Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Sinaptik Yapı ve Mekanizmalar

  • 04 Temmuz 2021
  • Sinaptik Yapı ve Mekanizmalar için yorumlar kapalı
  • 392 kez görüntülendi.

Sıradan bir glutamaterjik sinaps, dendritik omurga ağacının en üstünde yer alır. Omurga, dendritik şafttan çıkıntı yapan bir boyun ve bilginin hakikatten alındığı bir kafadan oluşur. Glutamaterjik sinapsın genel bir açıklaması, postsinaptik omurgaya sahip bir yarıktan bakan bir presinaptik düğme kapsar. Postsinaptik omurganın karşısındaki presinaptik düğmenin alanı, glutamatla dolu veziküller kapsar ve faal bölge AZ olarak […]

Sıradan bir glutamaterjik sinaps, dendritik omurga ağacının en üstünde yer alır. Omurga, dendritik şafttan çıkıntı yapan bir boyun ve bilginin hakikatten alındığı bir kafadan oluşur. Glutamaterjik sinapsın genel bir açıklaması, postsinaptik omurgaya sahip bir yarıktan bakan bir presinaptik düğme kapsar. Postsinaptik omurganın karşısındaki presinaptik düğmenin alanı, glutamatla dolu veziküller kapsar ve faal bölge AZ olarak adlandırılır. Salınmaya hazır vezikülleri yerleştiren bir protein kompleksi olan SNARE kompleksi çözünür NSF bağlanma proteinleri tarafından presinaptik membrana 10-20 arasında dokunuşan bir dizi vezikül yakalatılır.
Bir presinaptik sivri uçun gelişi, Ca2 + akışını takiben SNARE kompleksi tarafından aktive edilen vezikülün füzyonunu ve gözenek oluşumunu aktive eder. Tek temel bilgi bitinin transferinin ilk adımı, daha sonra bir presinaptik dikenin gelmesinin ardından SNARE kompleksi tarafından düzenlenen bir glutamat vezikülünün salınmasıdır. Spike’ı taşınan nöronal bilginin temel biti olarak düşünüldüğünde, EPSP’yi sinaptik olarak kodlanmış bilginin temel biti olarak düşünülebilir.
Sinaptik Yapı ve MekanizmalarYerleştirilmiş vezikülleri kapsayan presinaptik yüzey, postsinaptik olandan 20 nm’lik bir mesafe yarık ile ufalar. Sinaptik yarık, presinaptik vezikül tarafından salınan glutamat moleküllerinin Brown hareketi ile dağıldığı bir hacimdir. Ca 2+ ve SNARE kompleksi sayesinde presinaptik sivri uçların gelişi, bir vezikül ile presinaptik membran arasında bir gözenek oluşumuna neden olur. Bu gözenek, glutamat moleküllerinin vezikülden sinaptik yarığa geçerken izlediği yoldur.
Genel bir yatay kesit varsayarsak, kortikal veya hipokampal glutamaterjik sinapsın çapı 0.2-1 m arasında değişir. AZ dairesel uzay ve 20 nm’lik yarık varsayarsak, bir hayli yazarın bilgisayar modelleme yaklaşımı ile sinaptik mesajımı incelemek için kullandığı silindirik bir alan hacmi elde edilir. Glutamatın difüzyonu için tüm sinaptik “silindir” özgür değildir. AZ, tüm sinapsın yalnızca bir kısmını kaplarken vasati yarıçap 0.11 m, çevreleyen kısım ise pre- ve postsinaptik nöronu değişmezleyen fibriller tarafından işgal edilmiştir.
Postsinaptik tarafta, iki tip glutamat reseptörü, neredeyse AZ ile aynı ebatta olan ve dairesel bir biçim olarak kabul edilen bir alanda kolokalize edilir silindirin alt kısmı. Bu alan postsinaptik yoğunluk PSD olarak adlandırılır ve -amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropiyonik isyankarda duyarlı reseptörler AMPA reseptörleri ve siteleri kapsayan N-metil-d-aspartata duyarlı reseptörler NMDA reseptörleri kapsar. glutamat moleküllerini bağlamak için aynı zamanda sinaptik etkinlik için lüzumlu olan glisin için. Bu iki tip reseptör, daha sonra ayrıntılı olarak tartışacağımız sinaptik bilginin transferinde değişik rollere sahiptir. Her iki tip de dimerlerden oluşan tetramerlerdir ve reseptörün dimerik bileşimi postsinaptik tepkiyi şekillendirmede önemli bir rol oynar.
Görünüşe göre, bilgi aktarım süreci prensip olarak çok kolaydır. Presinaptik bir başağın gelişi, bir vezikülün, postsinaptik reseptörleri aktive eden ve dendritik dallardan dağılan EPSP ismi bilgilen postsinaptik membran potansiyelinin bir varyasyonuna neden olan bir depolarize edici akım EPSC üreten glutamat salınımı ile füzyonunu üretir. soma, postsinaptik başak oluşumuna Bununla beraber, presinaptikten postsinaptik tarafa geçişlerden herhangi biri, tüm süreci hem çalışmak hem de açıklamak için son derece karışık hale getiren bir dizi bilgi yeniden düzenlenmesine uğrar.
Esasen, değişik modülasyon sistemleri postsinaptik yanıtın bir cins karışık doğrusal olmayan değişkenliğini üretir. EPSP’nin değişkenliğine hem pre- sinaptik hem de postsinaptik kontrol mekanizmaları neden olur ve bu değişkenliğin bir kısmı stokastik tabiata sahip gibi görünmektedir. Postsinaptik tepkinin değişkenliğinin ve bunların muhtemel stokastik veya deterministik doğasının değiştirilmesini ima eden bazı ancak hepsini değil düzenleyici mekanizmalar vardır. Bu mekanizmalar şunlardır;
Sinaptik Yapı ve MekanizmalarEPSP değişkenliğinin ekstra sinaptik etmenleri
Sınırlı sinaptik boşluğun hemen dışına bakıldığında, birkaç başka etmen EPSP oluşumunu etkileyebilir. Kısaca Denklemlere göre bunu söyleyenebilir. Sinapsın yakınlığındaki çeper potansiyelini etkileyebilecek herhangi bir etmen EPSP’yi şekillendirmede rol oynayabilir. Sinaptik boşluğun dışında bulduğumuz ilk önemli yapı, omurganın boynu. Sinaps ve dendrit arasındaki irtibat yoludur ve elektrik direnci, hücreye dendrit geçen bilgi miktarını tanımlar. O halde boyun direncinin değeri, dendritlerin ve somanın değişik alanları arasındaki bilgi akışı için çok önemlidir. Omurga morfolojisi değişkendir ve dolayısıyla biyoelektrik özellikleri ve voltaj kapılı kanalların varlığı, sinaptik bilgiyi transfer etme yeteneğini daha da etkileyebilir.
Bazı tahlilcilere göre, boyun çapı ve direnci tek bir sinaptik hadise sırasında da modüle edilir. Boyun direncinin modülasyonu, sonuç olarak, soma’ya mesajlan EPSP’nin bir modülasyonunu üretir. Ancak boyun yalnızca sinaptik bilgiyi dendrite taşımaz. Dendrit vaziyeti hakkındaki bilgileri PSD’ye taşıyarak da ters yönde hareket eder. Başka bir deyişle, PSD, yakınlarda bulunan öbür sinapslardan gelen bilgilerden haberdar edilir. Dendritik etkinlik, aslında, dendrit ile omurganın başı arasında bir potansiyel farkı yaratarak, yönü iki yapı arasındaki potansiyel farkına bağlı olan net bir akım üretir. Dendritten gelen akım, esasen toplam EPSP’yi ve NMDA reseptörlerinin toplanmasını güçlü bir biçimde etkileyen PSD’nin yüksek giriş empedansı tarafından yükseltilir. O halde omurganın boynu, dendritlerdeki çeper potansiyelinin uyarılma depolarizasyon seviyesine bağlı olarak sinaptik bilgi aktarımının güçlü bir modülatörüdür.
Çok rakamda girdiyi dikkate alarak 3×1033×103 -e 3×1043×104 alındığında, dendritik arborizasyon elektriksel bir izopotansiyel bölme değildir. Değişik branşlar arasındaki potansiyel değişiklikleri, değişik girdi faaliyetlerinden ve meydana gelebildiği alanlarda geri yayılımın artmasından kaynaklanabilir. Spike geri yayılımı, dendritlerdeki Na + ve / veya Ca2 + voltaj kapılı kanalların varlığına bağlıdır. Bu kanalların varlığı ve yoğunluğu hem nöronlar arasında hem de aynı nöronda değişik dendritik bölgeler arasında değişiklik gösterir. Ve sonuç olarak potansiyel değişiklikleri dendritlerden geçen karışık potansiyel dalgalar üretebilir ve bu dalga, tek sinaptik vakayı etkileyen boyun direnci yoluyla PSD’ye erişebilir.
Sinaptik Yapı ve MekanizmalarEn son araştırmalarda, uyarıcı sinaptik etkinlik tarafından üretilen potansiyel dalgaların, tekerrür dağılmadan bağımsız olarak tek sinaptik yanıt üzerindeki muhtemel bir etkisini incelenmiştir. Faal sinaps rakamına ve bunların vasati ateşleme frekansına bağlı olarak, tepkinin genliği, tepe seviyesi ve tepeye kadar geçen vakitnin karışık doğrusal olmayan bir biçimde değiştiğini tespit edilmiştir. Faal sinapsların rakamı, bir biçimde, örneğin, bir grup faal nöronun, aynı nöron üzerinde aynı nöron üzerinde az çok senkronize bir biçimde bir uyarana yanıt olarak ateşlendiği beynin bir bölgesinden alınan girdiyi simüle eder. dendritik alan
Daha önce bahsedilen gidişat için, örneğin, bir hipokampal alt sahanın bir nöronu, dentat girusun geniş bir alanından bir hayli nöron ve ayrıca dendritik dalların ayrı bölgelerindeki Entorhinal korteksin alanlarından senkronize girdiler alabilir. Bu iki alandan birinden gelen nöronlar, senkronizasyonlarının derecesine bağlı olarak vasati bir frekans ve standart sapma ile ateşlenir. Böyle bir gidişat, aynı zaman aralığında faal olan herhangi bir tek sinapsı doğrudan etkileyen uyarımla ilgilenen dendritik alana dalgalar üretir.
Akdikeni nöronun membran potansiyeli, bir voltaj “bandı” oluşturan iki seviye arasında salınır. Bu voltaj “bandının” genliği, faal sinapsların rakamına ve bunların vasati ateşleme frekansına bağlıdır. Belli bir sinapsın EPSP’si, “bant” içinde herhangi bir seviyede meydana gelebilir. Denklemlere göre, belli bir sinapsın EPSP’sinin başladığı seviyeye bağlı olarak, özellikleri genlik, tepe seviyesi, NMDA katkısı, vb. değişecektir. Bu bantta, maksimum ihtimal seviyesi olarak kabul edilebilecek bir vasati değer tanımlamak mümkündür.VmVmEPSP’nin meydana gelebileceği.
Bu vasati seviye, faal sinapsların rakamını veya ateşleme frekanslarını artırarak çoğalır daha depolarize Bu voltaj “bandının” varlığı, muhtemel seviyelerde büyük bir gama sağlar. VmVmEPSP’nin meydana gelebileceği ve sonuç olarak meydana gelme zamanına bant içindeki salınımın fazı bağlı olarak tek EPSP’nin çok güçlü bir düzenleyicisini temsil eder. Değişik bir biçimde söylenirse, EPSP’nin belli bir seviye ile çakışması, sinapsın aktardığı bilginin türünü ve miktarını tanımlar. Etkinlikleri için membran voltajına bağlı olan NMDA reseptörleri özellikle bu cins bir düzenlemeye duyarlıdır ve aslında EPSP’nin öbür sinapsların etkinliğiyle “çakışması”, LTP ve hafıza gibi fenomenler için çok önemli kabul edilir.
NMDA’ya bağlıdır Bunlar, nöronların, çoğunlukla LTP ve hafıza fenomenlerini üretmede rastla dedektörleri olarak hareket ettiğini öne vakitn temel mekanizmalardırTek bir bit sinaptik bilginin aktarımı üzerindeki dendritik etkinlik düzenleyici tesir, temel olarak çeperdeki potansiyel varyasyonuna bağlıdır ve şu biçimde özetlenebilir: Çoğalış geri yayılımı ve Dendritik ağaçta faal sinaptik girdiler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri