Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Obstetrik Ultrasonun Kromozomal ve Yapısal Anormalliklerin Erken Tespitindeki Rolü

  • 08 Nisan 2021
  • Obstetrik Ultrasonun Kromozomal ve Yapısal Anormalliklerin Erken Tespitindeki Rolü için yorumlar kapalı
  • 255 kez görüntülendi.

Bir kadın hamile kaldığında yaşanılan sevinç, hamilelik veya doğum sırasında öldüğünde veya bebek öldüğünde aniden üzüntü ve yas tutmaya dönüşür. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre anne ölümlerinin beş ana nedeni kanama, sepsis, düşük komplikasyonları, eklampsi ve engelli doğumdur. Dünya Sağlık Örgütü benzer şekilde yenidoğan ölümlerinin en yaygın nedenlerini enfeksiyonlar, doğum asfiksi, doğum yaralanmaları, erken doğumlar […]

Bir kadın hamile kaldığında yaşanılan sevinç, hamilelik veya doğum sırasında öldüğünde veya bebek öldüğünde aniden üzüntü ve yas tutmaya dönüşür. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre anne ölümlerinin beş ana nedeni kanama, sepsis, düşük komplikasyonları, eklampsi ve engelli doğumdur. Dünya Sağlık Örgütü benzer şekilde yenidoğan ölümlerinin en yaygın nedenlerini enfeksiyonlar, doğum asfiksi, doğum yaralanmaları, erken doğumlar ve doğum kusurları olarak listelemektedir. Bu ölüm nedenlerinin, zamanında ultrason görüntülemenin erken tanıda ve dolayısıyla müdahalede çok yardımcı olabileceği ve anneler ve bebekleri arasındaki ölüm oranlarının azalmasına yol açabileceği koşullar olduğunu belirtmek gerekir.
Bu önlenebilir ölümlerin çoğunun (% 99), ultrason görüntülemenin halihazırda yetersiz kullanıldığı gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmesi ve mali kısıtlamaların ana neden olarak gösterilmesi de dikkate değerdir. Bununla birlikte, bu gereksiz ölümlerin önlenmesinde ultrason görüntülemenin faydasından tam olarak yararlanılmamıştır. Düşük kaynak ayarlarının, nispeten uygun fiyatlı ve güvenli bir görüntüleme yöntemi olan bu modern teknolojinin ihtiyatlı uygulanmasından fayda sağlayabileceği tahmin edilmektedir. Son zamanlarda teknoloji, bu yöntemi o kadar uygun fiyatlı ve yaygın olarak erişilebilir hale getirdi ki, ultrason uygulamasının hayatta kalma oranlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği bu tür gereksiz ölümleri izlemek kabul edilemez.
İster görünüşte normal isterse yüksek riskli durumlarda olsun, gebeliğin çeşitli aşamalarında ultrason görüntülemenin yararlılığını tartışmaktadır. Gebelik sonucunu iyileştirmeye yardımcı olan obstetrik ultrason uygulaması ve görüntüleme tekniklerindeki güncel gelişmeler üzerine de tartışmalar vardır. Aynı zamanda, mevcut anne ve perinatal ölüm oranlarının kabul edilemez derecede yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ultrason uygulama standartlarının uygulanması ihtiyacını vurgulayarak, obstetrik sağlık hizmetlerini iyileştirebilecek daha uygun fiyatlı ancak yüksek kaliteli ultrason ekipmanının mevcudiyetini ele almaktadır.

Kromozomal ve Yapısal Anormalliklerin Erken Tespiti (11-14 Hafta Taraması)

Anomali tespiti için ilk trimesterin sonlarında ultrason görüntüleme tipik olarak 11-14. Haftalarda öncelikle ense saydamlığını (NT) ölçmek için yapılır. NT, fetüsün CRL’si 45-84 mm olduğu zaman, GA ile NT arttığında tanısal bilgi elde etmek için kullanılabilen, fetüsün cildi ve servikal omurgası arasındaki subkutan fizyolojik sıvı koleksiyonunun ultrason açıklamasıdır. NT ölçümünün yorumlanması için doğru CRL gereklidir.
NT ölçümü, perinatal mortalitenin önemli bir nedeni olan anöploidinin belirlenmesinde faydalıdır. 11-14. Haftalarda, tüm ana kromozom kusurları, artan NT kalınlığı ile ilişkilidir. Kromozomal olarak normal bir fetüste, artmış NT kalınlığı aynı zamanda kalp ve büyük damarlardaki majör anormallikler, diyafragmatik herni, ekzomfalos ve boğucu torasik atrofi ile ilişkilidir. Bu nedenle, ekokardiyografi veya 3D görüntüleme ile daha ileri sonografik değerlendirme bu anormallikleri ekarte etmek için talep edilebilir. Bu gebelik döneminde saptanabilen diğer kusurlar şunlardır: akrania, anensefali, ensefalosel, gastroskizis, yarık damak vb. Obstetrik Ultrasonun Kromozomal ve Yapısal Anormalliklerin Erken Tespitindeki Rolü
Anöploidi ve yapısal kusurların erken tahmininde ultrason görüntülemenin rolü, çifte kromozomal olarak anormal fetüsü sonlandırıp sonlandırmamaya karar verme fırsatı sunduğu için doğum kusurlarından kaynaklanan perinatal ölümlerin sayısını azaltır. Gebeliğin bu erken gebelikte sonlandırılması, daha az maternal morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.
Gelişmiş ülkelerde, kromozomal olarak anormal fetüsün erken sonlandırılması uygulaması perinatal mortaliteyi önemli ölçüde azaltmıştır ve gelişmekte olan ülkelerde yararlı olabilir; çünkü artan eğitimle birlikte, bu ülkelerdeki kadınlar artık yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde doğum yapıyorlar ve bu da onları kromozomal olarak anormal bebeklere sahip olma riskiyle karşı karşıya getiriyor.
Kesin tanı için gerekli olan amniyosentez veya koryon villöz örnekleme ile invazif prenatal testler de ultrason rehberliği gerektirir. Bu invaziv prosedür maalesef normal bir hamileliğin düşük olmasına neden olabilir. Bu nedenle ultrasonun önemli rolü, kromozomal anormallikleri olan çoğu fetüsün, gebeliğin bu erken evresinde sonografik olarak tespit edilebilen ya büyük yapısal malformasyonlara ya da küçük anormalliklere (belirteçler) sahip olması ve sonlandırmayı mümkün kılması gerçeğine dayanmaktadır. (daha az morbidite ve mortalite ile gebelik)Obstetrik Ultrasonun Kromozomal ve Yapısal Anormalliklerin Erken Tespitindeki Rolü
Çift gebeliği sürdürmeye karar verse bile, yapısal kusurların bilgisi, doğum sonrası bakımı iyileştirmek için üçüncü basamak bir merkeze sevk edilmesini sağlar. Nicolaides’in rapor edilen bulgularına dayanarak, anöploidi ile ilişkili ilk trimester anomalilerini (belirteçleri) göstermektedir. NT vakaların yaklaşık % 95’inde TAS ile doğru bir şekilde ölçülebilmesine rağmen, NT’nin TAS değerlendirmesi ve yapısal anormalliklerin dahil olduğu durumlarda, TAS ve TVS’nin bir kombinasyonu gereklidir. TAS’nin avantajı, prob manipülasyonunun esnekliğine izin vermesidir. Bununla birlikte, TVS daha iyi çözünürlük ve görselleştirme sunar.
Braithwaite ve arkadaşları tarafından 12 ila 13 haftada TVS ve TAS kullanarak fetal anatomiyi karşılaştıran bir çalışmada, TAS kullanan kadınların % 72’sinde, TVS ile% 82’sinde ve % 95’inde tam bir anatomi araştırmasının mümkün olduğunu tespit etmişlerdir. Fetal kalp hızının M-mod değerlendirmesiyle elde edilen ek sonografik bulgular, ilk trimesterin sonlarında ultrason görüntülemesinde anöploidi tahmin etmek için de yararlıdır. Normal fetal kalp hızı (FHR), gebeliğin 5. haftasında yaklaşık 100 vuru / dakika’dan 10. haftada 170 vuru / dakikaya yükselir ve daha sonra 14. haftada 155 vuru / dakika’ya düşer (Nicolaides ve diğerleri, 2004). 10-14. Haftalarda, trizomi 13 ve Turner sendromu taşikardi ile ilişkilendirilirken, trizomi 18 ve triploidide fetal bradikardi vardır. Trizomi 21’de FHR’de hafif bir artış vardır.Obstetrik Ultrasonun Kromozomal ve Yapısal Anormalliklerin Erken Tespitindeki Rolü
Bazıları araştırmacılar listelenen ek yapısal anormalliklerin tespit oranı , sonografi uzmanının becerisine ve deneyimine ve daha az ölçüde makineye bağlıdır. En son teknoloji ultrason makinesi ile son yıllarda birçok yapısal anormallik tespit edilmiştir. Birinci trimesterde seçilmemiş bir popülasyonu taramakla ilgili beş ayrı çalışmada, fetal anormallik tespit oranları % 33-% 64,7 arasında değişmektedir. Özellikle yüksek riskli ailelerde 3 boyutlu ultrason görüntülemenin önemi, anormalliğin saptanmasını daha da artırır. Bazı araştırmacılar, hacimleri döndürme kabiliyeti nedeniyle iskelet yapılarını ve toraksı, özellikle uzun kemikleri değerlendirmede 3-D ultrason görüntülemenin tercih edilen bir araç olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Bununla birlikte, fetüsün hızlı hareketi ve ekstremitelerin uterus duvarına bitişik konumlandırılması, değerlendirilmelerinde potansiyel olarak bir engel olabilir. 4-D görüntülemenin daha yararlı olduğu kanıtlansa da, birincil tökezleyen bloklar aynı kalır. Ultrason görüntüleme de dahil olmak üzere artan teknolojik gelişmeye rağmen, maternal ve perinatal mortalite küresel olarak azalmadı ve gerçekten de gelişmekte olan bazı ülkelerde artış vardır. Anne ölümlerinin başlıca nedenleri arasında kürtajla ilgili komplikasyonlar, çeşitli koşullardan kaynaklanan kanama, hipertansif bozukluklar, tromboembolizm, tıkalı doğum, uzun süreli doğum, rüptüre uterus ve lohusa enfeksiyonu yer alır. Perinatal ölüm nedenleri arasında prematürite, doğum asfiksi, konjenital malformasyonlar, IUGR, travmatik doğum ve kordon sarkması sayılabilir. Anne ölümüne neden olan bu koşulların önemli bir kısmı perinatal ölüme de yol açmaktadır.
Neyse ki ultrason, bu koşulların çoğunun teşhisine yardımcı olabilecek, bu komplikasyonların etkilerini önleyebilecek ve bazı durumlarda tedavide rehberlik edebilecek non-invaziv ve güvenli bir araçtır. Bu nedenle obstetrik uygulamada ultrasonun daha geniş kullanımı savunulmaktadır. Obstetrik birimdeki her tıp doktoru ve hatta ebelerin obstetrikte ultrasonun temel kullanımı konusunda eğitilmesi önemlidir. Sonoloji uzmanı olarak uzman doğum uzmanları ve gelişmiş ultrason uygulayıcıları olarak profesyonel sonografi uzmanları için ileri uygulama eğitimi ihtiyacı, şu anda bazı gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi, gelişmekte olan ülkelerde gelecekte tavsiye edilmektedir.
Hükümetler, özellikle obstetrik ünitelerdeki sağlık tesislerine yönelik ultrason makinelerinin satın alınması ve bakımı konusunda kararlı olmalıdır. Ultrason görüntülemenin daha yaygın kullanımı ve tedavi yaklaşımındaki iyileşme maternal ve perinatal mortalitede azalmaya yol açmalıdır.

Kaynakça:
https://www.glowm.com/section-view/heading/ultrasound-diagnosis-of-fetal-anomalies/item/205
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_16802/JTGGA-19-142-En.pdf
https://www.glowm.com/section-view/heading/ultrasound-diagnosis-of-fetal-anomalies/item/205

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri