak ender müsin varlığı sebebiyle tamamen dışlamaz. Elektron mikroskobu mezotelyoma ve metastatik karsinom arasındaki ayırıcı tanıda ehemmiyetli bir rol oynar. Bu, öncelikle, mezotelyomada adenokarsinomdakilerden daha uzun ve daha ince olan ur hücrelerinin apikal yüzeyindeki mikrovillinin görünümünü direnir. Bazı immün boyalar yaygın olarak bulunur ve mezotelyoma ayırıcı tanısında kullanılır ve bunlar alttaki gibidir:
• Genellikle mezotelyoma ve metastatik karsinom olan her iki urda bulunan epitelyal göstergeçler, pankeratinler, EMA ve bazal membran bileşenleridir,
• Genellikle metastatik karsinomda ifade edilen ancak mezotelyomada ifade edilmeyen uzva bağlı ve soy spesifik göstergeçler, napsin A, PAX8, CDX2, p63 / p40 ve GATA3’cins,
• Genellikle metastatik karsinomda ifade edilen ancak mezotelyomada ifade edilmeyen göstergeçler, MOC-31, Ber-EP4, karsinoembriyonik antijen, B72.3, BG8, CD15, MUC4 ve claudiu-4’cins,
• Genellikle mezotelyomada ifade edilen ancak karsinomda olmayan göstergeçler, kalretinin, WT1, keratin 5/6, D2-40 / podoplanin ve trombomodulindir.

Moleküler Genetik Özellikler

TP 53 genindeki değişinimler ender görülür. Mezotelyoma olaylarının % 60-80’inde, iyi mizaçlı mezotelyal bozuklukları malign mezotelyal proliferasyonlardan ayırmak için kullanılan bir araştırma olan p16 INK4a’nın CDKN2A homozigot delesyonu bulunmuştur. CDKN2A delesyonu, bazı mezotelyoma olaylarında daha dargın bir seyir için potansiyel bir biyobelirteçtir. Malign mezotelyomadaki en yaygın yineleyen somatik değişinimler, ur baskılayıcı olarak işlev gören üç geni niyetler ve bu genler alttaki gibidir:
• Sikline bağlı kinaz inhibitörü 2A CDKN2A,
• BCRA1 ile ilişkili protein 1 BAP1,
• Nörofibromin 2 merlin NF2,

Ayırıcı Radyolojik ve Histopatolojik Tanı

Peritoneal psödomiksoma, yumurtalık urları ve kolorektal kanserden peritoneal metastazlar gibi öteki peritoneal malignitelerle ayırıcı tanı konur. Peritoneal psödomiksoma, periton boşluğunda jelatinimsi asit ile beraber veya tek başına müsin tarafından salgılanan multifokal epitel birikintileriyle karakterize, ekstraperitoneal tutulum yokluğunda ender görülen bir hastalıktır. İlk olarak Werth tarafından ve daha sonra 1942 senesinde Rokitansky tarafından açıklanamayan etiyolojisi ile ölümcül bir gidişat olarak kabul edilmiştir. Bayanlarda baskındır, yumurtalık uru patolojisi peritoneal psödomiksoma etiyopatogenezinde ehemmiyetli bir yüzde mesul olarak görülmektedir. Erkeklerde ise adenom mukosel apendiküler urlar ve apendiküler adenokarsinom belirlenen ana nedendir. Hemen hemen her ilk katı ur, malignitenin merkez üssüdür.
Malign Mezotelyoma MM İlaç TedavisiPeritoneal psödomiksoma vaziyetinde, baskın ur hacmi peritondadır ve primer ur ister apendiküler, ister yumurtalık veya öteki uzuvlarda olsun ehemmiyetsizdir. Pseudomyxoma peritonei, peritonda müsinöz, jelatinimsi tortuların, etkileyici ebatlara erişebilen tortuların varlığını kapsadığından solunum yetmezliği vefata neden olabilir. Görünüşe göre bu gidişatın esası, MUC2’nin varlığı gibi özel bir kalıba sahip muhakkak bir mukoza hücresi tipidir. Rehabilitasyonun emeli urun ve jelatinimsi materyalin uzaklaştırılmasıdır. Peritoneal psödomiksoma, apendiküler mukoselin en ciddi karmaşıklığıdır ve urun periton boşluğuna spontan veya iyatrojenik implantasyonunun bir neticeyi olarak büyür. Apendiküler mukoselin evrimi neticeyi ortaya çıkan peritoneal ve bazen plevral psödomiksoma enderdir ve % 6-8,8’ini oluşturur.
Genellikle apendiküler mukosel ile ilişkili olan yumurtalık psödomüsinöz kistleri, yaşlı bayanlarda ve erkeklerde peritoneal psödomiksomun baskın sebebi olurken orijini genellikle vermiküler apendikstir. Patoloji, bağırsak işlevinin kaybı, fistül yaradılışı ve nihayetinde vefat yoluyla yavaş bir evrim geçirir. Ayrıca en yaygın karmaşıklıklar tıkanma ve bağırsak kanamasıdır. Spontan kutanöz fistül yaradılışı ile beraber apendiküler kistadenokarsinomun ekstra abdominal erüpsiyonu son derece enderdir ve dünya literatüründe yalnızca dört olay bildirilmiştir. Apendiks müsinöz kistadenokarsinomu olan hastalarda spontan ten fistülü yaradılışının patojenetik mekanizması acayiptir, ancak bu karmaşıklığın ortaya çıkmasının urun habis tabiatına bağlı olduğunu zannedilmektedir. Apendiküler mukoseli olan hastalar, olayların takribî % 25’inde asemptomatiktir. Ve büyük lezyonlarda dahi en yaygın şikâyetler akut apandisite eş biçimde sağ iliak fossada sızı ve olayların % 50’sinde ele gelen ur yaradılışıdır.

Bibliyografi:
err.ersjournals.com/content/27/147/170098
cancer.gov/about-cancer/treatment/drugs/mesothelioma

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri