Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Serrapeptaz Enziminin Sıhhate Bereketleri

  • 27 Nisan 2021
  • Serrapeptaz Enziminin Sıhhate Bereketleri için yorumlar kapalı
  • 293 kez görüntülendi.

Serrapeptaz, proteinleri ufalayan bir enzimdir ve anti-enflamatuar bir dayanak olarak pazarlamaktadır. İpek böceğinin koza duvarını ufalamak için bağırsaklarında üretilen bu enzim, sinüs cerrahisi sonrası surat şişmesini eksiltebilir. Mevcut çalışma belirtileri sayı olarak beceriksiz olmasıyla beraber yaralanmalar, iltihaplanma, cerrahi ve öteki vaziyetler sebebiyle sızı ve şişliği rahatlatmak için kullanımını desteklemektedir. Eş biçimde, mukus çözme, yara izlerini […]

Serrapeptaz, proteinleri ufalayan bir enzimdir ve anti-enflamatuar bir dayanak olarak pazarlamaktadır. İpek böceğinin koza duvarını ufalamak için bağırsaklarında üretilen bu enzim, sinüs cerrahisi sonrası surat şişmesini eksiltebilir. Mevcut çalışma belirtileri sayı olarak beceriksiz olmasıyla beraber yaralanmalar, iltihaplanma, cerrahi ve öteki vaziyetler sebebiyle sızı ve şişliği rahatlatmak için kullanımını desteklemektedir. Eş biçimde, mukus çözme, yara izlerini temkine veya enfeksiyonlarla çaba için faalliğini derecelendirme mevzusunda yeterli delil yoktur ve çalışmalar devam etmektedir. Daha büyük, daha yüksek nitelikli sınamalara gereksinim vardır. Çalışmalardaki tipik dozaj, 10-60 mg / gün arasında değişen 30 mg/gün olarak öneri edilmektedir. Serrapeptaz, bulantı ve öteki sindirim meselelerine neden olabilir. Ciddi yan tesirler enderdir. Serrapeptazın sıhhat verimlerinden kimileri şu biçimde sıralanabilir:

Sinüs Cerrahisi Sonrası Surat Şişmesi Şikayetlerinde

Serrapeptaz Enziminin Sağlığa FaydalarıBazı muayenehane deliller, serrapeptazın, sinüs cerrahisi sonrası surat şişmesini eksiltebileceğini, ancak büyük ölçekli çalışmaların yetersiz olduğunu göstermektedir. 174 hastada serrapeptaz, sinüs cerrahisi sonrası yanakta plaseboya mukayeseyle şişmeyi eksiltmiştir. İki düşük nitelikli sınamada, dental harekâtlardan sonra çenede şişliği eksilttiği tespit edilmiştir. Ancak, diş operasyonu geçirmiş olan 150 hasta ile yapılan bir çalışmada serrapeptaz, besbelli bir anti-enflamatuar tesir göstermemiştir. Düşük nitelikli bir başka prospektif çalışmada, serrapeptaz hafifçe eksilmiş sızı ve üst ve alt ekstremite yumuşak doku yaralanmasından kaynaklanan şişme gözlemlenmiştir. Aseklofenak ilaç kullanımının daha tesirli olduğu tanımlanmıştır. Bu sebeple, diş operasyonu veya yumuşak doku yaralanmalarından sonra şişmeyi eksiltmek için serrapeptaz kullanımını destekleyen çok fazla delil yoktur. Serrapeptaz, bazı sinüs operasyonları sonrası surat şişmesini eksiltebilir.
Alttaki iddia edilen faydalar yalnızca hudutlu, düşük nitelikli muayenehane çalışmalarla desteklenmektedir. Serrapeptaz dayanağı almadan evvel bir hekimle konuşmalıdır. Serrapeptaz, onaylanmış tıbbi rehabilitasyonların yerine asla kullanılmamalıdır.

Sızı Kesici

Birkaç muayenehane çalışma yapılmasına karşın, serrapeptazın sızıyı eksiltmedeki faalliğini derecelendirmek için yeterli delil yoktur. Yayınlanan tüm çalışmaların ufak örneklem büyüklükleri ve tasarım yanılgıları gibi büyük kısıtlamaları vardır. Karmaşık olan belirtilerini netleştirmek için geniş çaplı sınamalara gereksinim vardır. Serrapeptaz, bilgelik dişlerin alınması için operasyon sonrası 24 hastanın çalışmasında sızıyı eksiltmiştir.
Ayrıca, enflamatuar venöz hastalığı olan 40 şahsiyet bir çalışmada sızıyı%64 oranında eksiltmiş ve gece krampları %53 oranında eksilme gösterdiği tanımlanmıştır. Bacak ve kol yaralanmalarından mustarip 50 hastanın düşük nitelikli bir çalışmasında, sızı hafifçe eksilmiştir. Bununla beraber, diş operasyonu sonrası 150 hasta sızıyı gevşetici rastgele bir tesir göstermemiş ve ibuprofen ve betametazon gibi ilaçlara göre daha makûs tesir göstermiştir. Bazı ufak ölçekli muayenehane sınamalar yayınlanmış olmasına karşın, serrapeptazın, bölgesel iltihaplanma bölgelerinde sızıyı eksilttiğini iddia etmek için yeterli delil yoktur. Muayenehane sınama yapılan sızılı bölgeler şunlardır:
• Kulaklar ve burun
• Bronş bronşit
• Sinüsler sinüzit
• Boğaz farenjit veya
• Ses paketi larenjit.
Bilim adamları bu enzimin bradikinin gibi sızıya neden olan amin salınımını önleyerek sızı yollarını etkileyip etkilemediğini araştırmaya devam etmektedirler.

Mukus ve Öteki Salgıların Eksiltilmesi

Serrapeptaz Enziminin Sağlığa FaydalarıSerrapeptazın mukus ve öteki salgıların yoğunluğunu eksilttiğine dair deliller beceriksizdir, ancak bazı erken belirtiler umut verici görünmektedir. Kronik bronşit sebebiyle solunumu güç olan 29 hastanın çalışmasında serrapeptaz, mukus klirensini iyileştirmiştir. Ayrıca balgam ve tükürük ölçüsünü, öksürük sıklığını ve nötrofil rakamını eksiltmiştir. Artan nötrofiller daha kalın balgam ve iltihaplanma ile korele olabilir. Bu çalışmanın en büyük kısıtlılığı, plasebo tesirini mümkün kılan sarih yaftalı bir çalışma olmasıdır. Akut veya kronik kulak, burun ve boğaz rahatsızlığı olan 193 hastanın bir başka çalışmasında serepeptaz, burun sekresyonlarını, yutma güçlüğünü ve burun tıkanıklığını eksiltmiştir.

Gögüs Doluluğu Şikayetleri

Serrapeptazın göğüslerdeki dolgunluk şikâyetlerini iyileştirip iyileştiremediği veya göğüslerin sütle sızılı dolgusu olup olmadığı öğrenilmemektedir. Bir çalışmada 70 hastanın 60’ında meme sızısı, şişme ve sertliği eksilttiği tespit edilmiştir. Güvenlik ve faalliğini değerlendirmek için daha fazla muayenehane çalışmaya gereksinim vardır.

Ven Enflamasyonu

Serrapeptaz, yüzeyel tromboflebit damardaki kan pıhtısı kaynaklı sızı ve yanma olan 26/40 hastada iyileşme sağlamıştır. Sızı, iltihaplanma ve cilt yamaları eritem gibi bazı semptomları eksiltmiştir. Bu tek çalışmadan rastgele bir netice çıkartmak yeterli olmadığı için; daha fazla muayenehane araştırmaya gereksinim vardır.

Dental İmplant İnflamasyonu

Peri-implantitis, dental implantların yumuşak ve sert dokusunun iltihaplanmasıdır. Serrapeptaz alan hastalar daha süratli iyileşme göstermiş ve plasebo veya NSAID alan hastalardan daha düşük implant zafersizlik oranlarına sahiptir. Öteki çalışmaların, dental implant irini için serrapeptazın faalliğini tanımlaması gerekir.

Karpal Tünel Belirtiyi

Serrapeptazın karpal tünel belirtiyi üzerindeki tesirleri öğrenilmemektedir. Ufak bir çalışmada, karpal tünel belirtiyi olan 20 hastanın 13’ü serrapeptaz sonrası iyileşme göstermiştir. Bununla beraber, gidişat dört hastada tekerrür ettiği gözlemlenmiştir ve takip sınamaları garanti altına alınmıştır.

Hayvan ve Hücresel Araştırma

Hiçbir muayenehane delil, bu kısımda listelenen şartların hiçbiri için serrapeptaz kullanımını desteklememektedir. Altta, daha fazla araştırma mücadelelerine kılavuzluk etmesi gereken mevcut hayvan ve hücre bazlı araştırmaların bir özeti bulunmaktadır. Ancak, altta listelenen çalışmalar rastgele bir sıhhat faydasını destekleyici olarak açıklanmamalıdır.
Kan pıhtıları ve onurlukları: Laboratuvarda, serrapeptaz, bir kan pıhtılaşma molekülü olan fibrin’i ayrılabilir. Bilim adamları, hayvanlarda ve hücre kültüründe kan pıhtılarının ve plakların çıkarılmasına takviyeci olup olmayacağını inceliyorlar, ancak insan çalışmaları henüz yapılmamıştır. Serrapeprase’nin yemeklerde fibrin bazlı mikrobiyal biyofilmleri bölebildiği vaziyetlerde öteki araştırma takımları çalışmaktadır. Bu biyofilmler mukozaya ve öteki yüzeylere yapışır. Fibrin skar dokusu oluşturmaktan da mesuldür. Serrapeptazın fibrin devrilerek fazla skar dokusunu eksiltip eksiltemeyeceği, muayenehane çalışmalarda tanımlanmaya devam etmektedir
Alzheimer hastalığı: Bazı tahlilciler serrapeptazın Alzheimer hastalığının hayvan modelleri üzerindeki tesirlerini incelenmektedir. Bununla beraber, bir hayli çalışma Alzheimer hastalığını hayvanlarda yararlı bir biçimde etkiliyor gibi görünmekte ancak muayenehane sınamaları geçememektedir. Serrapeptazın Alzheimer hastalığı tehlikesini veya ilerlemesini nasıl etkileyebileceğini henüz öğrenilmemektedir zira hiçbir muayenehane çalışma yapılmamıştır. Farelerde serrapeptaz, her ikisi de beyin hücrelerini gözeten BDNF ve IGF-1 seviyelerini çoğaldırmıştır. Aynı zamanda Alzheimer hastalarında yüksek olabilen inflamatuar göstergeçlerin, TGF-beta ve IL-6’nın etkinliğini de eksilttiği tespit edilmiştir. Amiloid-beta plakları ve düşük asetilkolin Alzheimer ile bağlanmıştır. Bilim adamları serrapeptazın zebra balığı içindeki amiloid plakları ve hayvanlarda asetilkolin ufalayan bir enzim olan asetilkolinesteraz seviyelerini nasıl etkilediğini incelenmektedir. Serrapeptaz Enziminin Sağlığa Faydaları
Cerahat: Bir varsayıma göre, ölü hücreler ve dokular hücresel enkaz bağışıklık sistemini fazla uyarmakla iltihaplanmaya neden olur. Bazı bilim adamları, serrapeptazın bu enkazın bozulmasına neden olabileceğine ve teorik olarak akışkan ve hasarlı maddelerin enflamatuar alandan boşaltılmasına takviyeci olabileceğine inanmaktadır. Bu tahmin ispatlanmamıştır. Bazı hücre kültürü çalışmaları serrapeptazın nasıl etkileyebileceğine odaklanmıştır fakat insanlarda henüz bir araştırma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar şunlardır:
• Şişmeye ve sızıya neden olan zehirli maddeler
• Siklooksijenaz, yaralanma veya enfeksiyondan sonra değişik inflamatuar moleküller üreten bir enzimdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri