Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Yeni Nesil Dizileme NGS- Next-Generation Sequencing Nedir?

  • 26 Eylül 2021
  • Yeni Nesil Dizileme NGS- Next-Generation Sequencing Nedir? için yorumlar kapalı
  • 244 kez görüntülendi.

Değişik dizileme teknolojileri kullanan birkaç yeni nesil dizileme NGS platformu vardır. Hepsi milyonlarca ufak DNA parçasının sıralanmasını paralel olarak reelleştirir. Tek tek okumaları insan referans genomuna eşleyerek bu parçaları bir araya getirmek için biyoinformatik tahlilleri kullanılır. Böylece doğru bilgiler ve beklenmedik DNA varyasyonları hakkında bir iç görü sağlarlar. Yöntemin temelleri, deoksiribonükleotid trifosfatların, bir DNA şablon […]

Değişik dizileme teknolojileri kullanan birkaç yeni nesil dizileme NGS platformu vardır. Hepsi milyonlarca ufak DNA parçasının sıralanmasını paralel olarak reelleştirir. Tek tek okumaları insan referans genomuna eşleyerek bu parçaları bir araya getirmek için biyoinformatik tahlilleri kullanılır. Böylece doğru bilgiler ve beklenmedik DNA varyasyonları hakkında bir iç görü sağlarlar. Yöntemin temelleri, deoksiribonükleotid trifosfatların, bir DNA şablon zincirine dâhil edilmesini katalize eden DNA polimerazından oluşur. Her döngü sırasında, birleşme noktasında nükleotidler, florofor uyarımı ile belirlenir. Kritik fark, tek bir DNA parçasını dizilemek yerine, NGS’nin bu süreci milyonlarca parçaya büyük miktarda paralel bir biçimde genişletmesidir.
Yeni Nesil Dizileme NGS- Next-Generation Sequencing Nedir?NGS tahlili, allellerin aynı büyüklükte olduğu gidişatlarda DNA’daki nükleotidlerin sırasındaki değişiklikleri bulmaya izin verir. Aynı zamanda, tek bir iş akışında birden fazla polimorfizmi aynı anda tahlil etmeye imkân tanır. NGS, tekerrür uzunluğuna ek olarak ehemmiyetli dizi varyasyonunu ortaya çıkarır. Böylece ananesel fragman tahliline kıyasla STR’lerin ayırt edici gücünü çoğaldırır. Ve aynı zamanda ciddi biçimde bozulmuş DNA mevzubahisi olduğunda büyük SNP oturumlarının tahliline de imkân tanır. Öte yandan, NGS’deki çoklu incelemelerden elde edilen bilgilere tüm adli hadiselerde ihtiyaç duyulmaz. Sıralama kapasitesinin büyük kısımlarını alabilir, bu da netice olarak sıralama çalışması başına daha az misal ve daha yüksek araştırma maliyeti ile sonuçlanır. Deneyimlere göre, kitaplıkların boyutlandırılması ve ölçüsünün tanımlanması için güvenilir bir nitelik hakimiyet platformu lüzumludur.
NGS, biyolojik ispatlarda bulunan mikroorganizmaların, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tespiti ve vefat sonrası aralığı PMI varsayım etmek emeliyla da kullanılabilir. NGS, genomun her temelini tahlil ederek tespit edilen polimorfizmlerin süratli tüm genom tiplemesine uygun hale getirir. Böylece adli bilgilere daha yüksek çözünürlük ve daha fazla doğruluk sağlayan yüksek verim ve çoğullama yeteneği ve doğruluğu avantajına sahiptir. Kadavra ve toprak ara yüzündeki edafik, nekrobiyomik mikroorganizmalar, konakçı beden can verdiğinde ve ayrışmaya başladığında değişen çok cins toplulukları oluşturur. Bu devingen farklılıkların karakterizasyonu, metagenomik teknolojilerle olası kılınmıştır. Yüksek nitelikli bir adli mikrobiyal veritabanının yakında bir asıllık haline gelmesi, kabahatlilerin ve biyolojik teröristlerin süratli ve doğru bir biçimde belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.
İnsan dışı cinslerin tanımlanması dahi adli tıp uygulamasının ehemmiyetli bir bileşenidir. Entomolojik delil, PMI’yi belirlemek için kullanılır. Esasen böceğin morfolojik olarak tanınmasına ve böcek yaşam döngüsü evresinin bir hipotezine dayanır. Ancak moleküler genotipleme yöntemleri, sindirim sistemlerinde cinslerin veya insan genetik materyalinin belirlenmesi gerektiğinde adli entomolojik araştırmalar için ehemmiyetli bir destek sağlayabilir. NGS teknolojisine dayalı epigenetik yaklaşımlar, tüm genom bisülfit dizileme ve metillenmiş DNA dizilemesini kapsar.
Eksantrik bir biçimde, düşük ölçülerde başlangıç DNA’sı 100 pg, kantitatif metilasyon tespit etmesi yoluyla başarıyla tahlil edilmiştir. Ek olarak, başka bir cesaret verici çalışma, mikro hacimli kan kiri misalleri ile bisülfit genomik DNA dizilimi hakikatleştirmiştir. Bu aynı zamanda doku tipini, hastalıklarla ilişkileri varsayım etmek, bir DNA donörünün cinsiyetini ve yaşını tanımlamak için de kullanılabilir. Dahası, tek yumurta ikizlerini ayırt etmek, aynı STR profilleri sergiledikleri için adli genetikte bir sınırlama olmuştur. NGS’ye erişebilen tek bir dizinin yüksek sayıdaki okumaları, metillenmiş DNA ve mitokondriyal SNP’lerin varyasyonlarını görmeyi sağlayarak, onları ayırt edilmesi için bir yol sağlar.
MikroRNA’lar adli bilime ancak yakın zamanda tanıtılmıştır. Uzunlukları 18–24 nükleotid olan endojen ufak Ribo Nükleik Asit molekülleri sınıfıdır. Orada ufak boyut, bozunmaya karşı direnç ve dokuya özgü veya yüksek düzeyde doku değişik ifade, bir hayli hücresel süreç için temel bir düzenleyici rol oynar. Bir DNA profilini emin bir beden akışkanına, cins belirlemesine, değişik hastalık vaziyetlerine ve adli beden akışkanı belirlenmesi için uygundurlar. Adli bilimlerde NGS teknolojisi, ceza davalarının çözümüne katkı sağlayan uygulama alanını artırır. Laboratuvarlar arasında prosedürlerin standartlaştırılması, duruşma önünde kabul edilmesinin yanı gizeme kullanımlarının ve sınırlamalarının anlaşılmasına yol açar.

Soy ve Fenotipik İfade

İnsanlar DNA’larında % 99,9 aynıdır ve her insan genomu arasındaki fark ufaktır. Yine de, bu ufak değişiklikler tahlil edilirken, neyin eşsiz kıldığını anlamaya yardımcı olur. İnsan genomları arasındaki varyasyon, dünya çapında gelişigüzel ufalamamıştır. İnsanların yakınlarda yaşayan insanlarla beraber torunları olma ihtimali daha yüksektir. Coğrafi olarak iki birey veya popülasyon ne kadar yakınsa, genetik olarak o kadar eş olma meylindedir. Popülasyona özgü aleller hem STR hem de SNP göstergeçlerinde bulunmuştur. İnsan popülasyonu varyasyonunun genetik örüntüleri, bir dizi ardışık göç ve darboğaz olayından ortaya çıkmıştır.

Yeni Nesil Dizileme NGS- Next-Generation Sequencing Nedir?Ataların Genetik Göstergeçlerinin Tahlili

SNP’ler, daha düşük mutasyon oranları nedeniyle STR’lere göre bir popülasyonda sabitlenmeye daha uygundur. SNP’ler her yüz nesilde bir gizemeyla değişirken, STR mutasyon oranları yaklaşık olarak binde birdir. Soy bilgilendirici göstergeçleri AIM’ler, ayırt etmeye yardımcı olabilecek büyük frekans değişikliklerine sahip alellere sahiptir. SNP varyantlarının ufak bir kısmı, atalar için özellikle bilgilendirici olarak ortaya çıkmıştır. Ve onları muhtelif popülasyonlarındaki varyasyon modelleriyle karşılaştırıştır. Uygun soy bilgilendirici göstergeçleri seçerken, popülasyonlar arasındaki ıraksama derecesi ve bir testin farklılaştırmaya çalıştığı popülasyonların sayısı, hem tercih sürecini tesirler.
Soy çıkarımı, iletişimli profillerdeki ek bilgilerle soğuk olay tahlillerine yardımcı olmak dahil bir hayli başka uygulama sunar. Kayıp şahısların veya afet kurbanlarının daha beceriksizsiz bir biçimde tespit edilmesini sağlar. Ayrıca karmaşık ebeveynli bireylerde fiziksel özelliklerin atipik kombinasyonlarının değerlendirir. Ve adli duyarlılığın lüzumlu olduğu gidişatlarda, misalin tıbbi arşiv materyalinin veya arkeolojik DNA’nın test edilmesi gibi genetik çalışmaların kuvvetlendirilmesinde kullanılır. Ancak AIM’ler, misallerin atalarından kalma geçmişini varsayım etmek için % 100 doğru değildir. misalin, karmaşık atalara sahip bireyler beklenen fenotipik özelliklere sahip olmayabilir. Bu sebeple, genetik testlerden elde edilen neticeler her zaman dikkatle ve yalnızca güvenilir deliller bağlamında yorumlanmalıdır.
Popülasyonun hareketinin daha yoğun olduğu ülkelerde, daha yüksek seviyelerde karışım beklenmektedir. Bu sebeple genetik test neticelerinin coğrafi konumla güçlü bir biçimde ilişkilendirilmesi muhtemel değildir. Bununla beraber, ilave edilmiş soy ihtimali, rastgele bir AIM oturumu ile rastgele bir istatistiğin kullanımında bir uyarı uyandırır. Atalara ait popülasyonlar referans popülasyonlar arasında temsil edilmedikçe, karmaşık soy bütün olarak varsayım edilemez. AIM’ler hudutludur, optimum SNP’lerin belirlenmesi misal grupları arasında değişebilir. Bazı oturumlar çok fazla sayıda SNP’ye dayanır ve bu sebeple ötekilerinin değişik popülasyonları test etme kabiliyetini hudutlar. Kabahat mahallinin adli genetik araştırmalarındaki emeller, 1 ng’den daha ufak çok ufak ölçülerde DNA üzerine reelleştirilebilir. AIM analizlerinin neticesinin yorumlanması için strateji açıklayıcı olabilir. Muhtelif popülasyonlarda AIM profillerinin ihtimali hesaplanabilir. En yüksek ihtimale sahip olan, menşe popülasyonu olarak kabul edilebilir. Evvelden iki popülasyon tanımlandığında, popülasyonların ihtimal oranları hesaplanır.
Bir popülasyonun ötekisinden daha büyük olma ihtimali, iki popülasyondan rastgele birinin AIM profiliyle alakalı olduğunu ispatlamaz. Zira popülasyonlar münhasır olsa dahi, muhtemel tüm insanları kapsayacak biçimde kapsamlı değildirler. Devamlı geçişler nedeniyle, AIM alelleri tüm insan grupları arasında paylaşılır. Bir alelin salt varlığı veya yokluğu değil, daha ziyade, ata çıkarılırken genellikle tahlil edilen popülasyondaki sıklığıdır. Otozomal markörlerin rekombinasyonu, bir bireyin karıştırılmış doğası hakkında ek bilgi sağlayabilir. Y kromozom göstergeçleri ve mitokondriyal DNA mtDNA sekans varyasyonunun, anne ve baba soyları ile alakalı ata çıkarımları için yararları ve sınırlamaları vardır. INDEL’ler de değerli AIM’ler olabilir, ancak göstergeçlerin sayısı ve bilgilendirici değer SNP’lerinkinden daha azdır.

Fenotipik İfadenin Genetik Göstergeçlerinin Tahlili

Adli fenotipleme, delil kalitesindeki bir numunenin vericisinin soyuna ve harici olarak görünür özelliklerine EVC’ler ait yararlı bilgiler sağlayabilir. Günümüzde, SNP’ler harici olarak görünür özelliklerin temel çıkarımını yapmaktadır. Failin DNA’sının mevcut olduğu ancak kuşkulu belirlenmediği gidişatlarda, tanımların mevcut olmadığı veya bilinmez olduğu gidişatlarda bu, görgü şahidinin ifadesinin yerini alabilir ve destekleyebilir.
DNA genotiplerinden EVC’lerin varsayım fenotiplerinin son emeli, bilinmeyen bireyleri bulmak için polis araştırmalarını yardımcı olmaktır. Duruşma salonu kullanımı için DNA’nın bireyselleştirilmesinde, bilgi tabanı eşleşmeleri olmadan düşük ölçüde DNA mevcutsa, standart adli STR profillemesini DNA parçaları yalnızca kastedilen EVC eşleşen kuşkuluların sayısının eksilmesi için faydalı olabilir. Bir bireyin fiziksel görünümünü doğrudan olay yeri materyalinden varsayım etme yeteneği, ilke olarak STR profillemenin DNA profil veritabanında bir isabet sağlayamadığı gidişatlarda, bilinmeyen faillerin dahil olduğu çok sayıda potansiyel kuşkuluyi hudutlandırır. Böylelikle polis soruşturmalarına yardımcı olabilir. Bu ya da ytesirliler tarafından seçilen bir kuşkulu ile bir eşleşme sağlayamadığında veya mevcut DNA’nın düşük niteliği ölçüyü nedeniyle bir STR profilinin oluşturulamadığı gidişatlarda geçerlidir.
Tanımlanamayan bir cismin, EVC’lerin insan belirleme için yol göstermesi beklenir. Bununla beraber, cilt rengi, saç rengi, beden boyu, erkek kelliği ve saç morfolojisi gibi öteki DNA göstergeçlerini tanımlamak için hala çalışmalar yapılmaktadır. Çok sayıda küresel çalışma, popülasyonun coğrafi dağılımı ile cilt, saç ve iris pigmentasyonu, biyolojik metabolizma, biyolojik modifikasyon varyantları tanımlar. Ayrıca, hastalığa duyarlılık ve morfoloji dahil olmak üzere muhtelif insan fenotiplerine bağlı alel frekanslarındaki varyasyonlar arasındaki korelasyonları tanımlar. Zira bu varyasyonlar büyük popülasyon spektrumu göstermesi bekleniyor. Analistler, DNA neticelerini kullanarak soydan gelen ihtimalleri veya fenotip hipotezlerini kavramakta güçlük sürükleyebilirler.

Yeni Nesil Dizileme NGS- Next-Generation Sequencing Nedir?Genetik DNA Veritabanı

Adli genetik, bir kuşkuluyi onaylama veya ortadan kaldırma yeteneği açısından bir hayli ceza ve hukuk yargılamasında kilit bir test haline gelmiştir. Kabahat alanında, kabahat taktiklerinin tahlil edilmesine ve tanımlanmasına, adli ve polis yönetiminin iyileştirilmesine imkân tanır. DNA veritabanları, kuşkuluların veya kararlıların ve bazen mağdurların otomatik olarak karşılaştırılmasına imkân tanıyan ceza davalarının çözümünü takip eder.
Bu cins bir veritabanının yararlılığı, mevcut olduğu tüm ülkelerde tartışılmazdır. Her ülkenin mevzuatı, bu mevzuları etkileyen emin noktalarda değişiklik göstermektedir. Bir öteki ehemmiyetli nokta, hangi laboratuvarların bilgi tabanına dahil edilen DNA profilleri üretebileceğini tanımlamaktır. Yakın gelecekte, gelişmiş ülkelerin, bazı kabahatlerle gayrette temel bir taşıt olabilecek genetik bilgilerin metamorfozu için işbirliği uyuşmaları yapması muhtemeldir. Kamu müesseselerinin bu veritabanlarının kapsamını öğrenmeleri, cezai soruşturma emeliyla bilgi alışverişi ve harmanlama için işbirliği uyuşmaları oluşturmaları ehemmiyetlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri